DUYURULAR

İmzadan imtinada tebligat kanunu 21′e göre tebligatta tüzük 28.md uygulanmaz

6180 görüntülenme
28/02/2013
Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2012-9003 K:2012-26569 T:17.09.2012 -Tebligat Usulü -İmzadan İmtina Özet: 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nu 21.maddesinde "adreste bulunmama" ve "tebellüğden imtina" halleri birlikte düzenlenmiştir. İmzadan imtna nedeniyle 7201 sayılı Kanunu'nun 21.maddesine göre tebligat yapılması halinde Tebligat Tüzüğü'nün 28.maddesinin uygulama yeri yoktur. ( 7201 s. Tebligat K.m.21 ) ( Tebligat Tüzüğü m.28 ) Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun "Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina"başlıklı 21.maddesinde; "Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tabellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memuruna imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirlir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır." hükmü yer almaktadır. Madde bu haliyle iki hali birlikte düzenlemiştir. Bunlardan ilki "adreste bulunmama", diğeri ise "tebellüğden imtina"dır. İmzadan imtina nedeniyle 7201 sayılı Kanun'un 21.maddesine göre tebligat yapılması halinde Tebligat Tüzüğü'nün 28.maddesinin uygulama yeri yoktur. Somut olayda borçlunun tebligat evrakını almaktan imtina etmesi üzerine ödeme emri tabligatı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 21.maddesine göre mahalle muhtarına teslim edildiğinden Tebligat Tüzüğü'nün 28.maddesinin uygulanması gerekmez. Tebliğ işlemi bu haliyle yukarıda açıklanan yasa hükümlerine ve usülüne uygundur. O halde mahkemece borçlunun tebliğ işleminin usülsüzlüğüne ilşkin şikayetinin reddi yerine kabulü yönünden hüküm tesisi isabetsizdir. Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK.'nın 428.maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ) ilamın tebliğden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
Diğer Haberler