YARGITAY KARARLARI

GÖREVİ BAŞINDA İKEN VEFAT EDEN SİGORTALI

GÖREVİ BAŞINDA İKEN VEFAT EDEN SİGORTALI
02/01/2017

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/16961
K. 2016/8943
T. 26.5.2016


GEÇİRDİĞİ KAZANIN İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (Davacının İşyerinde Gece Nöbetçi Olduğu Saatte Güvenlik Görevlisi Olarak Çalıştığı Sırada Görevi Başında İken Aniden Yere Yığılarak Vefat Ettiği ve Yaptığı Görevin Niteliğine Göre de Ölüm Nedeninin Belirlenememesinin Aleyhe Değerlendirilemeyeceği)

GÖREVİ BAŞINDA İKEN VEFAT EDEN SİGORTALI (Aniden Yere Yığılarak Vefat Ettiği ve Yaptığı Görevin Niteliğine Göre de Ölüm Nedeninin Belirlenememesinin Aleyhe Değerlendirilemeyeceği - Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespiti İle Ölüm Geliri Açısından İse 5510 S. Kanun'un 34. Md ve İlgili Maddelerindeki Şartları Değerlendirerek Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği)

ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENEMEMESİ (Yaptığı Görevin Niteliğine Göre de Ölüm Nedeninin Belirlenememesinin Aleyhe Değerlendirilemeyeceği - Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespiti İle Ölüm Geliri Açısından İse 5510 S. Kanun'un 34. Md ve İlgili Maddelerindeki Şartları Değerlendirerek Karar Verileceği - Geçirdiği Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespiti İstemi)
5510/m.13,34
506/m.11

ÖZET : Davacılar, geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespitiyle başvuru tarihinden itibaren gelir bağlanmasına karar verilmesini istemiştir.

Davacının işyerinde gece nöbetçi olduğu saatte, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sırada, görevi başında iken aniden yere yığılarak vefat ettiği, yaptığı görevin niteliğine göre de ölüm nedeninin belirlenememesinin aleyhe değerlendirilemeyeceği ve yapılan işin davalıya ait işyerinde ve işverenin yürüttüğü işle ilgili olarak meydana geldiği açık olmasına rağmen davaya konu kazanın iş kazası olduğunun tespiti ile ölüm geliri açısından ise 5510 Sayılı Kanun'un 34. md ve ilgili maddelerindeki şartları değerlendirerek sonucuna göre karar vermek gerekir.

DAVA : Davacılar, geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespitiyle başvuru tarihinden itibaren gelir bağlanmasına karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
Hükmün, davacılar vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan ve temyiz konusu hükme dair dava, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesinde sayılı ve sınırlı olarak gösterilen hallerden hiçbirine uymadığından Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına dair isteğin reddine karar verildikten sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Dava, davacının 11.7.2013 tarihinde geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece,hükümde yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir.

İş kazasının tespiti istemine dair bu tür davalar 506 Sayılı Kanun'un 11. maddesinden ( 5510 Sayılı Kanun'un 13.maddesinden ) kaynaklanmaktadır. Anılan maddeye göre, iş kazası, a) sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında sigortalıyı bedence veya ruhça arızaya uğratan olaylardır. Zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılması için, 1) sigorta olayına maruz kalan kişinin sigortalı olması ( hizmet akdi ile çalışması) 2) sigorta olayının maddede sayılı sınırlı olarak belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelmesi koşuldur. Başka bir anlatımla, sigorta olayının, iş kazası sayılabilmesi için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi zorunludur.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının davalı ... Şti'ye ait otelde diğer davalı ... Şti. elemanı olarak 11.7.2013 tarihinde gece 2:00 sıralarında nöbetçi iken aniden yere düşerek vefat ettiği, Adli Tıp Kurumu 1. Daire raporuna göre ölüm nedeninin tespit edilemediğinin bildirildiği, anlaşılmaktadır.

Somut olayda; davacının işyerinde gece nöbetçi olduğu saatte, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sırada, görevi başında iken aniden yere yığılarak vefat ettiği, yaptığı görevin niteliğine göre de ölüm nedeninin belirlenememesinin aleyhe değerlendirilemeyeceği ve yapılan işin davalıya ait işyerinde ve işverenin yürüttüğü işle ilgili olarak meydana geldiği açık olmasına rağmen davaya konu kazanın iş kazası olduğunun tespiti ile ölüm geliri açısından ise 5510 Sayılı Kanun'un 34. md ve ilgili maddelerindeki şartları değerlendirerek sonucuna göre karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalıdır.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın davanın kabulü yerine yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davacıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 26.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları