DUYURULAR

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi,

1248 görüntülenme
09/12/2014
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kadastro ölçümlerindeki hatadan devletin sorumlu olduğuna ve davanın idare mahkemelerinde açılması gerektiğine hükmetti. YARGITAY 4. Hukuk DairesiESAS: 2014/619 KARAR: 2014/1459     Davacı F... vekili Avukat ... tarafından, davalı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü aleyhine 09/08/2011 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 28/05/2013 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.  Dava, maddi tazminat talebine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı davalı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün kadastro paftalarındaki sayısallaştırma işlemini yapmaması nedeniyle görevlilerin pafta uygulamalarını yaparken belli oranda okuma hatası gerçekleştiğini, aleyhine davalar açıldığını ve aslında herhangi bir tecavüz olmamasına rağmen, sayısallaştırma olmaması nedeniyle hata payından dolayı sanki başka taşınmazlara tecavüzü varmış gibi raporlar düzenlenmesinden dolayı mahkemelerce aleyhine karar verildiğini, sayısal paftalar olsaydı tam okuma olacağını ve herhangi bir tecavüz olmadığının anlaşılacağını, bu olaylar nedeniyle zarara uğradığını belirterek zararının giderilmesini istemiştir. Dosya içeriğinden, davacının isteminin açıkça idarenin hizmet kusuruna dayalı olduğu anlaşılmaktadır. O halde bu eylemlerden doğan zararların ödettirilmesi istekleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesi hükmünce bir tam yargı davasıdır ve bu davalara bakma görevi idari yargı yerine aittir. Mahkemece, dava dilekçesinin yargı yolu bakımından reddedilmemiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.  SONUÇ: Temyiz olunan kararın gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki yönlerin incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/02/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler