BARODAN HABERLER

TERMİK SANTRALLER VE DOSYA

840 görüntülenme
23/06/2014
TERMİK SANTRALLER VE DOSYA
MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu Başkanı Av. İsmail Hakkı ATAL'ın, 22.05.2014 gün ve 448 sayılı dilekçesi Adana Baro Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 75/20 Sayılı gündem maddesinde görüşülmüştür. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye İllerini kapsayan bölgede kurulacak Termik Santrallerle ilgili Üretim Lisansı İptal Davalarından Adana ili sınırları içerisinde kalan davaların doğrudan davacı sıfatıyla baromuz tarafından açılmasına, bu şekilde açılacak davaların dava harcı, posta gideri ve ilk dava giderlerinin Adana Barosu bütçesinden karşılanmasına, dilekçede belirtilen Mersin, Osmaniye, Hatay il sınırları içerisinde kalan davaların ilgili barolarca yürütülmesine, ayrıca Türkiye Barolar Birliği'nin açılacak olan bu davalarda giderlerin karşılanması hususunda gerekli çalışmaların yapılması için dilekçeler yazılmış, Hatay, Mersin ve Osmaniye baro başkanlıkları da bu davalarla ilgili bilgilendirilmiştir. Adana Baro Başkanlığı, Avukatlık Yasası'nın 76. ve 95. maddelerinin barolara vermiş olduğu "hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramları işlevsel kılmak baroların görevleri arasında" olduğu gibi ayrıca Anayasanın 56. maddesi "çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir", 2872 sayılı Çevre Yasasının 2. Maddesinin 2- 3, ve 8. maddeleri de göz önüne alındığında Adana Baro Başkanlığı gerekli hassasiyeti göstererek, Anayasal ve yasal düzenlemeler karşısında bu davaların açılmasındaki ilk harç ve posta masraflarının karşılanmasına karar verilmiştir. 'Paran kadar adalet', 'paran kadar eğitim' ve 'paran kadar sağlık' anlayışı karşısında ülkemizde adalet mekanizması hızlı ve etkin bir şekilde çalışmadığı gibi, son derece de maliyeti yüksektir. Yurttaşın anayasanın 36. Maddesinde güvence altına alınmış olan adalete erişim ve hak arama hürriyetine yargılama giderlerinin yüksek maliyetli oluşu ket vurmaktadır. Açılacak olan, Çukurova Bölgesinde kurulmak istenen Termik Santrallere karşı Üretim Lisansı İptal davalarının yargılama giderlerinden olan bilirkişi ücretleri de çok yüksek miktarlar tutmaktadır. Baromuz ancak dava harcı, posta giderleri ve ilk masraflarını karşılayabilecek güçtedir. Açılacak olan 20 dosyadan sadece 9 tanesi Adana ilinin sınırları içerisindedir. Kaldı ki ; Adana Baro Başkanlığı 9 dosyanın tüm yargılama giderlerini de karşılayabilecek gücü yoktur. Bu davaların açılmasında çeşitli çevre örgütleri, çevre ve tüketici koruma dernekleri, ziraat odaları, üretici birlikleri ile kooperatifler gibi örgütlenmeler de bulunmaktadır. Adana Barosunun gösterdiği bu duyarlılık aynı zamanda çevre örgütlenmelerini, odaları ve kamuoyunu da yakından ilgilendirmektedir. 20 dosyanın tüm yargılama giderlerini Adana Baro Başkanlığından beklemek de son derece haksızlıktır. Bu açıklama meslektaşlarımız arasında yanlış anlamaya sebebiyet vermemesi ve baromuzun duyarsız kaldığı gibi bir algının oluşmaması için yapılmıştır. Meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarım. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanlığı Adana Baro Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 75/20 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Türkiye Barolar Birliğine ve ilgili barolara yazılı dilekçeler aşağıda bilginize sunulmuştur.
Diğer Haberler