BARODAN HABERLER

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ ESAS NO. : 2011/6460 KARAR NO. : 2012/4058 5237 SAYILI TCK’NIN 103/1. MADDESİ KAPSAMINDA YER ALAN ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI İLGİLİ

1036 görüntülenme
27/03/2013
YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ ESAS NO. : 2011/6460 KARAR NO. : 2012/4058 5237 SAYILI TCK’NIN 103/1. MADDESİ KAPSAMINDA YER ALAN ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI İLGİLİ
Daire:14 Tarih:2012 Esas No:2011/6460 Karar No:2012/4058 Kaynak:Özel İlgili Maddeler:TCK.nun 103/1. maddesi İlgili Kavramlar:DOKTORUN CİNSEL İSTİSMARI YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ ESAS NO. : 2011/6460 KARAR NO. : 2012/4058 ÖZET: SANIĞIN, KASIK BÖLGESİNDEKİ AĞRI ŞİKAYETİ NEDENİYLE GELEN MAĞDURENİN KALÇA VE BACAKLARINI OKŞAYIP SIKMA, ELİNİ APIŞ ARASINDAN SOKARAK CİNSEL ORGANINI OKŞAMA ŞEKLİNDEKİ EYLEM LERİNİN BEDENSEL TEMAS İÇERMESİ VE MUAYENE GE REKLERİNİ AŞMASI NEDENİYLE, 5237 SAYILI TCK'NIN 103/1. MADDESİ KAPSAMINDA YER ALAN ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNU OLUŞTURACAĞI GÖZE TİLMELİDİR. Basit cinsel saldırı suçundan sanık Yılmaz'ın yapılan yargılaması so nunda; cinsel taciz suçundan mahkumiyetine dair (..... Asliye Ceza Mahkemesi)'nden verilen 24.01.2008 gün ve 2006/136 Esas, 2008/18 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii, katılanlar vekili ve Üst Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın, kasık bölgesindeki ağrı şikayeti nedeniyle gelen mağdurenin kalça ve bacaklarını okşayıp sıkma, elini apış arasından sokarak cinsel organını okşama şeklindeki eylemlerinin bedensel temas içermesi ve muayene ge reklerini aşması nedeniyle, 5237 sayılı TCK'nın 103/1. maddesi kapsamında yer alan çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde cinsel taciz suçundan mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı, sanık müdafii, katılanlar vekili ve Üst Cumhuriyet Sav cısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 05.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler