YARGITAY KARARLARI

BOŞANMA DAVASI-VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

BOŞANMA DAVASI-VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
30/03/2017

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/14468
K. 2017/443
T. 19.1.2017


BOŞANMA DAVASI ( Davacı-Karşı Davalı Erkeğin Davasının Kabulüne Davalı-Karşı Davacı Kadının Davasının Reddine Karar Verildiği - Erkek Lehine Karar Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Her İki Dava İçin Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği/Kendisini Vekil ile Temsil Ettiren Davacı-Karşı Davalı Erkek Yararına Tek Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )

• VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ ( Davacı-Karşı Davalı Erkeğin Davasının Kabulüne Davalı-Karşı Davacı Kadının Davasının Reddine Karar Verildiği - Erkek Lehine Karar Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Her İki Dava İçin Ayrı Ayrı Takdir Edileceği/Kendisini Vekil ile Temsil Ettiren Davacı-Karşı Davalı Erkek Yararına Tek Ücrete Hükmolunmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )

• AYRI AYRI VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ ( Boşanma Davası/Davacı-Karşı Davalı Erkeğin Davasının Kabulüne Davalı-Karşı Davacı Kadının Davasının Reddine Karar Verildiği - Erkek Lehine Karar Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Her İki Dava İçin Ayrı Takdir Edileceği/Kendisini Vekil ile Temsil Ettiren Davacı-Karşı Davalı Erkek Yararına Tek Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )
6100/m.323, 326

ÖZET : Davacı-karşı davalı erkeğin davasının kabulüne, davalı-karşı davacı kadının davasının reddine karar verildiği halde, erkek lehine karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince her iki dava için ayrı ayrı vekalet ücreti takdiri gerekirken, kendisini vekil ile temsil ettiren davacı-karşı davalı erkek yararına tek vekalet ücretine hükmolunması usul ve kanuna aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından, karşı davasının reddi, kusur belirlemesi, velayet ve tazminatlar yönünden; davacı-karşı davalı erkek tarafından ise, katılma yoluyla karşı davanın reddi sebebiyle lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının temyiz itirazları yersizdir.
2- )Davacı-karşı davalı erkeğin davasının kabulüne, davalı-karşı davacı kadının davasının reddine karar verildiği halde, erkek lehine karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince her iki dava için ayrı ayrı vekalet ücreti takdiri gerekirken, kendisini vekil ile temsil ettiren davacı-karşı davalı erkek yararına tek vekalet ücretine hükmolunması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda ( 2. ) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda ( 1. ) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Nilgün'e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıran Tugay'a iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları