DUYURULAR

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas: 2014/14713 Karar: 2015/274

3441 görüntülenme
27/05/2015

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/14713
KARAR: 2015/274

Taraflar arasında görülen davada ...2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 02/06/2014 tarih ve 2013/425-2014/136 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin tüketici kredisini ödememesi üzerine davalı banka nezdinde bulunan maaş hesabına bloke konulduğunu, blokenin kaldırılması talebinde bulunduklarında davalının 3.105,00 TL'yi alacağına mahsup ederek blokeyi kaldırdığını, davalı bankanın tekrar 11.10.2013 tarihinde otomatik ödeme talimatı olmadığı halde maaş hesabında bulunan 1.103,00 TL'yi kredi kartı borcuna mahsup ettiğini, davalı bankanın yaptığı bu işlemlerin usulsüz olduğunu ileri sürerek davalı banka tarafından haksız olarak tahsil edilen 4.208,00 TL'nin istirdadını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, yapılan işlemlerin taraflar arasında imzalanan sözleşmeye dayanarak yapıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davacının davalı banka nezdinde vadesiz mevduat hesabının bulunduğu,bu hesaba davacının maaş ve ek ders ücretlerinin yatırıldığı, davacının maaşının, başka bir borç nedeniyle, ¼'ü ile ek ders ücretlerinin tamamının hacizli olduğu, davalı banka tarafından davacının hesabına bilgisi ve talebi olmaksızın müdahale edilmesinin usul ve yasalara uygun olmadığı, sözleşmede yer alan böyle bir hükmün haksız şart sayılacağı, davalı bankanın herhangi bir icra takibi yapmadan maaşın tamamını borca mahsup etmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile 4.208,00 TL'nin, 715,00 TL'sine 05/09/2013, 1.656,00 TL'sine 15/09/2013, 734,00 TL'sine 20/09/2013, 1103,00 TL'sine 11/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, 5510 sayılı Yasa'nın değişik 93. maddesine göre kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacak nedeniyle emekli maaşına bloke konulamayacağına ve İİK 83/a maddesi uyarınca haczi caiz olmayan mallar ve haklar ile kısmen haczi caiz olan şeyler bakımından aynı Yasa'nın 82-83 maddesinde yazılı mal ve hakların haczedilebileceğine dair önceden yapılan anlaşmaların muteber olmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

Sonuç:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 214,00 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 14/01/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Haberler