DUYURULAR

2014 yılı noterlik ücret tarifesi

1517 görüntülenme
26/02/2014
2014 yılı noterlik ücret tarifesi İşlemlerden alınan harçların % 30'u oranında alınan noter ücreti, bugün itibariyle bir noterlik işleminde 2,70 kuruştan az olamayacak Adalet Bakanlığı 2014 yılı noterlik ücret tarifesini belirledi. Yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu'na göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında noter ücreti alan noterlerin bu ücreti bugünden itibaren bir noterlik işleminde 2,70 kuruştan az olamayacak. 2013 yılında bu tutar 2 lira 50 kuruş olarak uygulanıyordu. Adalet Bakanlığı'nın belirlediği 2014 yılı noterlik ücret tarifesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu'na göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında noter ücreti alan noterlerin bu ücreti bugünden itibaren bir noterlik işleminde 2,70 kuruştan az olamayacak. 2013 yılında bu tutar 2 lira 50 kuruş olarak uygulanıyordu. Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 122 lira düzenleme ücret alacak. Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi 122 lira'nin üçte biri oranında olacak. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret geçerli olacak. Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 3,70 kuruş yazı ücreti talep edecek. Fotokopilerde de aynı ücret geçerli olacak. Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti istenmeyecek. Çevirtilen her sayfaya 30 lira 60 kuruş çevirme ücreti alınacak Noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 30,60 lira çevirme ücreti alınacak. Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 3,70 kuruş ücret istenecek. Tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1,15 kuruş tescil ücreti alınacak. Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 8,55 kuruş ücret isteyecek. Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alabilecek. Onanan her imzaya 3 lira 10 kuruş ödenecek Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olursa alınması gereken harcın yüzde 10'u oranında noter ücreti alacak. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 3 lira 10 kuruş ücret talep edecek. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 3 lira 10 kuruş ücret alınacak. Defterlerin açılış onaylamasından, 100 sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1 lira 15 kuruş, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 43 kuruş onaylama ücreti alınacak. 100 sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı 50 sayfaya kadar olursa ücret alınmayacak. 50 ve daha fazla olursa 43 kuruş ücret alınacak. Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 43 kuruş ücret alınacak. Her yazı için 1 lira 15 kuruş bildirim yazı ücreti ödenecek Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1 lira 15 kuruş bildirim yazı ücreti alacaklar. Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanununun 55'inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 14 lira 65 kuruş yol ödeneği alacak. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmi kuruluşların kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak, tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 134 lira 20 kuruş yol ödeneği talep edecek. Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 83 kuruş aracılık ücreti alacak. (ANKA) Adalet Bakanlığından: 2014 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ Noter ücreti Madde 1 - Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu'na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 2,70 TL'den az olamaz. Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR'nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. Düzenleme ücreti Madde 2 - Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 122,00 TL düzenleme ücreti alırlar. Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır. Yazı ücreti Madde 3 - Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 3,70 TL yazı ücreti alırlar. Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır. Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz. Çevirme ücreti Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 30,60 TL çevirme ücreti alınır. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır. Karşılaştırma ücreti Madde 5 - Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 3,70 TL ücret alınır. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır. Tescil ücreti Madde 6 - Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1,15 TL tescil ücreti alınır. Emanetlerin saklanması ücreti Madde 7 - Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 8,55 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır. Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır. Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır. Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder. Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti Madde 8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 10'u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 3,10 TL ücret alırlar. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 3,10 TL ücret alınır. Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 3,10 TL ücret alınır. Defter onaylama ücreti Madde 9 - Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1,15 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 43 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 43 KR ücret alınır. Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 43 KR ücret alınır. Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır. Bildirim yazı ücreti Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1,15 TL bildirim yazı ücreti alırlar. Yol ödeneği Madde 11 - Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu'nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 14,65 TL yol ödeneği alırlar. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 134,20 TL yol ödeneği alırlar. Aracılık ücreti Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 83 KR aracılık ücreti alır. Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır. Yürürlük tarihi : Madde 14 - Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2014 tarihinden itibaren uygulanır.
Diğer Haberler