YARGITAY KARARLARI

Tanıkların İfadelerinin Birlikte Alınamayacağı Kararı

Tanıkların İfadelerinin Birlikte Alınamayacağı Kararı
16/01/2017

C.M.K--MADDE 52
(1) Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir.

(2) Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler.

(3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Ancak; 

a) Mağdur çocukların,

b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan kişilerin, 

Tanıklığında bu kayıt zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses ve görüntü kayıtları, sadece ceza muhakemesinde kullanılır.

T.C.
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2008/1037
KARAR NO. 2008/5485
KARAR TARİHİ. 30.6.2008

>TANIKLARIN TALİMATLA İFADELERİNİN ALINMASI--- İKİ TANIĞIN İFADELERİNİN BİRLİKTE ALINAMAYACAĞI
5271/m.52/1,226

ÖZET : 1- Beyanları hükme dayanak yapılan tanıkların talimatla ifadelerinin alındığı oturumda CMK'nun 52/1. maddesine aykırı olarak, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanlarında bulunmaksızın dinlenmeleri yerine her iki tanığın birlikte ifadelerinin alınması, 
2- İddianame ile sanıklar haklarında öldürmeye teşebbüs suçundan kamu davası açıldığı halde ek savunma hakları verilmeden tehdit suçlarından hüküm kurulmak suretiyle CMK.nun 226. maddesine aykırı davranılması, bozmayı gerektirmiştir. 

DAVA : Murat Aslan'ı kasten öldürmekten, Hüseyin Kuş'u kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten, Yalçın Odabaş'ı da yaralamaktan ve izinsiz silah taşımaktan sanık Adem A...., işbu suça katılmaktan sanıklar Emrah E...., Celil Y..., Serkan I..., Erdal K... ile Murat T...., Celil Yüksel'i yaralamaktan sanık Hüseyin Kuş'un yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine, Murat'ın beraetine ilişkin ( SAMSUN ) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 05.02.2007 gün ve 190/15 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar müdafii ile müdahiller vekili taraflarından istenilmiş, sanıklar Adem, Erdal ile Emrah duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen resen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle, sanıklar Adem, Erdal ile Emrah hakkında duruşmalı, diğer sanıklar ile müdahillerin temyizleri veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi: 

KARAR : 
1- Sanık Hüseyin K.... hakkında mağdur Celil'i yaralamak suçundan tayin olunan para cezası tür ve niteliği itibariyle kesin nitelikte olduğundan müdahil sanık Hüseyin K... müdafiinin bu suça yönelen temyiz başvurusunun CMUK.nun 305 ve 317. maddeleri uyarınca reddine karar verildi. 

2- Sanık Murat'ın anne adının Necla yerine Mecla olarak yazılması mahallince düzeltilmesi olanaklı yazım hatası olarak kabul edilmiştir. 

3- Sanıklar Serkan I...., Celil Y...., Erdal K...., Emrah E...., Adem A.... ve Murat T.... hakkında kurulan hükümlerle ilgili incelemede; 

A- Beyanları hükme dayanak yapılan tanıklar Gül Aydın ve Deniz Göksu'nun talimatla ifadelerinin alındığı 06.01.2007 günlü oturumda CMK.nun 52/1. maddesine aykırı olarak, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanlarında bulunmaksızın dinlenmeleri yerine her iki tanığın birlikte ifadelerinin alınması, 

B- İddianame ile sanıklar Adem, Emrah ve Erdal haklarında Hüseyin'i öldürmeye teşebbüs suçundan kamu davası açıldığı halde ek savunma hakları verilmeden tehdit suçlarından hüküm kurulmak suretiyle CMK.nun 226. maddesine aykırı davranılması, 

SONUÇ : Usule aykırı ve sanıklar Adem, Emrah ve Erdal müdafilerinin duruşmalı incelemede ve dilekçelerinde sanıklar Celil ve Serkan müdafileri ile müdahil Hüseyin K.., katılanlar Kemal, Tevfik ve Yalçın vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sair cihetleri incelenmeksizin öncelikle bu nedenle kısmen resen de temyize tabi hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi CMUK.nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 30.06.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları