DUYURULAR

KÖTÜNİYETLİ TEMYİZ

1363 görüntülenme
02/05/2013
KÖTÜNİYETLİ TEMYİZ KÖTÜNİYETLİ TEMYİZ İlgili Maddeler:HMK 329,368 02 Mayıs 2013 Perşembe 02:10 Daire:12 Tarih:2012 Esas No:2012/10759 Karar No:2012/27879 Kaynak:kişisel İlgili Maddeler:HMK 329,368 İlgili Kavramlar:KÖTÜNİYETLİ TEMYİZ DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürdal Ergün tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR: 1) Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 2) HMK'nun 368. maddesi gereğince temyiz talebinin kötü niyetle yapıldığı anlaşılırsa, Yargıtay'ca 329. madde hükümleri uygulanır. Borçlu vekilinin talebi üzerine mahkemece yetki itirazının kabulüne karar verilmesine rağmen borçlu vekilinin kararı kötü niyetle temyiz ettiği anlaşıldığından, SONUÇ: HMK'nun 368. maddesi yollaması ile 329/2. maddesi gereğince borçlu vekilinin takdiren 5.000,00 TL disiplin para cezası ile CEZALANDIRILMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler