YARGITAY KARARLARI

HAKSIZ AZİL NEDENİ İLE ALINAMAYAN VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ

HAKSIZ AZİL NEDENİ İLE ALINAMAYAN VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ
22/03/2017

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/14169
K. 2017/345
T. 19.1.2017


• İTİRAZIN İPTALİ ( Haksız Azil Nedeni İle Alamadıkları Vekalet Ücretinin Tahsili İçin Başlattıkları Takibi - Dosya Kapsamında Azlin Haksız Olduğu Sabit Olup Ne Var Ki Davacılar Tarafından Davalı Adına Vekaleten Yürütülen İş Bir Dava veya Takip Olmadığından Davacılarca Vekaleten Yürütülen İşin Ancak İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardım Kapsamında Değerlendirilebileceği/Mahkemece Azil Tarihinde Geçerli A.A.Ü.T.'de İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret Dikkate Alınarak Hüküm Tesisi Gerektiği )

• HAKSIZ AZİL NEDENİ İLE ALINAMAYAN VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Terör Zararlarının Tazmini İçin İdari İşlemleri Davalı Adına Vekaleten Yürütme/İtirazın İptali - Davacılar Tarafından Davalı Adına Vekaleten Yürütülen İş Bir Dava veya Takip Olmadığından Davacılarca Vekaleten Yürütülen İşin Ancak İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardım Kapsamında Değerlendirilebileceği/Mahkemece Azil Tarihinde Geçerli A.A.Ü.T.'de İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret Dikkate Alınarak Hüküm Tesis Edileceği )
2004/m.67

ÖZET : Davacılar eldeki davaları ile, terör zararlarının tazmini için idari işlemleri davalı adına vekaleten yürütürken haksız azledilmeleri nedeni ile alamadıkları vekalet ücretinin tahsili için başlattıkları takibe vaki itirazın iptali isteminde bulunmuşlardır. Dosya kapsamında azlin haksız olduğu sabittir. Ne var ki, davacılar tarafından davalı adına vekaleten yürütülen iş bir dava veya takip değildir. Davacılarca vekaleten yürütülen iş ancak iş takibi konusundaki hukuki yardım kapsamında değerlendirilebilir. Öyleyse, mahkemece, azil tarihinde geçerli Avukatlık Ücret Tarifesinde İş Takibi konusundaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret dikkate alınarak sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, belirtilen bu husus dikkate alınmaksızın hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacılar, davalının terör zararlarının tazmini için ilgili komisyondan tazminat alınması hususunda kendilerine vekalet verdiğini, işlemler devam ederken davalı tarafından haksız azledildiklerini ileri sürerek vekalet ücretinin tahsili için başlattıkları takibe vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, Siirt İcra Müdürlüğünün 2013/2206 Esas sayılı takip dosyasının DEVAMINA, takip konusu alacağın %20'si oranında tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Davacılar eldeki davaları ile, terör zararlarının tazmini için idari işlemleri davalı adına vekaleten yürütürken haksız azledilmeleri nedeni ile alamadıkları vekalet ücretinin tahsili için başlattıkları takibe vaki itirazın iptali isteminde bulunmuşlardır. Davalı, azlin haklı olduğunu kaldı ki vekaleten yürütülen işlemlerin bir dava olmayıp idari bir işleme dair iş takibi olduğunu bu sebeple tazminat miktarı üzerinden nispi vekalet ücreti hesaplanamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, ilgili komisyonca belirlenen tazminat miktarı üzerinden nispi vekalet ücreti hesaplanarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dosya kapsamında azlin haksız olduğu sabittir. Ne var ki, davacılar tarafından davalı adına vekaleten yürütülen iş bir dava veya takip değildir. Davacılarca vekaleten yürütülen iş ancak İş Takibi konusundaki hukuki yardım kapsamında değerlendirilebilir. Öyleyse, mahkemece, azil tarihinde geçerli Avukatlık Ücret Tarifesinde İş Takibi konusundaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret dikkate alınarak sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, belirtilen bu husus dikkate alınmaksızın yazılı gerekçe ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir.

2- )Bozma sebebine göre davalı tarafın sair temyiz nedenlerinin incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan sebeplerle davalının temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan sebeplerle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK'nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları