BAROMUZ

TÜM BAROLARA ÇAĞRI: "HAKKIMIZI GASP ETTİRMEYİZ!"

görüntülenme
15/06/2016

BASIN BÜLTENİ ADANA BARO BAŞKANLIĞI   ADANA BARO BAŞKANI Av. MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK'DAN TÜM BAROLARA ÇAĞRI: "HAKKIMIZI GASP ETTİRMEYİZ!"   15.06.2016 Emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesaplanmasındaki 30 yıllık üst sınır Anayasa Mahkemesi'nin 25.12.2014 gün ve 2013/111 Esas - 2014/195 karar sayılı ilamıyla iptal edilmiş ve bu karar 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında Bakanlar Kurulu tarafından T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'ye sunulmuştur. Bu kanunun tasarısında özetle: Anayasa Mahkemesi'nin emekli ikramiye farkı alacağına yönelik iptal kararı doğrultusunda açılmış olan davalardaki ödeme, yargılama gideri ve vekâlet ücretine dair düzenlemeler yapılmak istenmektedir. Sunulan kanun tasarısının 1. Maddesi, 08.06.1946 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 226. Maddenin eklenmesi istenmiştir. Bu düzenleme "Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin ¼'üne hükmedilir." şeklindedir. T.C. Anayasası'nın 2. Maddesine göre, "Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu" belirtilmiştir. Hukuk devleti; idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetiminde olduğu, temel hak ve özgürlüklerin korunup, güçlendirildiği, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, anayasa ve hukukun üstünlüğü ile kendisini bağlı sayan, açıklık, hesap verilebilirlik ve denetlenebilirlik ilkesinin yaşama geçirildiği devletin adıdır. Yine anayasamızın 7. Maddesi yasama yetkisinin Türk Milleti adına TBMM'ye ait olduğu ve bu yetkinin devredilemeyeceğini, anayasamızın 9. Maddesi yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağını, Anayasamızın 138. Maddesine göre, "hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğu, anayasaya, kanununa ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecekleri, ayrıca, hiçbir organ, makam, mercii ve kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde dahi bulanamayacağı "düzenlemesi mevcuttur. TBMM Başkanlığına sunulan T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile T.C. Emekli Sandığı Kanununa yapılacak olan geçici madde 226 ile yasama yetkisini kullanmakta olan TBMM'nin yargı organı yerine geçerek bağımsız mahkemelerin vereceği hükmün nasıl olması gerektiğini de düzenleyerek, anayasanın açıkça ihlal edildiği ve bağımsız mahkemelere talimat verildiği net bir şekilde ortadadır. Öncelikle bu düzenlemeye hukuk devletini yaralayan bir düzenleme olması ve Anayasa 138. Maddenin açıkça ihlal edilmesi nedeniyle karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu düzenlemeye karşı olmamızın ikinci nedeni ise vekâlet ücretine yönelik bir hak kaybına yol açmasıdır. Avukatlık mesleğinin faaliyet alanın her geçen gün daraltıldığı, yasal düzenlemeler ve yargı kararları ile vekâlet ücretlerimize göz koyulduğu da ortadadır. Avukatlık ücretlerimizin yasal düzenlemeler ile gaspı mahiyetindeki bu tasarıları kabul edebilmemiz mümkün değildir. Üçüncü neden ise bugüne kadar hep itiraz ettiğimiz ancak TBMM'nin ısrarla sürdürmeye devam ettiği Torba Yasa düzenlemeleridir. Konunun toplumsal muhataplarının görüş ve önerilerinin alınmadığı, konunun tekliği ilkesine aykırı , ihtiyaçlardan kaynaklanmayan ve parlamentodaki sayısal çoğunluğun yönlendirmelerine açık, siyasi "rüşvet" mahiyetindeki Torba Yasa düzenlemelerinden yasama organının bir an önce vazgeçmesini talep ediyoruz. Yukarıda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda bu düzenlemenin TBMM'de yasalaşmaması için tüm barolarımızı ve TBB Başkanlığını göreve çağırıyor, gereken duyarlılığı göstermelerini istiyoruz. Ayrıca, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin milletvekillerine konuyu ileterek bu tasarının yasalaşmaması gerekli mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarım. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı

Diğer Haberler