YARGITAY KARARLARI

89/1 Haciz İhbarnamesi İle Haciz Konulan Tutar Muhtıra İle İstenemez

89/1 Haciz İhbarnamesi İle Haciz Konulan Tutar Muhtıra İle İstenemez
06/01/2017
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi kararı.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2006/12338 
KARAR NO: 2006/15074 
KARAR TARİHİ:07.07.2006

89/1 HACİZ İHBARNAMESİ İLE HACİZ KONULAN TUTAR MUHTIRA İLE İSTENEMEZ.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3. kişi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

3. kişi şikayetçi bankaya 25.10.2005 tarihinde tebliğ olunan 89/1 haciz müzekkeresine yasal süresi içerisinde ilgili bankaca itiraz olunmadığı gibi, paranın bloke edildiği de ayrıca bildirilmiştir. Bu durumda, 4949 sayılı yasa ile değişik İİK’nun 89/3. maddesi gereğince 3.şahsa usulüne uygun 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilmesi gerekeceğinden bu haciz ihbarnamesine de süresinde itiraz edilmemesi halinde zimmetinde sayılan borcun ödenmesi için 3.kez icra dairesince bildirim yapılması zorunlu olduğundan icra mahkemesince yasanın emredici kurallarına uyulmayarak birinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra muhtıra ile paranın icra dairesine gönderilmesini isteyen icra müdürlüğünün işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : 3. kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 07.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları