DUYURULAR

Resmî Gazete Sayı : 29273

1254 görüntülenme
20/02/2015

20 Şubat 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29273

Yönetmelik

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri İle
Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü
Ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 - 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"(2) Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70'ten az olmaması gerekir.

(3) Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı "Giriş sınavı sonucunun duyurulması ve sınav sonuçlarına itiraz" olarak değiştirilmiş ve söz konusu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "merkez teşkilatında ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin Ek-1'deki 1 Sayılı Cetveli Ek-A'daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı
20/82011 28031
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
17/4/2013 28621

Diğer Haberler