BARODAN HABERLER

VEKALET ÜCRETİ, MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ TÜMDEN REDDİ HALİNDE AVUKATLIK ÜCRETİ

4018 görüntülenme
01/06/2015
VEKALET ÜCRETİ, MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ TÜMDEN REDDİ HALİNDE AVUKATLIK ÜCRETİ
VEKALET ÜCRETİ, MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ TÜMDEN REDDİ HALİNDE AVUKATLIK ÜCRETİ Davacı S...Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Avukat ... tarafından, davalı ...Bankası A.Ş. aleyhine 08/06/2010 gününde verilen dilekçe ile... YARGITAY 4. Hukuk DairesiESAS: 2014/17471 KARAR: 2015/323 Davacı S...Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Avukat ... tarafından, davalı ...Bankası A.Ş. aleyhine 08/06/2010 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 22/05/2014 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili ile davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.2-Davacının diğer temyiz itirazına gelince;Dava, haksız haciz iddiasına dayalı maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiş; hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10/3. maddesi uyarınca; manevi tazminat istemlerinin tümden reddi durumunda avukatlık ücreti, tarifenin 2. kısmının 2. bölümüne göre belirlenir. Mahkemece açıklanan düzenleme göz ardı edilerek davalı yararına daha fazla miktarda avukatlık ücretine hükmedilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de; anılan yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 6100 sayılı HMK'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan 1086 sayılı HUMK'nun 438. maddesi uyarınca karar düzeltilerek onanmalıdır.SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerle manevi tazminat istemi üzerinden davalı yararına belirlenen vekalet ücretine ilişkin hükmün 1-a) bendinde yer alan "3.600,00 TL" ibaresinin çıkarılarak yerine "1.500,00 TL" ibaresinin yazılmasına; davalının tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddi ile kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının davalıya yükletilmesine, peşin alınan harcın bundan mahsubuna, davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 15/01/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler