YARGITAY KARARLARI

Avukat Vekaletnamesini Sonra Sunmak Üzere İhaleye Katılabilir

Avukat Vekaletnamesini Sonra Sunmak Üzere İhaleye Katılabilir
13/12/2016

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2016/9164
KARAR NO. 2016/14092
KARAR TARİHİ. 12.5.2016

>İHALENİN FESHİ--AVUKATIN VEKALETNAMESİNİ SONRA SUNMAK ÜZERE İHALEYE KATILABİLECEĞİ 2004/m.77/1

ÖZET : Dava; ihalenin feshi istemine ilişkindir. Somut olayda, alacaklı vekili olarak ihale katılıp pey sürmek isteyen Avukatın, baro kimlik kartı ve alacaklı personeli olduğunu gösterir kartını icra müdürüne ibraz ettiği, icra dosyası kapsamında bulunan ve icra müdürlüğünce tutulan tutanaktan anlaşılmaktadır. Avukat tarafından ibraz edilen belgeler dikkate alındığında, avukat vekaletnamesini daha sonra sunmak üzere ihaleye katılıp pey sürebilir. Nitekim Avukatın ihale saatinden sonra icra dosyasına vekaletnamesini sunduğu görülmektedir. Vekaletnamenin incelenmesinde, Avukatın alacaklı vekili olduğu anlaşılmaktadır. İcra dosyası kapsamında bulunan icra müdürlüğünce tutulan tutanaktan, alacaklı banka vekillerinin pey sürmesinin engellendiği görülmüş olup, ihaleye katılımın engellenmesi ihaleye fesat niteliğindedir. O halde, mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR 

1-)İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına, HUMK'nun 438. ve İİK'nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:

2-)Alacaklının icra mahkemesine başvurusunda; alacaklı banka vekilleri olan Av. ... ile Av. ...'un ihaleye katılmak için icra dairesine gittiklerini ve ihaleye katıldıklarını, ihalenin bitimine 5 - 6 dakika kala icra müdürünün vekaletname istemesi üzerine vekaletnamenin asıl icra dosyasında olduğunu beyan ettiklerini ve asıl icra dosyasında bilirkişi masrafını yatırdıklarına dair dekontu göstermelerine rağmen, icra müdürünün sürdükleri peyi ihale tutanağına yazmadığını ileri sürerek ihalenin feshini talep ettiği, mahkemece; alacaklı vekili olarak ihaleye katılmak isteyen avukatların vekaletname sunamadıkları ve isimlerinin talimat gönderme yazısında bulunmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verildiği görülmektedir.

6100 Sayılı HMK'nun 77/1. maddesinde; “... Şu kadar ki, gecikmesinde zarar doğabilecek hâllerde mahkeme, vereceği kesin süre içinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına veya usul işlemlerini yapmasına izin verebilir ...” düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda, alacaklı vekili olarak ihale katılıp pey sürmek isteyen Av. ...'nın, baro kimlik kartı ve alacaklı ... personeli olduğunu gösterir kartını icra müdürüne ibraz ettiği, icra dosyası kapsamında bulunan ve icra müdürlüğünce tutulan tutanaktan anlaşılmaktadır. Avukat tarafından ibraz edilen belgeler dikkate alındığında, yukarıda anılan düzenleme uyarınca, avukat, vekaletnamesini daha sonra sunmak üzere ihaleye katılıp pey sürebilir. Nitekim Av. ...'un ihale saatinden sonra icra dosyasına vekaletnamesini sunduğu görülmektedir. Sunulan ve ... Noterliğince düzenlenen 4.4.2014 tarihli ve 14999 yevmiye numaralı vekaletnamenin incelenmesinde, Av. ... ile Av. ...'un alacaklı ...'nin vekilleri oldukları anlaşılmaktadır. İcra dosyası kapsamında bulunan icra müdürlüğünce tutulan tutanaktan, alacaklı banka vekillerinin pey sürmesinin engellendiği görülmüş olup, ihaleye katılımın engellenmesi ihaleye fesat niteliğindedir.

O halde, mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda (2) numaralı bentte yazılı sebeplerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları