BAROMUZ

40 maddelik ortak açıklama

görüntülenme
22/06/2015

11.06.2015x   40 Maddede Baro Başkanlarının Yeni Kurulacak Hükümetten Talepleri Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Osmaniye Baro Başkanları, yeni kurulacak hükümetten neler talep ettiklerini 40 maddede sıraladı. 7 Haziran seçimleri sonrasında bir koalisyon hükümeti kurulması gerekiyor. Hangi partilerin koalisyon yapacağı tartışılırken, Bölge Baro Başkanları yazılı bir açıklama ile yeni kurulacak hükümetten bağımsız yargı ve demokrasi adına neler talep ettiklerini sıraladı. Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Osmaniye Baro Başkanlarının ortak imzasıyla yayınlanan 40 maddelik manifesto niteliğindeki talepler şöyle: 7 Haziran seçimleri neticesinde,  ülkemiz yeni bir sürece girmiştir. Hükümetin kurulması ve kimin kimle koalisyon yapacağı tartışmaları bir yana, toplumun tüm kesimlerinin Türkiye'nin Demokratikleşmesi, Yargının siyasallaşmaktan uzaklaşması, Türkiye'nin yıllardır özlem duyduğu yeni bir Anayasa yapılması konusunda bizler ortak bir mutabakat aranması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yeni sürecin daha barışçıl ve huzurlu bir ortamda geçmesi hepimizin ortak düşüncesidir. Bu nedenle bizler; "Tüm siyasi partilerin seçim öncesi verdikleri sözleri tutabilmesi adına Meclis açılır açılmaz özellikle yargının siyasallaşmasına neden olan düzenlemeler başta olmak üzere, toplumsal hayata darbe vuran, kişisel özgürlükleri kısıtlayan, kadına şiddeti artıran eğitimden sağlığa her alandaki adaletsiz, eşitliğe ve toplumsal devlet anlayışına aykırı düzenlemelerin iptal edilmesini, Demokrasisinin ve hukuk devletinin önündeki engellerin kaldırılmasını, yolsuzluğun, yoksulluğun önlenmesi adına el ele verilmesi gerekliliğini bir kez daha tekrar ediyoruz." Uzlaşma, farklılıklarla diyalog ve birlikte sorunlara çözüm üretebilme gayretinin sergilenmesini tüm siyasi partilerden bekliyoruz. Önemli olan bundan sonra ülkede birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek, daha aydınlık bir geleceğe ulaşmak adına uzlaşı sağlamaktır" diyoruz... Bu nedenlerle Bölge Baroları olarak bizlerin Yeni Kurulacak Hükümetten Taleplerimiz: 1-) 12 Eylül Anayasa'sı ve iç hukukta yer alan uzantılarının kaldırılarak,  Demokratik, Katılımcı ve Eşitlikçi Yeni Bir Anayasa yapılmasını, 2-) Genel Seçimlerde uygulanan Anti-Demokratik Baraj sisteminin kaldırılmasını, Seçim Kanunları ve Siyasal Partiler Kanunu'nun demokratikleştirilmesi sağlanmasını, 3-)  Yolsuzlukla etkin bir mücadele sağlanması(Kamuda çalışanların tamamı için Mal beyanı zorunlu hale getirilmesi ve malvarlığındaki artış izlenilmesi, Tüm siyasetçiler, bürokratlar ve memurlar için Etik Yasası Çıkarılması, 17-25 Aralık, Deniz Feneri vs. dosyaları tekrar açılarak etkin ve adil bir soruşturma yapılmasını) 4-)Sivil Demokrasimize zarar veren ve Türkiye'de Demokrasi kültürünün oluşmasına engel olan tüm darbe girişimlerinin, darbecilerin ve sivil uzantılarının etkin, tarafsız ve adil bir şekilde yargılanmasının sağlanmasını, 5-) Türkiye Demokrasisinin, siyasetinin ve hukuk tarihinin yüz karası olan etkin ve adil olmayan bir şekilde usulen yapılan (Maraş, Çorum, Sivas,1 Mayıs 1977,Uludere, Faili meçhul cinayetler, gözaltında kayıplar gibi) dosyaların kamu vicdanı, mağdurların adalete olan inançlarının korunması ve suç faillerinin tüm unsurlarının açığa çıkmasının sağlanması için yeniden açılarak etkin soruşturma yapılması hususunda yasal düzenleme yapılması, bu tür suçlarla ilgili olarak zamanaşımın kaldırılmasının sağlanması, 6-) Toplumun tüm kesimlerini  "olağan şüpheli", idari makamlara ve kolluğa geniş takdir yetkisi ve keyfiyet getiren Anayasa ve AİHS'ne aykırı İç Güvenlik Paketinin kaldırılmasını, 7-) Devlet Güvenlik Mahkemeleri(DGM) ve Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) devamı niteliğinde olan, iktidara bağlı, hukuksal kararlar yerine siyasi kararlar veren Sulh Ceza Hâkimliklerinin kaldırılmasını, 8-) Türk Ceza Kanunu'nda ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümlerin kaldırılmasını, 9-) TCK'da yer alan katalog suçların kapsamının daraltılmasını, yoruma ve takdire elvermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesini, 10-)Sayıştay'ın özerkliği yeniden sağlanarak, kamu kaynaklarının eşit, planlı ve tasarruflu bir şekilde harcanmasının sağlanmasını, 11-)Kamudaki makam aracı saltanatına son verilerek, bunların satılmasından elde edilen gelirin Kadın ve Çocuk Sığınma evlerine harcanmasını, 12-) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nu (PVSK) yeniden düzenlenerek kolluk kuvvetlerinin silah kullanma yetkisinin kapsamının yoruma açık olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesini, biber gazı kullanımının yasaklanmasını, bu suçları işleyenler hakkında etkin soruşturma ve yargılama yapılmasını ve ödenen tazminatın rücu edilmesini, 13-)İnternet erişimi ve sosyal medyaya ilişkin tüm kanunların, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uyumlu hale getirilmesi,  14-)İşçi Hakları ve İş Güvenliği, ILO, Avrupa Sosyal Şartı ve AB mevzuatıyla uyumlu hale getirilmeli, emek sömürüsüne dayalı "Taşeron işçi" uygulamasına son verilmeli, 15-) Gelir dağılımı konusunda sosyal ve eşitlikçi politikalarla, adaletsizliğin asgariye indirilmesi için çalışma yapılmasını, 16-) Artarak devam eden kadın şiddetine dur demek adına yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini ve ülke çapında belirlenecek bir politika ile cinsiyet eşitliğinin çocuk yaşta verilecek bir eğitimle hayata geçirilmesini, 17-) Evlilik yaşı BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre yeniden düzenlenerek 18 yaşın doldurulması şartı getirilmesini, istisnai evlilik yaşının kaldırılmasını, 18-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı, Hâkimler Yüksek Kurulu-Savcılar Yüksek Kurulu olarak değiştirilmesini, Yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran ve yürütme organının yargıdaki uzantısı olan Adalet Bakanı ve müsteşarının kurul üyeliğinden çıkarılmalarını, Kurul üyelerinin seçimin de Avukatların ve Adliye çalışanlarının oy kullanmasının sağlanmasını, 19-) Yargının, Yürütme karşısında tarafsızlığını ve Bağımsızlığını sağlayacak olan "Adli Kolluk "un bir an önce kurulmasını, 20-) Adalet Bakanlığı'nın TBB ve Barolar üzerindeki idari ve mali vesayetinin kaldırılmasını, 21-) Savunma ve savunma mesleğinin yargının kurucu unsuru olarak Anayasa'nın yargı bölümünde yer alması ve bu suretle diğer yargı makamlarıyla eşit statüde olduğu hususuna vurgu yapılmasını, 22-) Ülke şartlarına, meslek ihtiyaçlarına ve çağa uygun Avukatlık Yasası çalışması, tüm Baroların ve avukatların aktif katılımıyla bir an önce çıkarılması ve Avukatlık mesleğine girişin mutlak suretle bir sınava tabi tutulmasını, 23-)HMK ve diğer usul kanunlarına paralel olarak Avukatlara delil toplaması için kanunda açık biçimde bu yetkinin belirlenmesi avukatların bu yetkisini mazeretsiz yerine getirmeyenler hakkında müeyyidelerin varlığının kanuna yerleştirilmesi, bu bağlamda mevcut maddedeki 'kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla' ibaresi çıkarılmasını ve avukatın görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmayan görevlilerin TCK 'un 257. maddesi bağlamında yargılanmasının sağlanmasını, 24-) Adliye idaresinin Başsavcılıklardan alınarak profesyonel birimlerce veya Komisyon Bşk. Başsavcılık ve Baro Bşk.'nın yer aldığı bir 3'lü idare tarafından yönetilmesi, (Adliye binalarının savcılar tarafından yönetiliyor olması, savcıların iktidar alanının genişlemesine