DUYURULAR

Borçlunun maaşından kesinti yapmayan özel kişilerin sorumluluğu Borçlunun maaşından kesinti yapmayan özel kişilerin sorumluluğu

4119 görüntülenme
30/10/2014
Daire:12 Tarih:2012 Esas No:2012/8790 Karar No:2012/21570 Kaynak:Yargıtay İlgili Maddeler:İİK 355, 356 İlgili Kavramlar:borçlunun maaşından kesinti yapmayan özel kişilerin sorumluluğu T.C.YARGITAY 12. Hukuk DairesiESAS NO : 2012/8790 KARAR NO : 2012/21570MAHKEMESİ : Gaziantep 1. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 26/04/2011NUMARASI : 2010/927-2011/304DAVACI : ŞİKAYETÇİ :Polatlar Özel Eğitim Sağlık Rehabilitasyon Nekliye Turizm Organizasyon San Tic Ltd ŞtiDAVALI : ALACAKLI :Ejder GörgünYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 07.02.2012 tarih, 16995/2579 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Hava Kandemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:Sair karar düzeltme nedenleri yerinde değil ise de;Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine, borçlunun çalışmakta olduğu şirkete maaş haciz müzekkeresi gönderildiği, kesinti yapılmaması nedeniyle İİK.nun 355 ve devamı maddeleri gereğince üçüncü şahıs şikayetçi şirketin İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdindeki hak edişlerine haciz konulduğu, anılan kurumca icra dosyasına 9.750,00 TL gönderildiği, şikayetçi şirketin, borçlunun Yeniden Doğuş Özel Eğitim Sağlık ve Rehabilitasyon Tic.Ltd.Şti.de çalıştığını, bu şirketin BK.nun 179.maddesi gereğince şikayetçi şirkete devredilmediğini, yalnızca şirketin bir malı olan rehabilitasyon merkezinin devralındığını, bu nedenle kesilmeyen maaş nedeniyle bir sorumluluğunun bulunmadığını, sorumlu kabul edilse bile maaştan kesilmeyen miktarın istenebileceğini belirterek haczin kaldırılması ve kesintilerin iadesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.Borçlunun maaş ve ücretinin haczi İİK'nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. İİK'nun 355.maddesine göre, icra müdürü borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK'nun 356.maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır. Bu durumda, İİK.nun 355.maddesi hükümlerine riayet etmeyenlerin sorumluluğu, İİK.nun 356.maddesine göre, kesinti yapılmayan miktar ile sınırlıdır.Somut olayda, mahkemece, haciz müzekkeresinin tebliğ edildiği tarihten ödeme tarihine, işten ayrılmış ise ayrılma tarihine kadar, maaş haczi nedeniyle borçlunun maaşından kesinti yapılmayan miktar belirlenerek, şikayetçinin bu miktarla sorumlu olduğuna karar verilmesi gerekirken, bu husus araştırılmaksızın eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, kararın bu nedenle kısmen bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla, şikayetçinin karar düzeltme nedenlerinin kısmen kabulü gerekmiştir.SONUÇ :Şikayetçinin karar düzeltme nedenlerinin kısmen kabulü ile Dairemizin 07/02/2012 tarih ve 2011/16995 E.-2012/2579 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 20/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler