DUYURULAR

İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

1182 görüntülenme
19/11/2013
  İcra katipleri, icra müdürü olabilecek İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikler şöyle;   İCRA KATİPLERİ KAPSAMA ALINMIŞTIR Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; icra müdürleri ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin göreve atanmalarında aranacak şartları, tabi olacakları sınavları, görev bölgeleri ile buralardaki asgari hizmet süreleri, nakil, usul ve esaslarını düzenlemektir." YAŞ ŞARTI 1 OCAK İTİBARİYLE ARANACAK Daha önce "Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak," şeklindeki şart "Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak" olarak değiştirilmiştir. İCRA KATİPLERİ ARASINDAN İCRA MÜDÜR VE YARDIMCISI ATAMA ŞARTLARI İcra katipleri arasından yapılacak atamalarda; a) İcra katibi olarak fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, b) Birinci fıkranın (c) bendindeki eğitim şartını taşımak, c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması, gerekir." İCRA KATİPLİĞİNE ATAMA ŞARTLARI 1- Merkezi sınava girenler arasından İcra katipliğine KPSS Merkezi sınavından en az 70 puan almış olanlar başvurabilecek. Merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.  En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunulması gerecek. Uygulamalı ve sözlü sınav yapılacak 2- Kurum içi unvan değişikliği sınavı açılması durumunda Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda; a) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personeli hariç olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen en az üç yıldır görev yapıyor olmak, b) Birinci fıkranın (ı), (i), (j) bentlerindeki şartları taşımak, (bilgisayar dersi, 3 dakikada 90 kelime yazmak ve sözlü sınavda başarılı olmak) c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması, gerekir. İCRA KATİPLİĞİNDEN İCRA MÜDÜR MÜDÜRLÜĞÜNE GEÇİŞ SINAVI İcra katipleri arasından icra müdür ve yardımcılığına geçişler için, ÖSYM'ye yaptırılan icra müdür ve müdür yardımcılığı sınavından ayrı olarak, kendi aralarında ayrı bir yazılı sınav yapılabilir. Bu sınav, Bakanlık tarafından diğer resmi kurumlara da yaptırılabilir. YAZILI SINAVDAKİ ALAN BİLGİSİ KONULARINDA DEĞİŞİKLİK Alan bilgisi konuları: a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı. b) İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği. c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu. d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı. e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. BAŞKA KURUMA GEÇMEK İSTEYENLERE MUVAFAKAR VERME ŞARTI, "İcra müdür ve yardımcıları ile icra katiplerinin başka kuruma naklen atanabilmeleri için muvafakat talep edilmesi halinde; Bakanlığın personel ihtiyacı, ilgililerin bu görevlerde bulundukları süre ve atanmak istedikleri kadroların üst unvanlı olup olmaması ve niteliğine göre değerlendirme yapılır." İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ GÖREVLENDİRİLMESİ VE VEKALET ETME ŞARTLARI Görevlendirme ve vekalet Madde 32/A - İcra müdür ve yardımcılarının başka bir mahalde geçici görevlendirilmeleri Bakanlık tarafından yapılır. Birden fazla icra dairesi bulunan yerlerde icra müdür ve yardımcıları ile icra katiplerinin hangi dairede görev yapacağına komisyonlar tarafından karar verilir. İcra müdürünün herhangi bir nedenle görevde bulunamaması halinde yerine aynı dairede görev yapanlar arasından kimin vekalet edeceğine icra dairesinin bağlı bulunduğu icra hakimi tarafından karar verilir. İcra dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra katibinin bulunmaması halinde ise komisyon, öncelikle merkez veya mülhakat icra dairelerinde görev yapan icra katiplerini veya yazı işleri müdürlerini, bunun mümkün olmaması halinde bu Yönetmeliğin 32/B maddesindeki şartları taşıyan zabıt katiplerini bu yerlerde geçici olarak görevlendirir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde icra katiplerinin geçici olarak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından da yapılabilir. Bu maddeye göre komisyon tarafından alınan kararlar Bakanlığa bildirilir." İCRA DAİRELERİNDE ZABIT KATİBİ GÖREVLENDİRME ŞARTLARI İcra dairelerinde zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilmesi Madde 32/B - Komisyonlar, Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, daha önce uyarma ve kınama cezası dışında disiplin cezası almayanlar arasından seçilecek olan zabıt katibi, mübaşir ve hizmetlileri icra dairelerinde görevlendirir. İcra dairelerinde görevlendirilen personel Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan icra dairesi dışında başka birimlerde görevlendirilemez. Ancak icra dairelerinde görevlendirilen bu personelden uyarma veya kınama haricinde disiplin cezası alanlar, komisyon tarafından icra dairesi dışında diğer birimlerde görevlendirilir. Bu maddeye göre komisyon tarafından alınan kararlar Bakanlığa bildirilir." DİĞER DEĞİŞİKLİKLER Yönetmelikte yukarıda yer verilen önemli değişikliklerin yanı sıra başkaca da değişiklikler yapılmıştır. Bunları görmek için tıklayınız.  
Diğer Haberler