DUYURULAR

Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

1423 görüntülenme
30/03/2015

30 Mart 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29311

Maliye Bakanlığından:
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik
Tebligat Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkanlık tarafından oluşturulacak elektronik tebligat altyapısının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak elektronik tebligatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 9/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

b) Ek bilgilendirme: Elektronik tebligatın hesaba iletildiğine dair muhataba elektronik araçlar vasıtası ile yapılan bilgilendirmeyi,

c) Elektronik tebligat: Bu Yönetmelik kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı,

ç) Elektronik tebligat verisi: Tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar için tebligat mesajının tümünün Başkanlık tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmış halini,

d) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,

e) Hesap: Elektronik tebligatın yapılması ve cevapların gönderilmesi amacıyla sistem üzerinde oluşturulan kullanıcı hesabını,

f) İşlem yetkilisi: Tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarında bunların nam ve hesabına sistem içerisinde işlem yapmaya yetkili kılınan kişiyi, gerçek kişilerde muhatabın kendisini ve bu kişiler tarafından yetkili kılınan kişileri,

g) Kanun: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ğ) Muhatap: Başkanlık tarafından adına hesap tahsis edilen ve gönderilen elektronik tebligatı alan kişi, kurum ve kuruluşu,

h) Olay kayıtları: Belirli bir işlemin belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren, sistem içerisinde üretilen ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış veriyi,

ı) Sistem: Başkanlık tarafından muhataplara tebligatların elektronik ortamda gönderilmesi ve bunlara ilişkin cevapların elektronik olarak alınması amacı ile oluşturulan sistemi,

i) Zaman damgası: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan zaman damgasını,
ifade eder.

İlkeler

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:

a) Bilgi güvenliğinin sağlanması,

b) Kişisel verilerin korunması,

c) İş süreçlerinde hız ve etkinlik sağlanması,

ç) Alıcı ve göndericinin haklarının korunması.

İkinci Bölüm

Genel Hükümler

Kullanılacak sistem

MADDE 6 - (1) Başkanlık tarafından elektronik ortamda yapılacak tebligatlar, Başkanlık tarafından oluşturulan sistem vasıtası ile yapılır.

Elektronik tebligatın muhatabı

MADDE 7 - (1) Başkanlık tarafından Kanun ve 6415 sayılı Kanun kapsamında yapılacak tebligatların; bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine elektronik ortamda yapılması esastır.

(2) Birinci fıkrada belirtilmeyen ve Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan yükümlüler, kendilerine bu Yönetmelik kapsamında elektronik tebligat yapılması için Başkanlığa başvuru yapabilir. Başvuruda bulunan yükümlülere Başkanlıkça uygun görülmesi halinde elektronik ortamda tebligat yapılır.

(3) Elektronik tebligatın veya verilecek cevapların mücbir sebepler ile elektronik ortamda yapılamaması veya Başkanlıkça gerek görülmesi halinde 7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılabilir.

Hesap açılması

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar Başkanlığa hesap açılması için başvuruda bulunur.

(2) Başvuru esnasında beyan edilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülmesi halinde sistem içerisinde hesap oluşturulur. Başvuru belgelerinde eksiklik olması halinde muhataba bilgi verilir ve eksikliklerin giderilmesi için on beş günden az olmamak üzere süre verilir.

(3) Başvuru, bu Yönetmelik ekinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler için elektronik tebligat hesabı başvuru formları kullanılarak yapılır. Başvuru formu elden teslim edilebileceği gibi Başkanlığın resmi internet sitesinde yer alan posta adresine taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

(4) Oluşturulan hesaba ilişkin erişim bilgileri Başkanlık tarafından muhataba güvenli bir şekilde iletilir. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınır.

Başvuru süresi

MADDE 9 - (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından, faaliyet izninin alınmasını müteakip doksan gün içerisinde hesap açılması için başvuru yapılması zorunludur.

Hesabın kullanılması

MADDE 10 - (1) Sistemde tanımlı hesapların muhatap tarafından kendi nam ve hesabına kullanılması esastır. Muhatabın tüzel kişi olduğu durumlarda hesap, işlem yetkilisi tarafından muhatabın nam ve hesabına kullanılır.

