YARGITAY KARARLARI

Amirin, 'Ben Görmeden Dilekçeyi Kayda Almayın' Demesi Suç Mudur?

Amirin, 'Ben Görmeden Dilekçeyi Kayda Almayın' Demesi Suç Mudur?
16/01/2017
Bir kamu kurumunda evrak kayıt memuru olarak çalışmaktayım. Kurumumuzda çalışan veya dışarıdan gelen dilekçelerin tümünü idareci ben görmeden sevk yapmadan kayda alma işlemi yapmayın diyor.

Bende diyorum ki dilekçe yasasına aykırı bir işlem alacaksın diye tutturan olursa ve ben idareciye sevk yaptırmak istemiyorum derse ne yapabilirim. Almaz isem yasaya muhalefetten suçlu olur muyum?

Amirin evrak kayıt yetkisini memurda değil de kendisinde toplamasına engel bir durum yok. Bu nedenle, amirin, ben görmeden dilekçeleri kayda almayın demesi suç değildir. Amir buradaki yetkisini dilekçenin sevk edileceği birimi belirlemek için kullanıyor olabilir.

Suç olan, evrakları kayda almadan önce görmek değil, dilekçeleri kayda almamaktır.

TCK'nın 121/1. maddesi şu şekildedir:

' Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.'

Bu maddeden de görüleceği üzere suç olan dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesidir.

Ancak, amirin, dilekçeyi kabul etmemesi ve bunu kayda almayın demesi halinde, suç ortaya çıkar.

Kanunsuz emir ilkesine göre konusu suç olan emir yerine getirilmez, emir yerine getirilmesi halinde hem emri veren hem de emri uygulayanın cezai sorumluluğu doğar. Dilekçe kanununa göre zorunlu bulunması geren hususlar bulunmaz ise ancak bu durumda dilekçeyi kayda almaya bilirsiniz.

Aşağıda belirtilen Yargıtay kararında da amir emri ile dilekçe kabul edilmemiş olsa da memurun cezalandırılması gerektiği belirtilmiştir.

T.C

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

ESAS NO:2013/7283

KARAR NO:2015/11885

KARAR TARİHİ:26/05/2015

Tebliğname No : 5 - 2012/253868

MAHKEMESİ : Aksaray 2. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 05/06/2012

NUMARASI : 2009/574 Esas, 2012/887 Karar

SUÇ : Görevi kötüye kullanma

ÖZET: Kamu idaresine sunulan dilekçeyi kabul etmeyen memur... Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, sanıkların eylemlerinin TCK'nın 121/1. maddesinde tanımlanan dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi suçunu oluşturduğu.

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Belediye Başkanı olarak görev yapan sanık H.. Z..'in talimatıyla maiyetinde memur olan sanık S.. Ö..'ün, suç tarihinde katılanlar adına avukatları tarafından verilen akaryakıt istasyonu işletme ruhsatı talebi içerikli dilekçe ve eklerini kabul edip kayda almadığının dosya kapsamıyla sübuta erdiği, ancak TCK'nın 257. maddesinin genel, tali ve tamamlayıcı bir hüküm olup görevi kötüye kullanma suçunun oluşumu için eylemin Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanmamış olması gerektiği, sanıkların eylemlerinin ise TCK'nın 121/1. maddesinde ''kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi'' şeklinde tanımlanan dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yanılgılı ve dosya kapsamıyla örtüşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat hükümleri kurulması,

Kanuna aykırı, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları