DUYURULAR

YARGITAY 13. Ceza Dairesi Kararı

1496 görüntülenme
20/09/2013
YARGITAY 13. Ceza Dairesi Kararı Daire:13 Tarih:2013 Esas No:2012/8974 Karar No:2013/23300 Kaynak:UYAP İlgili Maddeler:58 İlgili Kavramlar:TEKERRÜR T.C. YARGITAY 13. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/8974 Karar No : 2013/23300 Tebliğname No : 6 - 2010/15595 İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ : ....1. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 21/07/2009 NUMARASI : 2009/467 (E) ve 2009/599 (K) SANIK : ....... SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme HÜKÜM : Mahkumiyet TEMYİZ EDEN : Sanık müdafii Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Y.C.G.K.'nın Dairemizce de benimsenen 22.01.2013 günlü, 2012/1142 esas ve 2013/ 17 karar sayılı içtihadında belirtildiği üzere, TCK'nın 119. maddesi kapsamında nitelikli konut dokunulmazlığını bozma suçu, CMK'nın 253/1. fıkrası "b" bendi 3. nolu alt bendi kapsamı dışında olmakla; uzlaşma hükümlerinin uygulanmamasında bir isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiş ve birden fazla tekerrüre esas olabilecek hükümlüğü bulunan sanığın hangi ilamının tekerrüre esas alındığı hükümde gösterilmemiş ise de, infaz aşamasında bu hususta mahkemesinden karar alınması mümkün görüldüğünden bozma nedeni yapılmamıştır. Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre sanık Fatma Erik müdafiinin temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye kısmen aykırı olarak ONANMASINA, 09/09/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Başkan V. Üye Üye Üye Üye A.KARADAVUT B.KARALOĞLU E.NOYAN M.M.FERAT Z.DOĞAN Kararına uygundur. Yz. İşl. Md. ÜY
Diğer Haberler