BARODAN HABERLER

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'ndek

1120 görüntülenme
17/06/2014
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'ndek
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'ndeki değişikliğe göre; avukat adaylarının avukatlık stajına başlayabilmeleri için yazılı olarak yapılan staja kabul değerlendirmesinde başarılı olmaları gerekecek.TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN İMZALANACAKBuna göre, Staja kabul değerlendirmesi, Türkiye Barolar Birliği ile imzalanacak protokole göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumları arasından belirlenecek bir kuruluşa yaptırılacak.HUKUK ALAN BİLGİSİ SORULARIStaja kabul değerlendirme sınavı, Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür konuları ile anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılaması usulü, ticaret hukuku, icra ve iflâs hukuku, ceza hukuku, ceza yargılaması usulü, idare hukuku ve idari yargılama usulü, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve vergi hukuku konularını kapsayan alan bilgisi sorularından yapılacak.70 PUAN ALANLAR AVUKATLIĞA ADIM ATACAKStaja kabul değerlendirmesinde Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür soruları otuz, alan bilgisi soruları yetmiş puan ağırlığında olacak. Staja kabul değerlendirmesinde 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Staja kabul değerlendirmesinde başarılı olanlara "başarı belgesi" verilecek ve bu belgenin geçerlilik süresi 2 yıl olacak. Avukat adayları için, staja kabul değerlendirmeleri, yılda en az 3 kez yapılacak. Aralık 2014'e kadar staja başvuranlar ile staj yapmakta olanlara sınav şartı uygulanmayacak. 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1 inci, 110 uncu ve 182 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır." MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. "ğ) Türkiye Barolar Birliğince yaptırılan staja kabul değerlendirmesi başarı belgesi." MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir. "Staja kabul değerlendirmesi MADDE 4/A - Avukatlık stajına başlamak için yazılı olarak yapılan staja kabul değerlendirmesinde başarılı olmak gerekir. Staja kabul değerlendirmesi, Türkiye Barolar Birliği ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumları arasından belirlenecek bir kuruluşa yaptırılır. Staja kabul değerlendirmesi; Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür konuları ile anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılaması usulü, ticaret hukuku, icra ve iflâs hukuku, ceza hukuku, ceza yargılaması usulü, idare hukuku ve idari yargılama usulü, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve vergi hukuku konularını kapsayan alan bilgisi sorularından yapılır. Staja kabul değerlendirmesinde Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür sorularıotuz, alan bilgisi soruları yetmiş puan ağırlığında olacak şekilde düzenlenir. Staja kabul değerlendirmesinde yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Staja kabul değerlendirmesinde başarılı olanlara "başarı belgesi" verilir. Bu belgenin geçerlilik süresi iki yıldır. Staja kabul değerlendirmeleri, yılda en az üç kez yapılır. Değerlendirmelerin yeri, tarihi ve saati ile başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin duyuru, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak internet sayfasında yayımlanır." MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğe 29 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan "kanaat uyandırmış" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yazılı olarak yaptırılan staj yeterlilik değerlendirmesinde başarılı" ibaresi ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "Staj yeterlilik değerlendirmesi, Türkiye Barolar Birliği ile imzalanacak protokole göreÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumları arasından belirlenecek bir kuruluşa yaptırılır. Staj yeterlilik değerlendirmesi; otuz puanı mantıksal akıl yürütme, yetmiş puanı avukatlık hukuku ve meslek kurallarına ilişkin sorulardan oluşmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılır. Stajyer, stajının dokuzuncu ayından itibaren yeterlilik değerlendirmesine girebilir. Barolar, avukatlık hukuku ve meslek kurallarına ilişkin eğitimlerini stajın dokuzuncu ayına kadar tamamlanacak şekilde planlar. Staj yeterlilik değerlendirmesinden yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılısayılır. Staj yeterlilik değerlendirmeleri, yılda üç kez yapılır. Değerlendirmelerin yeri, tarihi ve saati ile başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin duyuru, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak internet sayfasında yayımlanır." MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Baro Yönetim Kurulu," ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye Barolar Birliği'nce yaptırılan staj yeterlilik değerlendirmesinde başarılı olan ve" ibaresi eklenmiştir. Geçiş hükmü GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Yönetmelik hükümleri, yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde (altıncı ayın son günü dahil) staja başvuranlar ile staj yapmakta olanlar hakkında uygulanmaz. MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.
Diğer Haberler