BARODAN HABERLER

Tefhim Edilen Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması

1382 görüntülenme
15/09/2015
Tefhim Edilen Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması
Tefhim Edilen Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması Yanlış Tefhim Edilen Kararın Ancak Temyiz Yoluyla Düzeltilebilmesi ile ilgili Yargıtay kararı: T.C YARGITAY2. HUKUK DAİRESİE: 201417213K: 2015/8035K: 21.04.2015 Tefhim Edilen Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması Yanlış Tefhim Edilen Kararın Ancak Temyiz Yoluyla Düzeltilebilmesi ÖZETİ: Kararın tefhimi en az 388. maddede belirtilen hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur. Bu durumda gerekçeli kararın, tefhim edilen karar yanlışta olsa, buna uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Yanlışlık ancak temyiz yoluna başvurulması ve kararın bozulması halinde düzeltilebilir. Tefhim edilen kararla gerekçeli karardaki aykırılık diğer yönler incelenmeden tek başına bozma sebebi olur. O halde mahkemece yapılacak iş, 10.04.1992 tarihli 7/4 sayılı içtihadı birleştirme kararı gözetilerek yeniden karar oluşturmaktan ibarettir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm, davacı-karşı davalı erkek tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 21.04.2015 günü temyiz eden davacı-karşı davalı E. vekili geldi. Karşı taraf davalı-karşı davacı M. ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Mahkemece, tefhim edilen kısa kararda "taraflar eşit kusurlu kabul edildiğinden tazminat taleplerinin reddine" denildiği halde, gerekçeli kararın hüküm fıkrasında "taraflar eşit kusurlu görüldüğünden davalı-karşı davacının tazminat taleplerinin reddine" denilmek suretiyle davacı-karşı davalı erkeğin tazminat talepleri konusunda bir karar verilmeyerek kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki yaratılmıştır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 381/2 maddesi uyarınca kararın tefhimi en az 388. maddede belirtilen hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur. Bu durumda gerekçeli kararın, tefhim edilen karar yanlışta olsa, buna uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Yanlışlık ancak temyiz yoluna başvurulması ve kararın bozulması halinde düzeltilebilir. Tefhim edilen kararla gerekçeli karardaki aykırılık diğer yönler incelenmeden tek başına bozma sebebi olur. O halde mahkemece yapılacak iş, 10.04.1992 tarihli 7/4 sayılı içtihadı birleştirme kararı gözetilerek yeniden karar oluşturmaktan ibarettir. Sonuç: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 1.100,00 TL. vekalet ücretinin M.'den alınıp E.'ye verilmesine, bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 21.04.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.
Diğer Haberler