BAROMUZ

Av. Çıtırık: "Emek, Barış,..."

görüntülenme
02/05/2014

Adana Baro Başkanı Avukat Mengücek Gazi ÇITIRIK: "Emek, Barış, Eşitlik, Özgürlük, Hukuk Devleti İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz"                                                                                                                                30.04.2014   Dünya'da ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan 1 Mayıs,  emek dünyasının birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlamalara açılması yönünde yapılan başvuruyu, Anayasa Mahkemesi    "başvuru yollarının tüketilmemiş" olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.  Anayasa'nın 34. Maddesine göre : Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. Öncelikle izin almanın bir koşul olmadığı ortadadır.   Şiddete dönüşmeyen, kamu düzenini bozmayan, barışçıl nitelikte, yurttaşın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. Maddesi ve Anayasa'da güvence altına alınmış toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme-protesto hakkı, siyasi iktidar tarafından engellenmemeli.   1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü", halkın genelinden soyutlanmamalı ve bütün halk kesimlerinin katılımı ile insanların aileleriyle birlikte istedikleri yerde kutlamalıdırlar. Aynı zamanda insanların özgürleşmesi, toplumsal ve dünya barışına katkı sağlayacak ekonomik barışın, iş barışı ile gerçekleşeceği, demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla işleyebilmesi için örgütlenme sorununun önündeki tüm engellerin kaldırılmalı. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanarak işçi cinayetlerinin önüne geçilmelidir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne göre 2013'te 1235 işçi yaşamını yitirdi. 103'ü kadın 1132'ü erkek, 59'u çocuk, 22'si göçmendi. Ölüm en çok inşaat sektöründe yaşandı. Ancak işçilerin çoğu yollarda öldü. Ülkemizde iş kazalarının da artarak devam ettiğini görüyoruz. Meslektaşlarımız arasında da emeklerinin karşılığını alamadan çalışanların olduğunu da görmekteyiz.Söz konusu meslektaşlarımızın ücret, çalışma süresi, senelik izin, sosyal güvenlik-prim vs. gibi önemli sorunları bulunmaktadır. Sendikasızlaştırma, esnek çalışma, taşeronlaşmanın devreye sokularak emek dünyasının önüne engeller çıkartılmamalıdır. İdarenin, 'paran kadar eğitim', 'paran kadar sağlık' ve 'paran kadar adalet' anlayışına son verilmelidir. Sosyal devlet anlayışı; 'sadaka veren devlet' anlayışına dönüştüğü ülkemizde, devletin bireyin maddi ve manevi gelişimini sağlayarak, insan haysiyet ve onuruna yaraşır bir düzeyde yaşayabileceği asgari koşulları hayata geçirme zorunluluğu vardır. Devletin alabildiğince sınırlandığı, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin alabildiğince genişletildiği, kimsenin ötelenmediği, yok sayılmadığı, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, adil yargılanma ilkesinin işletildiği, yurttaşın hak arayışının ve adalete erişiminin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, iç huzurun ve toplumsal barışın sağlandığı, kan ve gözyaşının son bulduğu, savaşların olmadığı, annelerin ve çocukların ağlamadığı mutlu bir Türkiye ve dünya özlemiyle 1 Mayıs emek ve dayanışma bayramını kutluyoruz. Biz, sesimizi, isteklerimizi, taleplerimizi haykırdığımızda "polis destanıyla", panzerle, TOMA'yla, copla, gaz fişekleriyle, gözaltı, tutuklama ile artık karşılaşan bir ülke olmak istemiyoruz. Adana Barosu olarak; susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğimize söz veriyoruz. Kamuoyuna saygılarımla sunarım.   Avukat Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı     30.04.2014  

Diğer Haberler