DUYURULAR

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

1238 görüntülenme
03/12/2013
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Taşınmaz üzerindeki yapıların değeri tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değerlendirme yılı olan 2012 yılına ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Fiyatlarına göre bulunan m2 bedelleri, bir sonraki yıl ocak ayı m2 birim fiyatlarını geçmeyecek şekilde değerlendirme tarihine eşkale edilmelidir. YARGITAY Beşinci Hukuk Dairesi   E: 2013/8253 K: 2013/9825 T: 16.05.2013   Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tescili   Özet: Taşınmaz üzerindeki yapıların değeri tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değerlendirme yılı olan 2012 yılına ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Fiyatlarına göre bulunan m2 bedelleri, bir sonraki yıl ocak ayı m2 birim fiyatlarını geçmeyecek şekilde değerlendirme tarihine eşkale edilmelidir. Taşınmaz üzerinde bulunan yapıların paydaş olan davalıya ait olup olmadığı, dava dışı malikin de dinlenilmesi suretiyle kesin olarak tespit edilip, sonucuna göre bir karar verilmelidir.   (2942 s. Kamulaştırma K. m. 10)   Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:   Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.   Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.   Arsa niteliğindeki taşınmazın zeminine değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;   1)                  Taşınmaz üzerindeki yapıların değeri tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değerlendirme yılı olan 2012 yılına ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyet F¡yatlarına göre bulunan m2 bedellerinin bir sonraki yıl Ocak ayı m2 birim fiyatlarını geçmeyecek şekilde değerlendirme tarihine eşkale edilmesi gerekirken, yazılı şekilde bedel belirleyen bilirkişi kurulu raporunun hükme esas alınarak, fazlaya hükmedilmesi, 2)                  Davalı taşınmazda paydaş olup, taşınmaz üzerinde bulunan yapıların davalıya ait olup olmadığının, dava dışı malikin de dinlenilmesi suretiyle kesin olarak tespit edilip, sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, Doğru görülmemiştir.   Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hâzineye irad kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 16.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
Diğer Haberler