DUYURULAR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/5587 E., 2013/9305 K.,

2825 görüntülenme
20/03/2014
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/5587 E., 2013/9305 K., 19.03.2013 İŞYERİ DEVRİ: Alt işverenin iş yerinden ayrılmasına rağmen alt işveren işçilerinin yeni alt işveren yanında aynı şekilde çalışmayı sürdürmeleri halinde, alt işverenler arasında İş Kanununun 6 ncı maddesi anlamında bir iş yeri devrinin kabulü gerekir. işçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait iş yerinde ara vermeden çalışması halinde, işyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi gerekmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2013/1467 E., 2013/10472 K., 28.03.2013 ASIL- ALT İŞVEREN MUVAZAASI:Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin varlığından söz edebilmek için iki ayrı işverenin olması, mal veya hizmet üretimine dair bir işin varlığı, işçilerin sadece asıl işverenden alınan iş kapsamında çalıştırılması ve tarafların muvazaalı bir ilişki içine girmemeleri gerekmektedir. İş kolu tespitine ilişkin 9. Hukuk Dairesinin 05.07.2012 gün, 2012/18727 Esas, 2012/26716 Karar sayılı kararına göre, asıl işveren ile alt işveren arasındaki Çağrı Merkezi İşletim Şözleşmesi'ne göre, danışmanlık, rehberlik ve çağrı merkezi işinin yapılıyor olması, çağrı merkezi hizmetinin telekomünikasyon hizmeti dışında kalan ve bu sektöre özgü olmayan bir hizmet türü olması nedeniyle alt işveren için asıl işverenden bağımsız olarak iş kolu tespiti yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar nedeniyle çağrı merkezi hizmeti sözleşmesinin doğrudan muvazaalı olduğu söylenemeyecektir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2011/6271 E., 2012/1922 ASIL-ALT İŞVEREN MUVAZAASI: Alt işverene verilmesi mümkün olmayan bir işin bırakılması veya muvazaalı bir ilişki içine girilmesi halinde işçilerin baştan itibaren asıl işverenin işçileri olarak işlem göreceklerdir.Davalı üniversite temizlik ve ilaçlama hizmetlerini ihale yoluyla alt işverenlere vermiş, alt işverenler zaman zaman değişmiştir. İşçilerin aynı şekilde yardımcı iş niteliğindeki bu işlerde çalışmaya devam etmeleri yukarıdaki hükümler ile Borçlar Kanunu genel muvazaa kriterleri açısından muvazaanın kanıtı sayılamaz. İşçilere işin yürütümü ile ilgili bazı talimatların asıl işveren yetkililerince verilmiş olması da başlı başına muvazaayı göstermez. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2011/1609 E., 2011/3808 K., ASIL-ALT İŞVEREN MUVAZAASI: Sözleşme içeriğine göre, alt işverenin aylık olarak asıl işverene bildireceği personel giderleriyle diğer masrafların % 10 fazlasıyla asıl işveren tarafından karşılanması, Çalışanların işe alınma ve çıkarılmayla ilgili kriterlerin doğrudan asıl işverence belirlemiş olması, hizmetin asıl işverene ait binada verilmesi ve asıl işveren iletişim hizmetleri veren bir şirket olması, bu yönüyle telekom müşterilerini hizmetler konusunda çağrı merkezi yoluyla bilgilendirme de doğrudan asıl işverenin asıl işi niteliğinde olması.Sebebiyle asıl-alt işveren ilişkisi muvazaalı kabul edilmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2008/43245 E., 2009/22668 K., 05.10.2009 ASIL-ALT İŞVEREN SORUMLULUK: Feshin geçersizliği ve işe iade davasının alt ve asıl işveren ilişkisinde, her iki işverene birlikte açılması halinde, davacı işçi alt işveren işçisi olup, iş sözleşmesi alt işveren tarafından feshedildiğinden, feshin geçersizliği ve işe iade yükümlülüğü alt işverenindir. Asıl işverenin iş ilişkisinde sözleşmenin taraf sıfatı bulunmadığından, asıl işverenin işe iade yönünde bir yükümlülüğünden söz edilemez. Asıl işverenin işe iade kararı sonrası işçinin işe başlamak için başvurması ve alt işverenin işe almamasından kaynaklanan işe başlatmama tazminatı ile dört aya kadar boşta geçen süre ücretinden yukarıda belirtilen hüküm nedeni ile alt işverenle birlikte sorumluluğu vardır.
Diğer Haberler