yol açan bir durumdur. Bu durum, silahların eşitliği ilkesine de aykırıdır.) Adliye binalarının gecikmeksizin Adliye Yönetimi kurumlarına devredilmesini, 25-) Barolara vekâlet düzenleme yetkisi tanınmasını, 26-) Avukatların mesleklerini yaparken kullandıkları her türlü şahsi giyim, yiyecek vs. harcamalarının gider olarak işleyebilmesinin sağlanmasını, 27-) Yargının 3 kurucu unsurundan olan, bağımsız savunmayı temsil eden avukatlara eşitlik ilkesi gereği Yeşil pasaport alımı, silah ve silah ruhsatı alımlarında hâkim-savcıya tanınan istisnaların avukatlara da tanınmasını, 28-) Avukatlık ücret sözleşmesinin zorunlu hale getirilmesi, bir suretinin baroda olması ve ihtilaf halinde Baroda bulunan sözleşmeye itibar edilmesini, 29-) Açılan davalarda, avukatlık ücretinin (sadece asgari tutarın) Baroya yatırılmasının zorunlu olması ve bunun dava şartı olarak kabulü yönünde çalışma yapılmasını, 30-) Anayasanın Eşitlik ilkesi gereği olarak, Avukatlık mesleğinden emekli olanlarla hâkim-savcı emeklileri arasındaki uçurumun giderilmesini, 31-) Yabancı avukat ortaklıklarının ülkemizde faaliyeti kabul edilemez. Avukatlık şirketlerinin şube açmasının engellenmesini, 32-)Adliye binalarında ve otoparklarında avukatların hâkim ve savcılarla eşit haklara sahip olmasını, hukuki veya fiili ayrımcılığın kaldırılmasını, 33-)Haciz ve icra mahallerinde avukata karşı işlenen suçların hâkime karşı işlenmiş suçlar kapsamına alınmasını, 34-) Aile avukatlığı kurumunun oluşturulması, ticaret şirketleri için zorunlu hukuk müşavirliğinin aktif ve istisnasız olarak uygulanır hale getirilmesi, belli sınırın üzerindeki davalarda avukat ile temsil zorunluluğu, ceza uzlaşması ve arabuluculuk uygulamalarının avukatlar eliyle yaygınlaştırılması, birinci sınıf noter başkâtiplerine hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirilmesi, gayrimenkul alım satımında avukat bulunması zorunluluğu getirilmesi, vergi hukuku, mali hukuk, sermaye piyasası hukuku, kamu ihale hukuku gibi konularda yetkin avukatların yetiştirilmesi ve bu yolla başka meslek gruplarının etkinliklerinin azaltılması için yasal düzenleme yapılmasını, 35-) Avukat stajyerlerine karşılıksız burs verilmesi, 36-) Anayasamızın sosyal ve hukuk devleti ilkesi gereği tüm vatandaşların hukuki yardımdan yararlanma ve adil yargılanma hakkı gerçeği karşısında hukuk sigortasının zorunlu hale getirilmesi yönünde düzenleme yapılması, 37-)Yargı mercileri önünde kamunun haklarını savunan, devleti temsil eden KAMU AVUKATLARININ , 'STATÜ' ve 'ÖZLÜK HAKLARI' açısından, benzer kariyer meslek gruplarına verildiği şekliyle ek gösterge, özel hizmet ve makam tazminatı gibi haklardan yararlandırılması yönünde çalışma yapılmasını, 38-) CMK Ücretleri ve yol giderleriyle ilgili asgari insan yaşam standartlarına uygun düzenleme yapılmasını, CMK gibi kamu hizmetinde serbest meslek makbuzu zorunluluğunun kaldırılmasını, 39-) Adalete erişimin, hakkın korunması ve kullanılması gibi bir görevi icra eden avukatlardan son derece yüksek bir oran olan KDV (%18) oranının , %1' e düşürülmesini, 40-) Vatandaşın hak arama hürriyetine engel olan Gider avansının kaldırılmasını ve dava-icra harç oranlarının düşürülmesini talep ediyoruz. BAĞIMSIZ, TARAFSIZ YARGI, HER VATANDAŞINA EŞİT VE ADİL, HUKUKUN ÜSTÜN OLDUĞU, EVRENSEL HUKUK KURALLARININ UYGULANDIĞI DEMOKRATİK, KATILIMCI VE EŞİTİLİKÇİ BİR TÜRKİYE, ANCAK YARGININ DEMOKRATİK VE BAĞIMSIZ UNSURU OLAN GÜÇLÜ BARO VE GÜÇLÜ AVUKAT TARAFINDAN SAĞLANABİLİR. 1-Av. Dilem Aksoy / Osmaniye Baro Bşk                               2-Av. Ekrem Dönmez / Hatay Barosu Bşk. 3-Av. Alpay Antmen / Mersin Baro Bşk.                                    4-Av. Mengücek Gazi Çıtırık / Adana Baro Bşk. 5-Av. Bektaş Şarklı / Gaziantep Baro Bşk. 11.06.2015  

Diğer Haberler