DUYURULAR

2013 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, 28636 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

970 görüntülenme
03/05/2013
Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 2013 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, 28636 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.   3 Mayıs 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28636   TEBLİĞ   Adalet Bakanlığından: 2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 - (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013  tarihli ve 28540 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır. (2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır. Arabuluculuk ücretinin kapsadığı işler MADDE 2 - (1) Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığıdır. (2) Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. (3) Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler batıldır. Arabuluculuk ücretinin sınırları MADDE 3 - (1) Arabuluculuk ücreti Tarifede yazılı miktardan az olamaz. Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir. Taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmadığı takdirde arabuluculuk ücreti, arabulucunun emeği, çabası, uyuşmazlık konusu işin önemi, uyuşmazlığın niteliği ve arabuluculuk faaliyetinin süresi göz önüne alınarak belirlenir. Arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu ile yürütülmesi MADDE 4 - (1) Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, ücret miktarları aynı olmak üzere, her bir arabulucuya ayrı ücret ödenir. Ücretin tümünü hak etme MADDE 5 -(1) Arabuluculuk faaliyetinin, gerek tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varmış olması, gerek taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, gerekse de taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi veya tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi hallerinde, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır. (2) Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığı veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince uzlaşma kapsamına girmeyen bir suç ile ilgili olduğu hususları ortaya çıkar ve bu sebeplerle de arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise, sonradan ortaya çıkan bu durumlarla ilgili olarak eğer arabulucunun herhangi bir kusuru yoksa, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır. (3) Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra taraflardan birinin ölümü halinde  ücretin yarısına hak kazanılır. Arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret MADDE 6 - (1) Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken,  arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse, ücretin yarısına hak kazanılır. Yeni bir uyuşmazlık konusunun ortaya çıkmasında ücret MADDE 7 - (1) Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanılır. Tarifelerin ikinci kısmına göre ücret MADDE 8 - (1) Tarifenin birinci kısmının birinci bölümünde ve ikinci bölümünde gösterilen hukuki uyuşmazlıkların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise; uyuşmazlık ister dava açılmadan önce arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmuş olsun isterse de dava açıldıktan sonra arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmuş olsun arabuluculuk ücreti, Tarifenin ikinci kısmına göre belirlenir. Tarifede yazılı olmayan hallerde ücret MADDE 9 - (1) Tarifede yazılı olmayan haller için, uyuşmazlığa konu işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri hallere göre ücret belirlenir. Uygulanacak tarife MADDE 10 - (1) Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin tamamlandığı veya sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır. Yürürlük MADDE 11 - (1) Bu Tarife 22/6/2013 tarihinde yürürlüğe girer. hukukihaber.net ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ   BİRİNCİ KISIM   BİRİNCİ BÖLÜM   Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılmadan Önce Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret 1. a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,     aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 80,00 TL   ab) Takip eden her saat için 60,00 TL   b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 60,00 TL   bb) Takip eden her saat için 40,00 TL 2. a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,     aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 160,00 TL   ab) Takip eden her saat için 120,00 TL   b)Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 120,00 TL   bb) Takip eden her saat için 80,00 TL   c) Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,     ca) Bir saati (İlk üç saate kadar) 190,00 TL   cb) Takip eden her saat için 140,00 TL   d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     da) Bir saati (İlk üç saate kadar) 140,00 TL   db) Takip eden her saat için 95,00 TL 3. a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına,     aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 80,00 TL   ab) Takip eden her saat için 60,00 TL   b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 60,00 TL   bb) Takip eden her saat için 40,00 TL 4. a) Fikrî ve sınai uyuşmazlıklarda; taraf başına,     aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 160,00 TL   ab) Takip eden her saat için 120,00 TL   b)Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 120,00 TL   bb) Takip eden her saat için 80,00 TL   c) Uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,     ca) Bir saati (İlk üç saate kadar) 190,00 TL   cb) Takip eden her saat için 140,00 TL   d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     da) Bir saati (İlk üç saate kadar) 140,00 TL   db) Takip eden her saat için 95,00 TL 5. a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,     aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 95,00 TL   ab) Takip eden her saat için 70,00 TL   b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 70,00 TL   bb) Takip eden her saat için 45,00 TL   İKİNCİ BÖLÜM   Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açıldıktan Sonra Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret 1. a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına,     aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 100,00 TL   ab) Takip eden her saat için 75,00 TL   b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 75,00 TL   bb) Takip eden her saat için 50,00 TL 2. a) Ticari uyuşmazlıklarda; taraf başına,     aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 200,00 TL   ab) Takip eden her saat için 150,00 TL   b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 150,00 TL   bb) Takip eden her saat için 100,00 TL   c) Ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,     ca) Bir saati (İlk üç saate kadar) 240,00 TL   cb) Takip eden her saat için 180,00 TL   d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     da) bir saati (İlk üç saate kadar) 180,00 TL   db) Takip eden her saat için 120,00 TL 3. a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf başına,     aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 100,00 TL   ab) Takip eden her saat için 75,00 TL   b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 75,00 TL   bb) Takip eden her saat için 50,00 TL 4. a) Fikrî ve sınai uyuşmazlıklarda; taraf başına,     aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 200,00 TL   ab) Takip eden her saat için 150,00 TL   b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 150,00 TL   bb) Takip eden her saat için 100,00 TL   c) Uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketi ise taraf başına,     ca) Bir saati (İlk üç saate kadar) 240,00 TL   cb) Takip eden her saat için 180,00 TL   d) Tarafların tümü sermaye şirketi ve uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     da) Bir saati (İlk üç saate kadar) 180,00 TL   db) Takip eden her saat için 120,00 TL 5. a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,     aa) Bir saati (İlk üç saate kadar) 120,00 TL   ab) Takip eden her saat için 90,00 TL   b) Uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunursa, taraf başına,     ba) Bir saati (İlk üç saate kadar) 90,00 TL   bb) Takip eden her saat için 60,00 TL   İKİNCİ KISIM   Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılamadan Önce veya Açıldıktan Sonra Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret   Üzerinde Anlaşılan Miktarın; 1. İlk 25.000,00 TL'si için     a) Bir arabulucu görev yaparsa % 6   b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 9 2. Sonra gelen 35.000,00 TL 'si için     a) Bir arabulucu görev yaparsa % 5   b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 7,5 3. Sonra gelen 60.000,00 TL 'si için     a) Bir arabulucu görev yaparsa % 4   b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 6 4. Sonra gelen 200.000,00 TL 'si için     a) Bir arabulucu görev yaparsa % 3   b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 4,5 5. Sonra gelen 500.000,00 TL 'si için     a) Bir arabulucu görev yaparsa % 2   b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 3 6. Sonra gelen 680.000,00 TL 'si için     a) Bir arabulucu görev yaparsa % 1,5   b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 2,5 7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL 'si için     a) Bir arabulucu görev yaparsa % 1   b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 1,5 8. 2.750.000,00 TL 'dan yukarısı için     a) Bir arabulucu görev yaparsa % 0,1   b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 0,2      
Diğer Haberler