YARGITAY KARARLARI

Karardan Sonra Davadan Feragat Edilmesi

Karardan Sonra Davadan Feragat Edilmesi
02/01/2017
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi kararı.

T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/5001
KARAR NO:2016/7684 
KARAR TARİHİ.28.6.2016
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


KARARDAN SONRA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ HALİNDE MAHKEME DOSYAYI ELE ALARAK FERAGAT KONUSUNDA KARAR VERMELİDİR.

Taraflar arasındaki davadan dolayı ....Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 14.1.2016 gün ve 215-6 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya tetkik olunarak gereği düşünüldü.

-KARAR-

Dava, tapu iptali-tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş ve hüküm davacı tarafından temyiz edilmişse de; temyiz aşamasında davacı asil tarafından verilen 10.06.2016 tarihli tevsikli dilekçe ile davadan feragat edildiği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 311. maddesinde, feragatin kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğuracağı; 310. maddesinde ise, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman davadan feragat edilebileceği hükümleri düzenlenmiştir.
Hal böyle olunca, "Hükmün kesinleşmesinden önce davadan feragat, davayı kabul veya sulh halinde, hâkim dosya üzerinden bu konuda ek karar verir. Taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi sırf bu nedenlerle dosya istinaf veya temyiz incelemesine gönderilmez." şeklindeki 6100 sayılı HMK ile ilgili Yönetmeliğin 57. maddesi ve anılan Yönetmeliği yürürlükten kaldıran 06.08.2015 tarihli Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 215. maddesi hükmü karşısında, hakimin kararla dosyadan elini çekmiş olması kuralının hadisede uygulama yeri bulunmadığı gözetilmek suretiyle feragat yönünden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE,28.6.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.T.C.
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/1610
KARAR NO:2016/1164 
KARAR TARİHİ.26.02.2016
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

>HÜKÜMDEN SONRA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ HALİNDE MAHKEME İLK KARAR BOZULMADAN DOSYAYI ELE ALAMAZ.


Taraflar arasındaki asıl ve karşı alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne, karşı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de, daha sonra adı geçen tarafın temyizden feragati üzerine dosya evrak üzerinde incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


KARAR

1-Karşı davada davacı vekili, kararı süresi içerisinde temyiz etmiş ise de, sonradan temyizden feragat dilekçesi sunmuş olduğu, her ne kadar feragat dilekçesinde kimlik tespitinin bulunmadığı görülmüş ise de, dilekçenin UYAP sistemi üzerinden gönderildiği ve anılan vekilin vekâletnamesinde feragate yetkili olduğu anlaşıldığından, karşı davada davacı vekilinin temyiz isteminin feragat nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Asıl davada davalı vekili, kararı süresinde temyiz ettikten sonra, davacı asıl 24.02.2016 havale tarihli kimlik tespiti yapılmış dilekçe ile davadan feragat etmiştir. Hüküm verildikten sonra davadan feragat edilmesi halinde yerel mahkemenin davadan feragat hakkında bir karar verebilmesi uygulaması hakkında 1086 sayılı HUMK’ta bir düzenleme bulunmamakta olup, 11.04.1940 gün ve 1939/15-70 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı çerçevesinde hükümden sonra ortaya çıkan ve esas hükmün temyiz yoluyla incelenmesine engel bir durum karşısında, feragatin mahkemesince incelemesinin ve bu konuda bir karar verilebilmesinin sağlanabilmesi için kararın bozulması yoluna gidilmiş, uygulama bu şekilde yerleşmiştir. (YHGK'nın 16.11.1966 gün ve 1438 E., 290 K.; 27.05.1992 gün ve 2-250 E., 364 K.; 29.09.1993 gün ve 2-49 E., 543 K. sayılı ilamları bu yöndedir.)
6100 sayılı HMK’da bu konuda açık bir düzenleme yapılmamış, ancak bu kanuna dayanılarak çıkarılan ve yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 06.08.2015 tarihine kadar yürürlükte bulunan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nin “Karar verilmiş dosyalara ilişkin işlemler” başlıklı 57. maddesinde “Hükmün kesinleşmesinden önce davadan feragat, davayı kabul veya sulh halinde, hâkim dosya üzerinden bu konuda ek karar verir. Taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi sırf bu nedenlerle dosya istinaf veya temyiz incelemesine gönderilmez.” düzenlemesi getirilmiştir. Aynı hükme, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliği'nin 215. maddesinde de yer verilmiştir.
HMK'nın 5. kısım 3. bölümünde yer alan ve davaya son veren taraf işlemlerinden olan feragat, 6100 sayılı HMK'nın 311/1. maddesi hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını
doğurduğu gibi, aynı Kanun'un 309/2. maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun'un 310/1. maddesi uyarınca davadan feragat karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Mahkeme davadan el çektiğinden, karar ortada durduğu müddetçe, davayı yeniden ele alıp, feragat nedeniyle bir karar veremez. (11.04.1940 gün ve 1939/15-70 sayılı İBK ile YHGK'nın 21.11.1981 gün ve 2 E., 551 K. sayılı ilamı bu yöndedir.) YHGK'nın 19.12.2012 gün ve 13-1369 E., 1221 K. sayılı ilamı ile Dairemizin 06.12.2013 tarih ve 5603 E., 7763 K; 29.09.2014 tarih ve 2028 E; 6027 K.; 27.11.2015 tarih ve 2015/7195 E., 2015/7640 K. sayılı ilamlarında da açıklandığı üzere; 6100 sayılı HMK'da açık bir hüküm bulunmayan ve İçtihadı Birleştirme Kararı ile yöntemi belirlenmiş bir konuda, yönetmelik hükmüne dayalı olarak, hükümden sonra davanın ele alınması suretiyle ek karar tesis edilmesi doğru değildir.

Bu itibarla, davadan feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için asıl davada verilen hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.

3-Bozma nedenine göre, asıl davada davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, karşı davada davacı vekilinin temyiz isteminin feragat nedeniyle REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl davada verilen hükmün davadan feragat nedeniyle BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları