KOMİSYONLAR

Sivil Toplum Aracı Türkiye: Sivil Düşün AB Programı

Programın Hedefi: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye'deki aktif bireyle-rin, sivil top-lum örgütleri-nin ve plat-formların desteklenme-si amacıyla Sivil Düşün AB Programı başlatılmıştır. Dört yıl sürecek prog-ram bünyesinde hayata geçirilecek farklı destek mekanizmaları aracılı-ğıyla, kapasite güçlendirme çalışma-larında aktif bireyler ve sivil toplum örgütlerine destek olunması hedefle-niyor. Program kapsamında

"Aktivist Programı", "Ağlar ve Platformlar Hibe Desteği" ve "Küçük Hibeler" şeklinde 3 alt bi-leşen bulunmaktadır.

Programın Bütçesi: Aktivist Prog-ramı: 500.000 Avro

Ağlar ve Platformlar Hibe Desteği: 1.000.00 Avro

Küçük Hibeler: 750.000 Avro

Son Başvuru Tarihi: 17 Haziran 2013 (Aktivist Programı önceliğin-de ise teklif çağrısı dört yıl boyunca açık kalacaktır).

Başvuru hakkında detaylı bilgiye www.sivildusun.eu ve Avrupa Bir-liği Türkiye Delegasyonu internet sayfalarından ulaşılabilir.

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Onuncu Teklif Çağrısı

Programın Hedefi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuru-luşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınma-yı Destekleme Kurumu tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsa-mında uygulanacak olan projelere ilişkin olarak onuncu teklif çağrısına çıkılmıştır. Program kapsamında Türkiye'nin katılım öncesi dönemde-ki öncelikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmak
ve işletmeleri Avrupa Birliği stan-dartlarına yükseltmek hedeflenmek-tedir.

Programın Bütçesi: Üç farklı önce-lik alanının toplam bütçesi 195.910.609,40 Avro

Son Başvuru Tarihi: 6 Mayıs 2013

Başvuru hakkında detaylı bilgiye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek-leme Kurumu internet sayfasından ulaşılabilir.

CIP - Talep Güdümlü Politika Tedbirlerine Yönelik Stratejik Yol Haritalarının Hazırlanması ve Uygulanması

Programın Hedefi: Ülkemizdeki koordinas-yonu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programının alt bileşeni olan Girişimcilik ve Yenilik Programı çerçe-vesinde "Talep Güdümlü Politika Tedbirlerine Yönelik Stratejik Yol Haritalarının Hazırlan-ması ve Uygulanması" konulu proje teklif çağ-rısı duyurulmuştur.

Teklif çağrısı Avrupa'da talep güdümlü politi-ka tedbirlerinin daha geniş kullanımını amaç-lamaktadır. Talep güdümlü yenilik politikasından anlaşılan yeniliklerin pazara yayılımına ilişkin koşulların geliştirilmesi veya yeniliğin teşvik edilmesi ve yayılması amacıyla talebe ilişkin söylemlerin iyileştirilmesini amaçlayan kamusal tedbirler bütünüdür.

Programın Bütçesi: 950.000 Avro

Son Başvuru Tarihi: 9 Temmuz 2013

Başvuru hakkında detaylı bilgiye Bilim, Sana-yi ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfasından ulaşılabilir.

23

Genç Girişimciler için Erasmus Teklif Çağrısı

Programın Hedefi: Ülkemizdeki koordinas-yonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) kapsamında "Genç Girişimciler için Erasmus" konulu proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Çağrının amacı Genç Girişimciler için Eras-mus Programını uygulayacak aracı kurumların seçilmesidir. Kamu ve özel sektörün başvura-bildiği teklif çağrısı kapsamında kurulacak ortaklıkların en az 4 farklı katılımcı ülkeden 5 farklı kurumu içermesi gerekmektedir.

Programın Bütçesi: 4.650.000 Avro

Son Başvuru Tarihi: 9 Temmuz 2013

Başvuru hakkında detaylı bilgiye Bilim, Sana-yi ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfasından ulaşılabilir.

EIP-Küme Mükemmeliyetinin Teşvik Edilmesi

Programın Hedefi: Ülkemizdeki koordinas-yonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Girişimcilik ve Yenilik Programı (CIP) kapsamında "Dünya Standart-larında Kümelere Doğru: Küme Mükemmeli-yetinin Teşvik Edilmesi" konulu proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Bu çağrının amacı; kü-me mükemmeliyeti ile ilgili deneyimlere, derslere ve mevcut projelere dayanarak, "Avrupa Küme Mükemmeliyeti Girişimi" kapsamında geliştirilen çıktıların ve araçların daha fazla kullanılması suretiyle AB'de küme yönetim mükemmeliyetinin güçlendirilmesi amaçlayan çabaların devamının sağlanmasıdır.

Programın Bütçesi: 1.377.000 Avro

Son Başvuru Tarihi: 18 Haziran 2013

Başvuru hakkında detaylı bilgiye Bilim, Sana-yi ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfasından ulaşılabilir.

Marie Curie 2013 Bireysel Burs Çağrıları

Programın Hedefi: Marie Curie Bireysel Araştırma Bursları 2013 yılı çağrıları 14 Mart 2013 tarihinde açılmış olup; 14 Ağustos 2013 tarihine kadar açık kalacaktır. Çağrı kapsamın-da "Avrupa İçi Dolaşım Bursları", "Uluslararası Giden Araştırmacı Bursları" ve "Uluslararası Gelen Araştırmacı Bursları" yer almaktadır.

Son Başvuru Tarihi:14 Ağustos 2013

Başvuru hakkında detaylı bilgiye TÜBİTAK internet sayfasından ulaşılabilir.

PROGRESS Kadına Karşı Şiddeti Bitirmek Üzere Bilgi ve İletişim Faaliyetleri İçin Destek Teklif Çağrısı

Programın Hedefi: Avrupa Komisyonu tara-fından yürütülen Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS) kapsamında "Kadına Karşı Şiddeti Bitirmek Üzere Bilgi ve İletişim Faaliyetleri İçin Des-tek" başlıklı hibe çağrısı yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında Avrupa Birliği'nin cinsiyet eşitli-ği ve insan hakları hususlarındaki hedeflerine ulaşmasında bir engel teşkil eden kadına karşı şiddet eylemlerinin önüne geçmek hedeflen-mektedir. Bu PROGRESS çağrısı ile birlikte kadına ve kızlara karşı şiddeti bitirmek üzere bilgi ve iletişim faaliyetleri yürüterek ulusal ortakların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Her katılımcı ülke yalnızca tek bir başvuruda bulunabilir. Katılımcı ülkelerde kadın erkek eşitliği hususunda çalışmalar yürüten ulusal bakanlıklar veya ulusal seviyede cinsiyet eşit-liği hususunda yetkili kurumlar veya katılımcı ülkelerdeki diğer bakanlıklar başvuruda bulu-nabilirler.

Programın Bütçesi: 3.700.000 Avro

Son Başvuru Tarihi: 6 Haziran 2013

Başvuru hakkında detaylı bilgiye Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu inter-net sayfasından ulaşılabilir.