DUYURULAR

YARGITAY KARARI! Daire:6 Tarih:2013 Esas No:2010/9286 Karar No:2013/3985

1133 görüntülenme
14/05/2013
Daire:6 Tarih:2013 Esas No:2010/9286 Karar No:2013/3985 Kaynak: İlgili Maddeler:CMK 150 İlgili Kavramlar:ZORUNLU MÜDAFİ Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Zorunlu müdafiliğe ilişkin 5271 sayılı CMK'nın 150. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak ayrıntıları Ceza Genel Kurulu'nun 18.03.2008 tarih 2008/9-7-56, 21.12.2010 tarih 2010/11-251-267 ve 20.03.2012 gün 2011/6-235-2012/110 Esas ve Karar sayılı kararlarında açıklandığı üzere, "Kendisine zorunlu savunman atandığından sanığın haberdar edilmediği durumlarda, zorunlu savunmana yapılan tefhim veya tebliğin kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurmayacağı; bu durumda zorunlu savunman, sanığın lehine bazı işlemler yapmış, örneğin temyiz dilekçesi vermiş olsa dahi, hükmün sanığa da tebliğ edilmesi ve onun tarafından temyiz dilekçesi verilmesi hâlinde, isteminin kabul edilmesi gerektiğinin," belirtilmesi karşısında; Gölhisar Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25/04/2007 tarihli hükmünün anılan mahkemenin istemi üzerine atanan savunman Avukat Akın Keskin'in yüzüne karşı verilip, adı geçen savunman tarafından süresi içinde temyiz edildiği, ancak atanan savunmandan sanık Kenan Kadı'nın haberdar olmadığı anlaşıldığından, 1-) Sanığa anılan kararın tebliği ile başvurabileceği yasa yolu, süresi ve mercii de yazılmak suretiyle bilgisi dışında atanan savunmanın temyizini kabul edip etmediği sorularak süresi içerisinde temyiz isteminde bulunabileceği, bulunmadığı takdirde zorunlu savunmanın açtığı temyiz davasının inceleneceği konusunda meşruhatlı tebligat çıkarılmasına, 2-) Sanık tarafından temyiz dilekçesi verilmesi durumunda, bu konuda ek tebliğname düzenlenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 06/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ./.
Diğer Haberler