YARGITAY KARARLARI

Borçlunun Kişisel Bilgileri 3. Şahıstan İstenemez

Borçlunun Kişisel Bilgileri 3. Şahıstan İstenemez
24/11/2016

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2015/16406 
KARAR NO: 2015/28245 
KARAR TARİHİ.16/11/2015
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 08/04/2015
NUMARASI: 2015/68-2015/277
DAVACI : 3. KİŞİ :Yapı Ve Kredi Bankası
DAVALI : ALACAKLI:A.B.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki üçüncü kişi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı A.B. tarafından çeke dayalı olarak borçlular aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, bila tarihli olarak şikayetçi üçüncü kişi Yapı Kredi Bankası A.Ş. Güneşli Çarşı Şubesi'ne müzekkere yazılarak, borçlu şirketin tebligata yarar adresinin, telefon numaralarının, hesap açılırken üçüncü kişiye verilen bütün evraklarının birer suretinin, borçlunun ortaklarının adres, kimlik ve iletişim bilgilerinin, borçlunun çek hesabı dışında başkaca hesabının bulunup bulunmadığının, başkaca hesaplar var ise hesap numaralarının ve hesapların bakiye bilgilerinin istendiği, üçüncü kişinin şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurarak, müzekkerede talep edilen bilgilerin müşteri sırrı niteliğinde olduğu ve icra dairelerinin bu sırları talep edebilecek kurumlardan olmadığı ve kişisel veri niteliğinde olduğu gerekçesi ile müzekkerenin iptalini istediği, mahkemce istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. 

İcra ve İflas Kanunu'nun 367. maddesinde “İcra ve İflas dairelerinin borçlunun mevcuduna dair istiyeceği bütün malümatı hakiki ve hükmi her şahıs derhal vermeğe ve talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecburdur” hükmü yer almaktadır. 

Somut olayda, şikayete konu olan bila tarihli müzekkerede, borçlu şirketin tebligata yarar adresinin, telefon numaralarının, hesap açılırken üçüncü kişiye verilen bütün evraklarının birer suretinin, borçlunun ortaklarının adres, kimlik ve iletişim bilgilerinin, borçlunun çek hesabı dışında başkaca hesabının bulunup bulunmadığının, başkaca hesaplar var ise hesap numaralarının ve hesapların bakiye bilgilerinin istendiği, müzekkerede üçüncü kişiden gönderilmesi istenen bu bilgi ve belgeler, İİK'nun 367. maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre, borçlunun mevcuduna ilişkin olmadığından, borçlu ile ilgili olarak üçüncü kişilerden istenebilecek malumattan değildir. 

O halde, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.


SONUÇ : Üçüncü kişinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları