DUYURULAR

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2012/21-626 KARAR NO : 2012/429

990 görüntülenme
21/03/2013
YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Kararı 19 Mart 2013 Salı 23:00 YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2012/21-626 KARAR NO : 2012/429 Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Samsun 1.İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 17.08.2011 gün ve 2009/606 E.-2011/397 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 21.02.2012 gün ve 2012/2087 E.-2012/2137 K. sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK)'NUN; "VEKALETNAMENİN İBRAZI" BAŞLIKLI 76.MADDESİNDE: "(1) Avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır. (2) Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatlarına, yetkili amirleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip verilmiş olan temsil belgeleri de geçerli olup, ayrıca noterce onaylanmasına gerek yoktur." "VEKÂLETNAMESİZ DAVA AÇILMASI VE İŞLEM YAPILMASI" BAŞLIKLI 77.MADDESİNDE: "(1) Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örneğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem yapamaz. ŞU KADAR Kİ, GECİKMESİNDE ZARAR DOĞABİLECEK HÂLLERDE MAHKEME, VERECEĞİ KESİN SÜRE İÇİNDE VEKÂLETNAMESİNİ GETİRMEK KOŞULUYLA AVUKATIN DAVA AÇMASINA VEYA USUL İŞLEMLERİNİ YAPMASINA İZİN VEREBİLİR. BU SÜRE İÇİNDE VEKÂLETNAME VERİLMEZ VEYA ASIL TARAF YAPILAN İŞLEMLERİ KABUL ETTİĞİNİ DİLEKÇEYLE MAHKEMEYE BİLDİRMEZ İSE DAVA AÇILMAMIŞ VEYA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER YAPILMAMIŞ SAYILIR. (2) Vekâletnamesiz işlem yapmasına izin verilen ancak haklı bir sebep olmaksızın süresi içinde vekâletname ibraz etmeyen avukat, celse harcı ile diğer yargılama giderleri ve karşı tarafın uğradığı zararları ödemeye mahkûm edilir. Bunu kötüniyetle yapan avukat aleyhine, ceza ve disiplin soruşturması açılmasını sağlamak üzere, Cumhuriyet başsavcılığına ve vekilin bağlı olduğu baro başkanlığına durum yazıyla bildirilir. (3) Bir tarafın avukat tutmak istemesi sebebiyle, yargılama hiçbir şekilde başka bir güne bırakılamaz. (4) Avukatın istifa etmesi, azledilmesi veya dosyayı incelememiş olması sebebiyle yargılama başka bir güne bırakılamaz. Ancak, dosyanın incelenmemiş olması geçerli bir özre dayanıyorsa, hâkim bir defaya mahsus olmak üzere, kısa bir süre verebilir. Verilen süre sonunda, dosya incelenmemiş olsa bile davaya devam olunur." hükümleri yer almaktadır. Yerel Mahkemenin 11.05.2012 günlü direnme kararını temyiz eden davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili Av.Hakan Karaduman'ın vekaletnamesi ya da usulünce düzenlenmiş yetki belgesi dosya arasında bulunmamaktadır. Bu eksikliğin giderilmesinden sonra dosyanın Yargıtay'a gönderilmek üzere mahkemesine geri çevrilmesi gerekir. S O N U Ç : Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 27.06.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
Diğer Haberler