DUYURULAR

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5120 K. 2013/4672 T. 14.03.2013

5853 görüntülenme
27/05/2013
T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/5120 K. 2013/4672 T. 14.03.2013 * ÖLÜM NEDENİ İLE TAZMİNAT İSTEMİ (Davacılar Tarafından Usulüne Uygun Olarak Açılmış Maddi Tazminat İstemli Davada Islahla Manevi Tazminat İsteyebilecekleri) * ISLAHLA MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Usulüne Uygun Olarak Maddi Tazminat Davası Açıldığı/Mahkemenin Başlangıçta Talep Edilmeyen Bir Hakkın Yargılama Aşamasında Islah İle Talep Edilemeyeceği Değerlendirmesinin Hatalı Olduğu - Manevi Tazminata Yönelik İstemin Esasının İnceleneceği) * TAZMİNAT (Davacılar Tarafından Usulüne Uygun Olarak Açılmış Maddi Tazminat İstemli Davada Islahla Manevi Tazminat İsteyebilecekleri) * MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA ISLAHLA MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (İstenmesinin Mümkün Olduğu - Islah İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağının İstisnalarından Olup Taraflardan Birinin Yapmış Olduğu Bir Usul İşlemini Tamamen veya Kısmen Düzeltmesi Olduğu) 6100/m. 176 ÖZET : Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeni ile tazminat istemine ilişkindir. Islah, iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının istisnalarından olup, taraflardan birinin yapmış olduğu bir usul işlemini tamamen veya kısmen düzeltmesi olarak tanımlanmaktadır. Davacılar tarafından usulüne uygun olarak açılmış maddi tazminat istemli davada ıslahla manevi tazminat istemelerinde hukuken bir engel yoktur. Mahkemenin başlangıçta talep edilmeyen bir hakkın yargılama aşamasında ıslah ile talep edilemeyeceği değerlendirmesi doğru değildir. Manevi tazminata yönelik istemin esası incelenerek karar verilmesi gerekir. DAVA : Davacı N.Y. vdl. vekili tarafından, davalı O.Ş. vd. aleyhine 13/01/2009 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 13/12/2011 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü: KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 2-Davacıların diğer temyiz itirazlarına gelince; Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeni ile tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş: hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacılar vekili, davalıların müşterek kusurları ile meydana gelen trafik kazasında müvekkillerinin eşi ve annesi olan S.Y.'ın yaşamını yitirdiğini beyanla fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak maddi tazminat istemiştir. Yargılama sırasında 22/02/2011 günlü ıslah dilekçesi vererek herbir davacı için manevi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir. Yerel mahkemece, başlangıçta manevi tazminata ilişkin dava açılmadığı ve başvuru harcı yatırılarak usulüne uygun yeni bir manevi tazminat davası da açılmadığı, başlangıçta talep edilmeyen bir hakkın yargılama aşamasında ıslah ile talep edilemeyeceği gerekçesi ile davacıların manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir. Islah, iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının istisnalarından olup, taraflardan birinin yapmış olduğu bir usul işlemini tamamen veya kısmen düzeltmesi olarak tanımlanmaktadır. Islah ile taraflar dava sebebini, dava konusunu veya talep sonucunu değiştirebilirler. Usulüne uygun olarak açılmış bir davanın bulunması şartı ile davanın tamamen veya kısmen ıslahı mümkündür. Dava sebebinin veya dava konusunun değiştirilmesi tamamen ıslah halleridir. (Baki Kuru 4. Cilt s. 3990). Bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında davacılar tarafından usulüne uygun olarak açılmış maddi tazminat istemli davada ıslahla manevi tazminat istemelerinde hukuken bir engel yoktur. Mahkemenin başlangıçta talep edilmeyen bir hakkın yargılama aşamasında ıslah ile talep edilemeyeceği değerlendirmesi doğru değildir. Mahkemece manevi tazminata yönelik istemin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 14.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler