DUYURULAR

Tapu kaydının terkin, tashih ve tescili idari yargıda iptal davasına konu olamaz

3642 görüntülenme
28/02/2013
Arsa vasfının değiştirilmesi talebi üzerine Tapu Müdürlüğünce verilen ret kararına karşı açılan iptal davasında; Antalya İdare Mahkemesi ret kararını idari işlem olarak nitelendirmeyip, bu karara karşı idari yargıya değil adli yargıya başvurulması gerekir şeklinde karar verdi. 27 Şubat 2013 Çarşamba 17:44  DOSYA NO:641-04-12-4025 T.C. ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2012/892 KARAR NO: 2012/1443 DAVACILAR   DAVALI :     ANTALYA VALİLİĞİ / ANTALYA DAVANIN ÖZETİ: Antalya ili, Kepez ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 12181 ada, 2 sayılı parselin maliki olan davacıların, tapuda mezarlık arsası olarak tescili yapılan taşınmazın cinsinin değiştirilmesi istemiyle yaptıkları başvurunun reddine ilişkin 28.05.2012 tarih ve 4338 sayılı Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğü işleminin iptali istenilmektedir. SAVUNMANIN ÖZETİ: Mezarlık Yerleşiminin İnşası ile cenaze Nakil ve Defin İşlemleri hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca tesis olunan işlemin hukuka ve usule uygun olduğu, bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Antalya 1. Idare Mahkemesi'nce, dava dosyası 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunun 14. Maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava, Antalya ili, Kepez ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 12181 ada, 2 sayılı parselin maliki olan davacıların, tapuda mezarlık arsası olarak tescili yapılan taşınmazın cinsinin değiştirilmesi istemiyle yaptıkları başvurunun reddine ilişkin 28.05.2012 tarih ve 4338 sayılı Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanununun 3410 sayılı Kanunla değişik 5. Maddesinin 1. fıkrasında, idare mahkemelerinin, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştayda çözümlenecek olanlar dışındaki, iptal davalarını, tam yargı davalarını, tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, diğer kanunlarla verilen işleri çözümleyeceği düzenlenmiş, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 2. Maddesinin 1. fıkrasında; idari dava türleri, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı açılan iptal davaları; idari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları; kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı açılan davalar olarak sayılmış; idari yargının idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimini yapmakla görevli olduğu kurala bağlanmış, aynı .Yasanın 14. Maddesinde ilk incelemeye ilişkin hususlar ayrı ayrı sayılmış, anılan yasanın 3622 sayılı yasayla değişik 15. Maddesinin l/a bendinde ise, "14. Maddesinin 3/a bendine göre adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine karar verilir." Hükmüne yer verilmiştir. Tapu Sicil Tüzüğünün 81. maddesinde, tapu sicilinde değişikliğin, hak sahibinin veya yetkili makamın istemi ya da mahkeme kararma dayalı olarak yapılacağı, rehinler hakkındaki özel hükümler saklı kalmak koşuluyla tapu sicilindeki değişikliklerin, üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilip, değişiklik tarih ve yevmiye numarasıyla yeni kaydın yazılması suretiyle yapılacağı, önceki kayıt bir harfle yazılı ise, yine aynı harfin kullanılacağı, 85. maddesinde, kütük üzerinde belgelere aykırı tescil veya yazının düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması ve yevmiye defterine kaydedilmesinin gerektiği, belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine, ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, müdürün defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için dava açılmasını talep edeceği, Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından re'sen dava açılacağı, kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde belgesine aykırı olarak basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, resen düzeltme yapılacağı hükme bağlanmıştır. Dava dosyasının incelenmesinden, Antalya ili, Kepez ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 12181 ada, 2 sayılı parselin maliklerinden olan Ö. E'.in 14.05.2012 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvurarak tapuda mezarlık arsası olarak tescili yapılan taşınmazın cinsinin değiştirilmesini istediği, anılan istemin Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 28.05.2012 tarih ve 4338 sayılı işlemiyle reddedildiği, bu işlemin iptaline yönelik bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Yukarıda Anılan mevzuat hükümleri gereğince, tapu kayıtları üzerinde tescil, terkin ve tashih gibi işlemlere ilişkin davaların görüm ve çözümü adliye mahkemelerinin görevi içinde bulunmaktadır, iptali istenilen işlem tapu kütüğündeki arsa vasfının değiştirilmesi istemine ilişkindir. Bu durumda, tapu kütüğündeki arsa vasfının değiştirilmesi isteminin reddine ilişkin işleme karşı açılan iş bu davanın özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerince çözümlenmesi gerektiğinden, işin esasının mahkememizce incelenme olanağı bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-a maddesi uyarınca davanın görev yönünden reddine, aşağıda dökümü yapılan 90,60 TL yargılama giderinin davacılar üzerinde bırakılmasına artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacılarae iadesine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 19.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler