DUYURULAR

BİLİRKİŞİNİN YEMİNİNİN YAPTIRILMAMASI

1029 görüntülenme
30/07/2013
BİLİRKİŞİNİN YEMİNİNİN YAPTIRILMAMASI İlgili Maddeler:CMK m. 64/5 30 Temmuz 2013 Salı 11:22  Daire:12 Tarih:2012 Esas No:2012/960 Karar No:2012/17884 Kaynak:UYAP İlgili Maddeler:CMK m. 64/5 İlgili Kavramlar: BİLİRKİŞİNİN YEMİNİNİN YAPTIRILMAMASI T.C. YARGITAY 12. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2012/960 Karar No : 2012/17884 Tebliğname No : 9 - 2010/58525 İNCELENEN KARARIN; Mahkemesi : Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesi Karar Tarihi : 28.06.2007 Numarası : 2005/597 - 2007/191 Sanık : Hüseyin Güneş Suç : Taksirle Yaralama Suç Tarihi : 21.11.2005 Hüküm : 5237 sayılı TCK'nın 89/4,62/1,50/1-a, 52/2,52/4, 53/6, 63. maddeleri gereğince mahkumiyet Temyiz Eden : Sanık Tebliğnamedeki düşünce : BOZMA Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık hakkında karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5560 sayılı Kanunun 23. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesindeki "hükmün açıklanmasının geri bırakılması"na ilişkin düzenlemenin uygulanması konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş ise de; dosya içeriğine göre katılanların uzlaşmak istemedikleri ve zararlarının giderilmediği anlaşılmakla tebliğnamedeki buna yönelik bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir. Hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişinin yemininin yaptırılmaması, raporun dosya kapsamıyla uyumlu olduğu, sanık tarafından da rapor içeriğine itiraz edilmediği anlaşılmakla sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın kusur durumuna, eksik inceleme ile karar verildiğine, tayin edilen cezanın çok fahiş olduğuna, lehe olan hükümlerin uygulanmadığına,verilen cezanın ertelenmesi gerektiğine ilişkin ve sair yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 05.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan A. DOĞAN Üye S. TARHAN Üye A. ER Üye İ. ERGÜN Üye A. YAĞCI
Diğer Haberler