YARGITAY KARARLARI

5 YILI AŞKIN KIDEMİ BULUNAN İŞÇİLİK ALACAĞI - İHBAR TAZMİNATI

5 YILI AŞKIN KIDEMİ BULUNAN İŞÇİLİK ALACAĞI - İHBAR TAZMİNATI
27/12/2016

T.C.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/4910
K. 2016/14695
T. 22.9.2016


* 5 YILI AŞKIN KIDEMİ BULUNAN İŞÇİLİK ALACAKLARI ÖDENMEMİŞ İŞÇİNİN HAKLARINDAN VAZGEÇEREK İŞİ KENDİLİĞİNDEN BIRAKMASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU(Davacının Ailevi Nedenlerle İşten Ayrıldığını Bildirmiş İse de İş Sözleşmesinin İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle Davacı Tarafından Haklı Nedenle Fesh Edilebileceği Göz Önüne Alındığında DavacınınKıdem Tazminatına Hak Kazanacağının Kabulü Gerektiği)

* İŞ AKTİNİN KİM TARAFINDAN FESHEDİLDİĞİNİN TESPİTİ (Davacının Ailevi Nedenlerle İşten Ayrıldığını Bildirmiş İse de İş Yerinde 5 Yılı Aşkın Kıdemi Bulunan ve İşçilik Alacakları Ödenmemiş İşçinin Haklarından Vazgeçerek İşi Kendiliğinden Bırakmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığu/İş Sözleşmesinin İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle Davacı Tarafından Haklı Nedenle Fesh Edilebileceği Göz Önüne Alındığında Davacının Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı)

* İHBAR TAZMİNATI (Davacının Ailevi Nedenlerle İşten Ayrıldığını Bildirmiş İse de İş Yerinde 5 Yılı Aşkın Kıdemi Bulunan ve İşçilik Alacakları Ödenmemiş İşçinin Haklarından Vazgeçerek İşi Kendiliğinden Bırakmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığu/İş Sözleşmesinin İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle Davacı Tarafından Haklı Nedenle Fesh Edilebileceği Göz Önüne Alındığında Davacının Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı Ancak İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği)

1475/m.14
4857/m.17

ÖZET : Taraflar arasında iş akdinin kim tarafından feshedildiği ve buna bağlı olarak davacının ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında uyuşmazlık söz konusudur. Somut olayda davacı verdiği dilekçeyle ailevi nedenlerle işten ayrıldığını bildirmiş ise de iş yerinde 5 yılı aşkın kıdemi bulunan ve işçilik alacakları ödenmemiş işçinin haklarından vazgeçerek işi kendiliğinden bırakması hayatın olağan akışına uygun değildir. İş sözleşmesinin işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle davacı tarafından haklı nedenle fesh edilebileceği göz önüne alındığında davacının kıdem tazminatına hak kazanacağı açık ise de haklı nedenle de olsa iş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözden kaçırılarak ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine,

2-Davacı, davalı iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışırken iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğinden bahisle kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı, davacının ailevi nedenlerden dolayı istifa ettiğini, kıdem ve ihbar tazminatı talep edemeyeceğini, dava açıldıktan sonra davacının banka hesabına 2.117,00 TL ödeme yapıldığını, tüm haklarının ödendiğini, hiçbir alacağı olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacının 29.10.2013 tarihinde istifa etmesine rağmen 18.11.2013 tarihine kadar neden çalıştırıldığının anlaşılamadığını, feshin haksız olduğu belirtilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Taraflar arasında iş akdinin kim tarafından feshedildiği ve buna bağlı olarak davacının ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında uyuşmazlık söz konusudur.

Somut olayda davacı verdiği dilekçeyle ailevi nedenlerle işten ayrıldığını bildirmiş ise de iş yerinde 5 yılı aşkın kıdemi bulunan ve işçilik alacakları ödenmemiş işçinin haklarından vazgeçerek işi kendiliğinden bırakması hayatın olağan akışına uygun değildir.
İş sözleşmesinin işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle davacı tarafından haklı nedenle fesh edilebileceği göz önüne alındığında davacının kıdem tazminatına hak kazanacağı açık ise de haklı nedenle de olsa iş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözden kaçırılarak ihbar tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 22.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları