YARGITAY KARARLARI

Şikayetten Vazgeçmenin Sanığa Sorulması

Şikayetten Vazgeçmenin Sanığa Sorulması
13/12/2016

T.C
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2014/7931
KARAR NO: 2015/815
KARAR TARİHİ.20/01/2015 
İNCELENEN KARARIN;
SUÇ : Taksirle yaralama
SUÇ TARİHİ : 09/01/2013
HÜKÜM: Şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesi
TEMYİZ EDEN : Mahalli Cumhuriyet savcısı

Taksirle yaralama suçundan sanık hakkındaki davanın düşmesine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılama sonunda, şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşmesine ilişkin hüküm usul ve kanuna uygun bulunduğundan mahalli Cumhuriyet savcısının, şikayetten vazgeçmenin sanığa sorulmadığına ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 20/01/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2013/121 Esas
KARAR NO : 2013/357
[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2013/19653

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : ZEYNEP ŞAHİN 35331
KATİP : ALİ EKERBİÇER 102657

DAVACI : K.H.
MÜŞTEKİ : M...B...
MÜŞTEKİ : E... Ç... 
SANIK : A... A... 
SUÇ : Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma
SUÇ TARİHİ : 09/01/2013 
SUÇ YERİ : ANKARA/MERKEZ
KARAR TARİHİ : 19/09/2013

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14/05/2013 tarihli ve 2013/7957 sayılı iddianamesi ile sanık hakkında bilinçli taksirle yaralama suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan TCK'nun 89/4, 22/3 maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

SANIK SAVUNMASINDA:"Olay günü bira içmiştim, alkollüydüm, raporum da vardır, Samsun yolundan geliyorduk, yolu şaşırdık, yolumuzu kaybettik, bir anda kaza oldu, kazadan sonra mağdurlarla görüşmedim, hata bende suçluyum, ceza almam halinde koşulları var ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep ederim" demiştir.

MÜŞTEKİ M... B... ŞİKAYET VE BEYANINDA:"Ben konuyu emniyette anlatmıştım, beyanımı aynen tekrar ederim, ben olay sebebi ile sanıktan şikayetçi değilim" demiştir.

MÜŞTEKİ E... Ç... ŞİKAYET VE BEYANINDA:"Ben de konuyu emniyette anlatmıştım, beyanımı aynen tekrar ederim, ifadem doğrudur, ancak sanıktan şikayetçi değilim" demiştir.

Her ne kadar sanık hakkında bilinçli taksirle yaralama suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerinde Ana yol levhası bulunan ve sağından gelen araç trafiğine ilk geçiş hakkını tanıması gerekirken, durmadan Elmalı Caddesi'ne girerek bu caddede gitmekte olan yakınıcı M... B...'ın idaresindeki aracın sol yan kısmına çarpması şeklindeki eylemde sanığın bilinçli taksirle hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı, buna göre sanığın eyleminin taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçunu oluşturduğu ve bu suçun da yasa gereği takibi şikayete bağlı suçlardan olduğu, müştekilerin de sanık hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini beyan etmeleri karşısında sanık hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar vermek gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

 

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Sanık hakkında taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan açılan kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeniyle TCK'nun 73/4 maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE,
Yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine, 
İlişkin sanık ve yakınıcıların yüzünde, hüküm fıkrasının tefhiminden itibaren 7 gün içinde, Mahkememize ya da en yakın Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine bir beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay?a temyiz yolu açık, temyiz edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği ihtarı ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Diğer Yargıtay Kararları