BAROMUZ

BAROMUZDAN 5 NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE DDK TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİNİN DÜZENLENMESİNE TEPKİ

görüntülenme
20/07/2018

BAROMUZDAN 5 NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE DDK TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİNİN DÜZENLENMESİNE TEPKİ

BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK; 
“BU UYGULAMA; ANAYASAYA'YA, ILO SÖZLEŞMELERİNE VE SENDİKALAR KANUNU’NA AYKIRIDIR"

"DEVLET DENETLEME KURULUNA BU GÖREVLERİN VERİLMESİ YARGININ DEVRE DIŞI BIRAKILMASIDIR”

Adana Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, 5 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle DDK teşkilatı görev ve yetkilerinin düzenlenmesine tepki gösterdi.

Av. Küçük, yaptığı açıklamada, "Bu uygulama; mevcut Anayasa, İLO Sözleşmelerine ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa aykırıdır" dedi.

Dünyada benzeri olmayan başkanlık rejimi 5 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu mahkeme yerine konularak sendika yöneticilerini ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının başkan ve yöneticilerini görevden uzaklaştırma yetkisi verdi.

5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre doğrudan cumhurbaşkanına bağlı ve onun talimatıyla çalışacak olan DDK, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşları, meslek örgütlerini ve işçi ve işveren örgütlerini, dernekleri ve vakıfları denetleyebilecektir.

Kararnameye göre DDK sendika, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıf ve derneklerde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Kurul ayrıca cumhurbaşkanı tarafından verilecek “diğer işleri” yapmakla yükümlü olacak.

Kurul denetleyeceği kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açık) hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın isteyebilecek. Denetlenen kuruluş bu bilgi ve belgeleri istenen yere vermekle yükümlü olacak.

Kararnamenin 6. maddesi denetleme sırasında denetlemeyi yürüten DDK grup başkanına her kademe ve rütbedeki görevli için görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilecek ve görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasını yetkili makamlardan isteyebilecek.

“BAŞKANLIK REJİMİNİN KEYFİLİKLERİNİN YENİ BİR ÖRNEĞİDİR”

DDK’ya tanınan yetkilerin başkanlık rejiminin keyfiliklerinin yeni bir örneği olduğunu belirten Av. Küçük, DDK’nın süper yetkilerle donatılmış olağanüstü bir idari denetim organı haline getirildiğine dikkat çekti.

Av. Küçük, "Sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar adeta cumhurbaşkanlığı bürolarına dönüşebilecek, sendikaların her türlü belge ve bilgileri hiçbir sınırlama olmaksızın idari bir birim olan ve yargısal niteliği olmayan DDK tarafından denetlenecek ve sendikalar ile meslek kuruluşlarının seçilmiş yöneticileri görevlerinden uzaklaştırılabilecektir." diye konuştu.

"ANTİDEMOKRATİK BİR UYGULAMADIR"

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, sözlerine şöyle devam etti; "Bu düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı DDK aracılığıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, örneğin; baroların, tabipler birliğinin, eczacılar odasının veya herhangi işçi ve işveren sendikasını, vakıf ve derneklerin tamamını vesayet altına alarak iktidar ve cumhurbaşkanlığı politikaları ile icraat ve kararlarının eleştirilmesini önleyecektir.

Toplumsal muhalefetin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik antidemokratik bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz.

"ALGI OLUŞTURULMAKTA"

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, önemli değerlendirmelerde bulundu. 
"5 nolu Kararnamenin içeriğinde her ne kadar burada bulunmayan kısımlarla ilgili olarak, 657 sayılı Kanun Hükümleri uygulanır şeklinde bir düzenleme var ise de; DDK kararları ile ilgili yargısal sürece ilişkin hiçbir açık düzenlemenin yapılmamış olması ve sanki DDK kararlarına karşı yargı yoluna gitmenin mümkün olmadığı şeklinde bir algı oluşturulmaktadır."

"BU UYGULAMA ; MEVCUT ANAYASAYA, ILO SÖZLEŞMELERİNE VE 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NA AYKIRIDIR"

Adana Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, "Bu uygulama; mevcut Anayasa, İLO Sözleşmelerine ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa aykırıdır. Anayasa’nın 104. maddesine göre kanunların açıkça düzenlediği konularda CBK çıkarılamaz. Ayrıca Anayasanın kanunla düzenlenmesini öngördüğü konularda da CBK çıkarılamaz. 5 Numaralı CBK ile adeta yetki gaspı yapılmış ve TBMM’nin yetkisi cumhurbaşkanı tarafından keyfi olarak kullanılmıştır.

Anayasanın 51. maddesine göre sendika kurma hakkı ancak kanunla düzenlenebilir. Nitekim bu çerçevede sendikaların kuruluş, işleyiş ve denetimiyle ilgili olarak 6356 sayılı yasa çıkarılmıştır. 6356 sayılı yasada sendikaların hangi usul ve esaslarla denetleneceği açıkça belirtilmiştir. Sendikaların nasıl denetleneceği yasanın 29. Maddesinde açık biçimde düzenlenmiştir. Sendikaların denetimi sendikaların denetim kurulları ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılır. Devlet Denetleme Kurulu’na yasayla verilmiş sendikal denetleme yetkisi yoktur. Yasayla açıkça düzenlemiş bir konuda yasada olmayan bir yetkiyi DDK’ya vermek yetki gaspıdır ve anayasa ihlalidir. Sendikalar 5 numaralı CBK ile düzenlenen Devlet Denetleme Kurulu’nun yetki alanından derhal çıkarılmalıdır." dedi.

Diğer Haberler