BARODAN HABERLER

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2012/6297 KARAR NO : 2012/30712

1560 görüntülenme
10/07/2015
YARGITAY  2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2012/6297  KARAR NO : 2012/30712
T.C. YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİESAS NO : 2012/6297 KARAR NO : 2012/30712 KARAR TARİHİ:>İSPAT ONUSU (HMK.md.187/1) >TANIK GÖSTERME ŞEKLİ (HMK.md.240/2), >TANIKLARIN BİR KISMININ DİNLENİLMESİ İLE YETİNİLMESİ(HMK.md.241) ÖZET: Delil, çekişmeli vakıalar ve bu vakıaların ispatı için gösterilir. Çekişmeli vakıanın ispatı için tanık bildiren tarafın tanık sayısı sınırla namaz ve hakin tanık sayısını belirleyemez. Ancak hakim hangi tanığın hangi vakıanın ispatı için dinletilmek istendiğini ilgili taraftan sorarak, vakıa dinlenen bir kısım tanıklar anlatımı ile ispatlanmışsa, geri kalan tanıkların dinlenilmemesine karar verebilir. Mahkeme ara kararı ile dinlenmesinden vazgeçtiği tanıkların hangi vakıanın ispatı için dinle tilmek islendiği davalı taraftan sorularak tespit etmelidir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davalı 26.09.2011 tarihli delil listesinde tanık deliline de dayanmış dört tanık ismi bildirmiştir. Mahkemece davalı tanıklarından E... ve A... dinlenmesi için Düzce Asliye Hukuk Mahkemesine talimat yazılmış, talimat cevabı beklenmeden 19.11.2011 tarihli celsede tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile yeter derecede bilgi edinildiği gerekçesiyle diğer tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesine karar ve rilmiştir. Delil; çekişmeli vakıalar ve bu vakıaların ispatı için gösterilir (HMK.md. 187/1, HUMK.md.238/1). Çekişmeli vakıanın ispatı için tanık bildiren tarafın tanık sayısı sınırlanamaz ve hakin tanık sayısını belirleyemez. Aksi tutum adil yargılan ma ve savunma hakkının kısıtlanmasına yol açar.Ancak hakim hangi tanığın hangi vakıanın ispatı için dinletilmek istendiğini ilgili taraftan sorarak (HMK. nıd. 240/2, HUMK. md. 258/1); vakıa dinlenen bir kısım tanıklar anlatımı ile ispatlanmışsa, geri kalan tanıkların dinlenilmemesinc karar verebilir (HMK.md.241) taraflarca fazla sayıda tanık bildirildiği takdirde; usulün bir kısmı zorlayıcı, bir kısmı da ko laylaştırıcı olan ve yukarıda belirtilen hükümlerinden yararlanarak; fazla sayıdaki tanığın dinlenmesinin, yargılamayı geciktirmesinin önüne geçilebilir. Davalı diğer tanıklarının dinlenilmesinden açıkça vazgeçmediği gibi, mahke menin ara kararı ile dinlenmesinden vazgeçtiği tanıkların hangi vakıanın ispatı için dinletilmek istendiği davalı taraftan sorularak tespit edilmemiştir. Mahkemenin bu yöne ilişkin kararı doğru olmamıştır. Bu nedenle, mahkemenin dinlemekten vaz geçtiği davalının gösterdiği tanıkların; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 240-265. maddelerinde gösterilen usûl çerçevesinde dinlenilmesi, sosyal ince leme raporu alınması ve tüm delillerin birlikte; değerlendirilerek; gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya: aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASI NA, bozma sebebine göre davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenme sine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üze re oybirliğiyle karar verildi. WWW.KARARARA.COM
Diğer Haberler