Hesabın kullanıma kapatılması

MADDE 11 - (1) Kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar faaliyetlerine devam ettikleri sürece elektronik tebligat hesabının kapatılması için başvuruda bulunamazlar.

(2) Başkanlık, hesabın bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar dışında kullanıldığına ilişkin şüphe veya tespitlerin oluşması durumunda, hesabın geçici olarak kullanıma kapatılması da dahil gerekli tedbirleri alır. Alınan tedbirler kapsamında hesabın yeniden işlerliğinin sağlanmasından muhatap sorumludur.

Muhataba ilişkin bilgilerin değiştirilmesi

MADDE 12 - (1) Kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar başvuru esnasında Başkanlığa beyan ettikleri bilgilerin değişmesi halinde Başkanlığa derhal bilgi vermek zorundadır.

(2) Beyan edilen bilgilerdeki değişikliklerin Başkanlığa bildirilmemesinden dolayı muhataba elektronik tebligat yapılamamasından doğacak hukuki sonuçlardan muhatap sorumludur.

Elektronik tebligatın gönderilmesi

MADDE 13 - (1) Muhataba iletilecek olan elektronik tebligat verisi zaman damgası ile ilişkilendirilmiş olarak muhatabın hesabına iletilir.

(2) Başkanlık elektronik tebligata ilişkin elektronik verinin hesaba iletildiğine dair olay kayıtlarını, zaman damgası ile ilişkilendirerek tutar.

Bilgilendirme

MADDE 14 - (1) Muhatap, başvuru esnasında form üzerinde belirtilen elektronik iletişim araçları kullanılarak yapılan elektronik tebligatın hesaba iletildiğine dair bilgilendirme yapılmasını talep edebilir. Bu kapsamdaki bilgilendirme hizmetine ilişkin ücret muhataba aittir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış olması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez.

Muhatap tarafından elektronik tebligatın alınması

MADDE 15 - (1) Elektronik tebligat verisi muhatabın hesabına ulaştığı anda tebligat yapılmış sayılır. Karşı tarafa ulaşmaktan maksat elektronik tebligat verisinin muhatabın hesabına iletilmesidir. İletim zamanı, zaman damgalı olay kaydında yer alan zaman bilgisidir.

Üçüncü Bölüm

Diğer Hükümler

Olay kayıtları

MADDE 16 - (1) Başkanlık, sistemin işleyişine dair tüm olay kayıtlarını zaman damgası ile ilişkilendirerek tutar.

(2) Olay kayıtları güvenli elektronik imzayla imzalanarak otuz yıl süreyle saklanır.

(3) Sistemin işleyişine ilişkin olarak elektronik tebligatın yapılmasından ve bu tebligata verilecek cevapların uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda olay kayıtları esas alınır.

Muhataplar tarafından gönderilecek cevaplar

MADDE 17 - (1) Başkanlıkça yapılan elektronik tebligata verilecek cevaplar sistem üzerinden gönderilir.

Muhatabın sorumluluğu

MADDE 18 - (1) Muhatap;

a) Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri süresinde, tam ve doğru olarak Başkanlığa beyan etmekle,

b) Başvuru sırasında beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri derhal Başkanlığa bildirmekle,

c) Başvuru formunda belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

ç) Hesap açılışı sonrası kendisine sağlanan erişim bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,

d) Hesaba erişim bilgilerinin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal Başkanlığa bilgi vermekle,
yükümlüdür.

(2) Birinci fıkra kapsamında doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olup tüm bildirimler Başkanlığa ulaştığı anda sonuç doğurur.

Teknik hususlar ile ilgili düzenleme

MADDE 19 - (1) Başkanlık, sistemin teknik altyapısı ve işleyişine dair gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Yükümlülük ihlalinde uygulanacak ceza

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlara Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen idari para cezası uygulanır.

Dördüncü Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihini müteakip doksan gün içerisinde başvuru yapar.

(2) Birinci fıkra kapsamında belirtilen sürenin uzatılmasına Başkanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Diğer Haberler