DUYURULAR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2014/25000 Karar Numarası: 2014/36925

1811 görüntülenme
26/05/2015

Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas Numarası: 2014/25000
Karar Numarası: 2014/36925
Karar Tarihi: 04.12.2014

Feshin Geçersizliği İşe İade İşe Başlatmama Tazminatı Ve Boşta Geçen Süre Ücret Ve Diğer Sosyal Haklarının Belirlenmesi İstemi

İş Güvencesinden Yararlanma Koşullarından Biri Olan Otuz Ve Daha Fazla İşçi Bulunma Koşulunu İşçi Lehine Toplu Veya Bireysel İş Sözleşmeleri İle Düzenlenebileceği

Toplu İş Sözleşmesi İle İşçi Lehine Getirilecek Bu Düzenlemeden Sendika Üyesi İşçiler Yanında Üye Olmayan İşçiler De Yararlanır

Ücret İkramiye Prim Ve Paraya İlişkin Sosyal Yardım Konularında Toplu İş Sözleşmesi İle Bu Konularda Üyeler Yararına Ayrım Yapılabileceği Ve Sözleşmenin Parasal Hükümlerinden Sadece Üyelerin Yararlanacağı Açıktır

Özeti

İş güvencesi hükümleri çalışma koşulları ve çalıştırmaya, son vermeye ilişkindir. Toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmesi halinde, işyerinde sendika üyesi olsun veya olmasın tüm işçilere uygulanması gerekir. Nitekim somut uyuşmazlıkta, davalının davacının iş sözleşmesini feshederken fesih ile ilgili disiplin soruşturmasını sözleşme hükümlerine göre yaptığı ve sözleşme hükümlerini sendika üyesi olmayan işçiye de uyguladığı sabittir. O halde davacı hakkında toplu iş sözleşme ile kabul edilen iş güvencesi hükümlerinin uygulanacağı davalı işverenin de kabulündedir. Mahkemece fesih konusunda ispat yükü de dikkate alınarak tarafların belirttikleri deliller toplanmalı, bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Yazılı şekilde davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanmayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar

A) Davacı İsteminin Özeti

Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı ve geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18 ve devamı maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine, davacı işçinin işe iadesine, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücret ve diğer sosyal haklarının belirlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin davacı işe gelmediği ve verilen işleri yapmadığı için 4857 sayılı İş Kanunu'nun 19, 20, 21 ve 25 maddeleri ile Toplu İş Sözleşmesinin 22 ve 57. maddelerine göre feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece yapılan yargılama sonunda daha önce taraf olduğu sendikanın imzaladığı toplu iş sözleşmesi döneminde iş sözleşmesi feshedilen ve bu nedenle feshin geçersizliği ve işe iade kararı sonrası tekrar işe başlatılan davacının, bu davaya konu fesih tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalayan sendikaya üye olmadığı, davacının bu sendikaya üye olmaması ve işyerinde otuzdan az işçi çalışması nedeni ile yetkili sendikanın sözleşmeye koyduğu iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı, davacı işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nda düzenlenen işe iade davası açabilmesi için gerekli işyerinde çalışan en az otuz işçinin bulunması şartı gerçekleşmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

Davalı işyerinde sendika üyesi işçilerin çalıştığı ve yetkili sendika ile işveren arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile işyerinde işçi sayısı dikkate alınmaksızın, işçilerin iş güvencesi hükümlerinden yararlanmalarının sağlandığı uyuşmazlık dışıdır. Uyuşmazlık toplu iş sözleşmesine taraf sendika üyesi olmayan ve dayanışma aidatı da ödemeyen davacının toplu iş sözleşmesi ile getirilen iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı noktasında toplanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. Maddesinde iş güvencesinden yararlanma koşullarından biri olan otuz ve daha fazla işçi bulunma koşulunu işçi lehine toplu veya bireysel iş sözleşmeleri ile düzenlenebileceği, bir başka anlatımla otuz işçi bulunma şartının daha az işçi sayısına (örneğin yirmi ve daha fazla işçi bulunma) indirilebileceği kabul edilmektedir. Kısaca bu düzenleme nisbi emredici olup işçi lehine iş güvencesi kapsamı genişletilebilir. Dairemiz uygulaması da bu yöndedir (22.02.2010 gün ve 2010/4905 E, 2010/4260 K). Ayrıca Toplu İş Sözleşmesi ile işçi lehine getirilecek bu düzenlemeden sendika üyesi işçiler yanında, üye olmayan işçilerde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. maddesi uyarınca yararlanır. Zira anılan hükme göre "işveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır". Böylece, toplu iş sözleşmesi ile bu konularda üyeler yararına ayrım yapılabileceği ve sözleşmenin parasal hükümlerinden sadece üyelerin yararlanacağı açıktır. Buna karşılık, diğer çalışma koşullarına ve bu arada çalışma süresi, yıllık ücretli izin süreleri gibi hükümler ile çalıştırmaya son vermeye ilişkin toplu iş sözleşmesi hükümlerinin taraf sendika üyesi olsun ya da olmasın işyerindeki bütün işçilere uygulanması gerekir (Çelik-Caniklioğlu-Canbolat. İş Hukuku Dersleri Yenilenmiş 27. Bası. İstanbul, s: 608). İş güvencesi hükümleri çalışma koşulları ve çalıştırmaya, son vermeye ilişkindir. Toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmesi halinde, işyerinde sendika üyesi olsun veya olmasın tüm işçilere uygulanması gerekir. Nitekim somut uyuşmazlıkta, davalının davacının iş sözleşmesini feshederken fesih ile ilgili disiplin soruşturmasını sözleşme hükümlerine göre yaptığı ve sözleşme hükümlerini sendika üyesi olmayan işçiye de uyguladığı sabittir. O halde davacı hakkında toplu iş sözleşme ile kabul edilen iş güvencesi hükümlerinin uygulanacağı davalı işverenin de kabulündedir. Mahkemece fesih konusunda ispat yükü de dikkate alınarak tarafların belirttikleri deliller toplanmalı, bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Yazılı şekilde davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanmayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.

Sonuç

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 04.12.0114 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Diğer Haberler