DUYURULAR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

1105 görüntülenme
25/10/2013
  Resmî Gazete   Sayı : 28802   YÖNETMELİK   Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TCDD teşkilatına ilk defa atanacak hukuk müşavirleri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, TCDD teşkilatında hukuk müşaviri kadrolarına ve avukat pozisyonlarına atanacakları kapsar. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Genel Müdürlük: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, b) Giriş Sınavı: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınavını, c) Hukuk Müşavirliği: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğini, ç) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını, d) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3'ü, e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, f) Sınav Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı komisyonunu, g) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, ğ) TCDD Teşkilatı: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Giriş Sınavı Başvurusu ve Başvuruların Değerlendirilmesi Giriş sınavı MADDE 5 - (1) TCDD teşkilatındaki hukuk müşaviri kadrolarına veya avukat pozisyonlarına atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre TCDD tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı sonundaki başarı sıralamasına göre alınırlar. (2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılması planlanan azami kadro ve/veya pozisyon sayısının beş katından fazla olamaz. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Giriş sınavı duyurusu MADDE 6 - (1) Giriş sınavına katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru yeri ve şekli, KPSSP3 taban puanı, atama yapılması planlanan azami kadro veya pozisyon sayısı, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın şekli, sınavın yeri, zamanı ve başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve TCDD internet sitesi ile duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle duyurulur. Giriş sınavı başvuru şartları MADDE 7 - (1) Giriş sınavına başvurabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış sınav ilanında belirtilen KPSSP3 puan türünden sınav ilanında belirtilmiş olan taban puanını almış olmak, ç) Avukat pozisyonu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, şartları aranır. Başvuruda istenecek belgeler MADDE 8 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya TCDD'nin internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler: a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği). b) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği. c) Üç adet vesikalık fotoğraf. ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı. d) Özgeçmiş. (2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki kamu kurumları veya TCDD Teşkilatı tarafından onaylanabilir. Başvuru usulü MADDE 9 - (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla sınav ilanında belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde TCDD internet sitesinden yapılabilir. (2) İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü MADDE 10 - (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan azami kadro veya pozisyon sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar TCDD internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Sınav Komisyonu MADDE 11 - (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında; birim amirleri, hukuk müşavirleri veya avukatlar arasından Genel Müdür tarafından görevlendirilecek iki üye ile I. Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı olmak üzere beş asil üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır. (2) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. (3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Giriş Sınavı Giriş sınavının şekli MADDE 12 - (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılır. Sınav konuları MADDE 13 - (1) Sınav konuları şunlardır: a) Anayasa Hukuku. b) Medeni Hukuk. c) Borçlar Hukuku. ç) Ticaret Hukuku. d) Medeni Usul Hukuku. e) İcra ve İflas Hukuku. f) İdare Hukuku. g) İdari Yargılama Hukuku. ğ) Ceza Hukuku. h) Ceza Usul Hukuku. ı) İş Hukuku. (2) TCDD gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir. Yazılı sınav MADDE 14 - (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, 13 üncü maddede belirtilen sınav konularından TCDD tarafından açık uçlu sorulardan oluşan klasik yöntemde veya çoktan seçmeli test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya üniversitelere de aynı yöntemlerle yaptırılabilir. Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir. (2) Yazılı sınavın TCDD tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir. Yazılı sınav İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır. (3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. (4) Yazılı sınavda başarılı olanlar TCDD internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Sözlü sınav MADDE 15 - (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar dâhil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına göre adaylar çağrılır. Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır. (2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce TCDD internet sitesinde ve duyuru panosunda duyurulur. (3) Sözlü sınavda adaylar; a) 13 üncü maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. (4) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. (5) Sonuçlar; her bir Sınav Komisyonu üyesince yüz tam puan üzerinden verilen notlar ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama puan olarak sözlü sınav sonuç tutanağında gösterilir. (6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı MADDE 16 - (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro ve pozisyon sayısını aşmayacak kadar asıl aday ile ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir. (2) Giriş sınavı sonuçları, TCDD internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadro veya pozisyonlarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır. (3) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca saklanır. Sınav sonucuna itiraz MADDE 17 - (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Atama işlemleri MADDE 18 - (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde; a) Başvuruların elektronik ortamda alınması halinde diploma veya mezuniyet belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin onaylı bir örneği, b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı, ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı, d) 4 adet vesikalık fotoğraf, e) Mal bildirimi, ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine TCDD tarafından hukuk müşaviri kadrolarına ve avukat pozisyonlarına atamaları yapılır. (2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Gerçeğe aykırı beyan MADDE 19 - (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. (2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bildirim MADDE 20 - (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.
Diğer Haberler