DUYURULAR

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2014/12858

1528 görüntülenme
26/05/2015

Yargıtay
5. Hukuk Dairesi

Esas Numarası: 2014/12858
Karar Numarası: 2014/25345
Karar Tarihi: 10.11.2014

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili

Özeti

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca İl Özel İdarelerine karşı açılan davalarda, tüzel kişiliği kaldırılan İl Özel İdarelerinin yetki, görev ve sorumlulukları ilgisine göre kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmiş olup, yasa gereğince sorumlu idare belirlenerek davaya dahil edilip sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir.

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca İl Özel İdarelerine karşı açılan davalarda, tüzel kişiliği kaldırılan İl Özel İdarelerinin yetki, görev ve sorumlulukları ilgisine göre kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmiş olup, yasa gereğince sorumlu idare belirlenerek davaya dahil edilip sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 10.11.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Diğer Haberler