DUYURULAR

Cezaevinde savunma için sürenin son günü tatile denk gelse de CMK hükümleri uygulanmazı

1247 görüntülenme
13/09/2013
Yargıtay 9.Ceza Dairesi Kararı 12 Eylül 2013 Perşembe 17:27  Daire:9 Tarih:2010 Esas No:2010/12813 Karar No:2010/13153 Kaynak:uyap yargıtay kararları İlgili Maddeler:CMK 39 İlgili Kavramlar:Cezaevinde savunma için sürenin son günü tatile denk gelse de CMK hükümleri uygulanmaz. T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/12813 Karar No : 2010/13153 Tebliğname No : KYB- 2010/169951 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi Tarihi : 11/02/2010 Numarası : 2010/139 değişik iş Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler İlyas Argun, Uğur Deve, Hakan Kanat, Sadık Çelik, Ahmet Doğan, Serdal Açıkel, Coşkun Tanç, Alişan Gül, Uğur Kayacı ve Muharrem Çoban'ın, açlık grevi yapmaktan dolayı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 40/2-g maddesi uyarınca ayrı ayrı 2 ay bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası ile cezalandırılmalarına dair anılan Cezaevi Disiplin Kurulu Başkanlığının 03.12.2009 tarihli ve 2009/92-1330 sayılı kararına yönelik itirazın hükümlü Ahmet Doğan yönünden reddine, diğer hükümlüler yönünden kabulüne dair Tekirdağ İnfaz Hakimliğinin 25.01.2010 tarihli ve 2010/24-78 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 11.02.2010 tarihli ve 2010/139 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak; Dosya kapsamına göre Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığının adı geçen hükümlü ve tutuklularla ilgili disiplin soruşturmasına başlayıp, savunma için üç gün süre verildiğini tebliğ ettiği, ancak bir kısmının savunma yapmadığı ve bu hususun tutanakla tespit edilerek disiplin cezasının verildiğinin anlaşıldığı olayda, Tekirdağ İnfaz Hakimliğince savunma için bildirilen sürenin son gününün tatile geldiğinden bahisle iptal kararı verilmiş ise de, idari bir faaliyet olan cezaların infazı sırasında doğan uyuşmazlıkların idari nitelikte olduğu, mesai sınırlaması olmaksızın sükekli hizmet sunumunun devam ettiği, cezaevinin iç işleyişi ile ilgili olarak ortaya çıkan eylemlere yönelik disiplin işlemlerinde, sürenin başlangıcı ile ilgili olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı gözetilerek itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 23.06.2010 gün ve 41878 sayılı kanunun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.07.2010 gün ve 169951 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla; Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1- Hükümlü/tutuklu Ahmet Doğan'ın savunmasını yapmış olması, Tekirdağ İnfaz Hakimliğinin 25.01.2010 tarih ve 2010/24-78 sayılı kararının içeriği ve incelenen tüm dosya kapsamına nazaran, kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği adı geçen tutuklu/hükümlü bakımından yerinde görülmediğinden REDDİNE, 2- Tebliğnamede adı geçen diğer tutuklu/hükümlüler bakımından yapılan incelemede; Kanuna yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 11.02.2010 tarih ve 2010/139 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.12.2010 tarihinde oybirliği karar verildi. M. Acar E. Ertuğrul O. Baş G. Albayrak H. Aşaner Başkan Üye Üye Üye Üye Başkan
Diğer Haberler