BAROMUZ

"Yasadışı dinleme alışkanlık haline dönüşüyor"

görüntülenme
02/12/2013

Gazetecilerin telefonlarının dinlenmesiyle ilgili Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK: "Yasadışı dinleme alışkanlık haline dönüşüyor" MİT Müsteşarlığı'nca, gazeteciler Yasemin Çongar, Mehmet Baransu, Markar Esayan, Amberin Zaman ve Mehmet Altan'ın telefonlarının  sahte isim ve kod adlarla dinlenildiği ortaya çıkmıştır. CMK'nın madde 135'e göre; "Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir. Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir." CMK 'da dinlemenin ne şekilde yapılacağı tüketici bir şekilde belirtilmiştir. MİT Müsteşarlığı dinlemelere dayanak olarak kod isim uygulamasının başbakan imzasıyla yürürlüğe giren MİT'in kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yönetmeliğinin ilgili maddelerinde ifadesini bulan" görev ile ilgili çalışmalarda gizli faaliyet, usul, prensip ve tekniklerinin kullanılabileceği hükmüne dayandırılmıştır. Bundan sonra vahim olanı ise mahkemeleri aldatma kastının bulunmadığı gizli servis faaliyetlerinin işin doğası gereği gizli yürütülmesinin zorunlu olduğunu bilen ve takdir eden hakimlerle kurulan koordinasyon çerçevesinde uygulama yapıldığı açıklanmıştır. Olayla dikkatle incelendiğinde her yönüyle kaygı veren ve vahamet taşıyan bir durumdur. Aynı zamanda HSYK'nın 3. Dairesinin kod isimle dinleme kararlarına imza atan yargıçlar hakkında soruşturma isteminin reddine dair verilen kararda son derece düşündürücüdür. MİT Müsteşarlığı'nca casusluk faaliyeti iddiasıyla dinlenen gazeteciler için sanki böyle bir eylem varmış hissi uyandırılarak sahte kod adı üretilerek ayrıca bazı isimler için dinlemede uzatma kararı alındıktan sonra aynı numaralar için farklı kod adları ile tekrar talepte bulunulması bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu eylemleri gerçekleştirenlerin resmi evrakta sahtecilik, görevini kötüye kullanma, haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gerçekleşmiş olup, bu durum hukuka aykırıdır. Asıl önemli konu Başbakanlığın soruşturmaya izin vermemesi ve MİT'e bu tür dinlemeler konusunda yetki veren yönetmeliğin varlığını devam ettiriyor olmasıdır. Bu gizli yönetmelik kaldırılmadıkça ülkemizde binlerce insan yasaya ve hukuka aykırı bir şekilde dinlenmeye devam edecektir. Yasadışı bu dinlemeler maalesef alışkanlık haline dönüşerek sıradanlaştırılmak istenmektedir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde medyanın bu tarz uygulamalara karşı kamuoyunu bilinçlendirme görevini de yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak, skandal mahiyetindeki bu gelişmelere medyanın yeterince üzerine gitmediği, haber dahi yapmak istemediği gözlenmektedir. Anayasa ve Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri, hukuk güvenliğini, otoriter-totaliter rejimlere özgü yöntemlerle ortadan kaldıran bu anlayışa karşı Barolar olarak; Avukatlık Yasasının 76. ve 95. Maddelerinin bizlere tanıdığı görev ve yetkiler çerçevesinde mücadele etme kararlığımızı asla kaybetmeyeceğiz. Kamuoyuna saygılarımla sunarım.                                                                                    Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK                                                                                       Adana Baro Başkanı

Diğer Haberler