DUYURULAR

T.C. Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesi E:2014/12841 K: 2014/21287 T: 20.11.2014

1448 görüntülenme
06/05/2015

T.C.
Yargıtay
Yedinci Hukuk Dairesi

E:2014/12841
K: 2014/21287
T: 20.11.2014

Belirsiz Süreli Sözleşmeler
Cezai Şart

Özet

Garanti süreli belirsiz sözleşmeler, asgari süresi belirlenmiş belirsiz süreli sözleşme özelliğini taşıdıkları için sadece belirsiz süreli oldukları gerekçesiyle cezai şarta hükmedilmemesi yerinde olmayıp sözleşmenin feshi hususu açıklığa kavuşturularak cezai şart konusunda bir karar verilmelidir.
(4857 s. İş K. m. 11, 12)
(6098 s. TBK m. 179)

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde 3duğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Davacı vekili, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin davalının işe devam etmemesi sebebiyle haklı nedenle feshedildiğini belirterek iş sözleşmesinde öngörülen cezai şarta dair tazminat alacağının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı taraf duruşmaları takip etmemiştir.

Mahkemece, davacı ve davalı arasında tanzim olunan sözleşmede öngörülen cezai şartın sözleşmenin süresinden önce feshine bağlanmış olduğu, yapılan işin niteliğine göre söz konusu sözleşmenin belirsiz süreli hizmet akdi olduğunun kabulü gerekeceği bu haliyle cezai şart düzenlemesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin "sözleşme süresi" başlıklı 7. maddesinde, sözleşmede öngörülen süre dolmadan önce taraflardan herhangi biri tarafından haklı bir nedene dayanmaksızın akdin feshedilmesi halinde son brüt ücretin 6 katı tutarında tazminat öngörülmüştür. Bu düzenlemeye göre sözleşmenin nitelik itibariyle asgari süresi belirlenmiş belirsiz süreli sözleşme (garanti süreli belirsiz sözleşme) özelliğini taşıdığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtildiği üzere sözleşmedeki cezai şarta dair hüküm karşısında sözleşmenin asgari süresi belirlenmiş belirsiz süreli sözleşme niteliği taşımasına göre sırf genel olarak sözleşmenin belirsiz süreli olmasına dayanılarak cezai şartın geçersiz olduğuna dair mahkeme gerekçesi yerinde görülmemiştir. Şu halde mahkemece yapılacak iş taraflar arasında çekişme konusu olan fesih hususunu aydınlatmak olmalı, gerekirse Hâkimin davayı aydınlatma ödevi kapsamında tutanak tanıklarının ifadelerine başvurulmalı ve fesih hususu açıklığa kavuşturularak cezai şart talebi hakkında karar verilmelidir. Hatalı değerlendirme sonucu yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.

Sonuç

Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan nedenle (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 20.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Haberler