DUYURULAR

2013 yılı noterlik ücret tarifesi

1132 görüntülenme
25/02/2013
2013 yılı noterlik ücret tarifeleri belirlendi. Yeni tarifeye göre, noterlik ücretleri yüzde 6 oranında zamlandı. 25 Şubat 2013 Pazartesi 08:47  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Bugünden itibaren uygulanacak tarifelere göre, noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında noter ücreti alacak. Bu ücret, bir noterlik işleminde 2 lira 50 kuruştan az olmayacak. 2012 yılında bu tutar 2 lira 35 kuruş olarak uygulanıyordu. Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmayacak. Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden yüzde 10,5 artışla 113 lira 39 kuruş düzenleme ücreti alacak. Daha önce bu tutar 106 lira 47 kuruş idi. Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabi olacak. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınacak. Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 3 lira 40  kuruş yazı ücreti alacak. Kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabi olacak. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yazı ücreti alınacak. Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmayacak.   -ÇEVİRTİLEN HER SAYFAYA 28 LİRA 39 KURUŞ ÇEVİRME ÜCRETİ ALINACAK-   1512 sayılı Noterlik Kanununun ilgili hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 28 lira 39 kuruş çevirme ücreti alınacak. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından ücretin yarısı kadar ücret alınacak. Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 3 lira 40 kuruş ücret alınacak. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınacak. Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1 lira 7 kuruş tescil ücreti alınacak. Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 7 lira 93 kuruş ücret alacak. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınacak. Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alacak. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılacak. Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınacak. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınacak. Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devredecek.   -ONANAN HER İMZAYA 2 LİRA 88 KURUŞ ÖDENECEK-   Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olursa alınması gereken harcın yüzde 10'u oranında noter ücreti alacak. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 2 lira 88 kuruş ücret alacaklar. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2 lira 88 kuruş ücret alınacak. Defterlerin açılış onaylamasından, 100 sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1 lira 7 kuruş, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 40 kuruş onaylama ücreti alınacak. 100 sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı 50 sayfaya kadar olursa ücret alınmayacak. 50 ve daha fazla olursa 40 kuruş ücret alınacak. Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 40 kuruş ücret alınacak.     -HER YAZI İÇİN 1 LİRA 7 KURUŞ BİLDİRİM YAZI ÜCRETİ ÖDENECEK-     Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1 lira 7 kuruş bildirim yazı ücreti alacaklar. Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanununun 55'inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 13 lira 61 kuruş yol ödeneği alacak. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmi kuruluşların kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak, tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 124 lira 80 kuruş yol ödeneği alacaklar. Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 77 kuruş aracılık ücreti alacak. (ANKA) 25 Şubat 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28570 Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden: 2013 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ Noter ücreti: Madde 1 - Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu'na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 2.50.-TL. dan az olamaz. Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0.5-KR'nın ) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. Düzenleme ücreti : Madde 2 - Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 113.39,-TL. düzenleme ücreti alırlar. Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır. Yazı ücreti : Madde 3- Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 3.40-TL. yazı ücreti alırlar. Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır. Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz. Çevirme ücreti : Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 103. maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 28.39-TL. çevirme ücreti alınır. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır. Karşılaştırma ücreti : Madde 5 - Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 3.40-TL. ücret alınır. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır. Tescil ücreti : Madde 6- Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1.07-KR. tescil ücreti alınır.  Emanetlerin saklanması ücreti : Madde 7 - Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 7.93-TL. ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır. Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır. Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır. Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder. Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti: Madde 8- Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın %10' u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 2.88,-TL. ücret alırlar. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2.88-TL. ücret alınır. Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2.88,-TL. ücret alınır. Defter onaylama ücreti : Madde 9 - Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1.07-KR., yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 40-KR. onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 40-KR. ücret alınır. Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 40-KR. ücret alınır. Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır. Bildirim yazı ücreti : Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1.07-KR. bildirim yazı ücreti alırlar. Yol ödeneği : Madde 11 - Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu'nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 13.61-TL. yol ödeneği alırlar. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 124.80-TL. yol ödeneği alırlar. Aracılık ücreti : Madde 12 - Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 77-KR. aracılık ücreti alır. Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret : Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır. Yürürlük tarihi : Madde 14 - Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun değişik 112. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2013 tarihinden itibaren uygulanır. 1508/1-1
Diğer Haberler