BARODAN HABERLER

TC. KİMLİK NUMARASI

2130 görüntülenme
10/08/2015
TC. KİMLİK NUMARASI
T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/4953 K. 2012/8852 T. 13.6.2012 DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ( 6100 S.K. Md.119/2'de 119/1'de Sayılan Bentlerden a-d-e-f-g Bentleri Dışında Kalan Hususlarda Eksiklik Bulunması Halinde Eksikliğin Tamamlanması İçin Davacıya Bir Haftalık Kesin Süre Verileceği - Tamamlanmazsa Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği ) TC KİMLİK NUMARASININ DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMAMASI ( TC Kimlik Numarasının Dava Dilekçesine Ekli Vekaletnamede Mevcut Olduğu Halde Eksikliklerin Giderilmediği ve TC Kimlik Numarasının Bulunmadığından Bahisle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği ) BİR HAFTALIK KESİN SÜRE ( 119/1'de Sayılan Bentlerden a-d-e-f-g Bentleri Dışında Kalan Hususlarda Eksiklik Bulunması Halinde Eksikliğin Tamamlanması İçin Verileceği - Tamamlanmazsa Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği ) KESİN SÜRE ( 6100 S.K. Md. 119/f ve g Bendleri Md. 119/2 Kapsamındaki Bentlerden Olmadığı ve Davacının TC Kimlik Numarasının Dava Dilekçesine Ekli Vekaletnamede Mevcut Olduğu - Bir Haftalık Sürede Eksikliklerin Tamamlanmadığından Bahisle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği ) DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( 6100 S.K. Md. 119/f ve g Bendleri Md. 119/2 Kapsamındaki Bentlerden Olmadığı ve Davacının TC Kimlik Numarasının Dava Dilekçesine Ekli Vekaletnamede Mevcut Olduğu ) 2004/m.67 6100/m.33,119 ÖZET :HMK.nun 119/1 maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar sayılmış, 119/2 maddesinde ise; 119/1 de sayılan bentlerden ( a ), ( d ), ( e ), ( f ), ( g ) bentleri dışında kalan hususlarda eksiklik bulunması halinde hakimin eksikliği tamamlaması için davacı tarafa bir haftalık kesin süre vereceği, bu süre içinde eksiklik tamamlanmadığı taktirde davanın açılmamış sayılacağı belirtilmiştir. HMK.nun 119/f ve g bendleri HMK.nun 119/2 maddesi kapsamındaki bentlerden olmadığı ve davacının TC kimlik numarasının dava dilekçesine ekli vekaletnamede mevcut olduğu halde, eksikliklerin giderilmediği ve TC kimlik numarasının bulunmadığından bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır. DAVA :Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR :Davacı vekili, davacının, davalıdan besihane kiraladığı, besihanenin çatısının yaptırılıp kiradan mahsup edilmek üzere anlaştıklarını, çatı tamirini 6.000 TL'ye yaptırdığını, yıllık kira bedeli 4.800 TL'yi peşin ödediğini, davalı ile anlaşarak kiralananı 4 ay sonunda tahliye ettiğini, erken tahliye nedeniyle fazla ödenen kira bedeli için takip yapıldığını, davalının takibe haksız olarak itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptali ile % 40 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davacı vekiline tebliğ edilen 28.11.2011 tarihli tensip zabtı ile davacı tarafa HMK.nun 119/2 maddesine göre, 119/ f ve g bentleri kapsamında tapu kaydı ve dayanılan hukuki sebeplerin eksik olduğundan, eksikliğin giderilmesi için bir haftalık süre verilmiş, eksikliklerin süresinde giderilmemesi ve dava dilekçesinde davacının TC kimlik numarası bulunmadığından bahisle, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi üzerine, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK.nun119/1 maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar sayılmış, 119/2 maddesinde ise; 119/1 de sayılan bentlerden ( a ), ( d ), ( e ), ( f ), ( g ) bentleri dışında kalan hususlarda eksiklik bulunması halinde hakimin eksikliği tamamlaması için davacı tarafa bir haftalık kesin süre vereceği, bu süre içinde eksiklik tamamlanmadığı taktirde davanın açılmamış sayılacağı belirtilmiştir. HMK.nun 33. maddesinde ''Hakim, Türk hukukunu resen uygular ''hükmüne yer verilmiştir. Davacı vekili, dilekçesinde, icra dosyası, kira sözleşmesi, E.Ö. imzalı belge ve tanık delillerine dayanmış; tapu kaydını delil olarak göstermemiştir. Bu durumda, mahkemece HMK.nun 119/f bendindeki ''her bir vakıanın hangi delille ispat edileceği ''ve 119/g bendindeki ''dayanılan hukuki sebep'' eksikliği, HMK.nun 119/2 maddesi kapsamındaki bentlerden olmadığı ve davacının TC kimlik numarasının dava dilekçesine ekli vekaletnamede mevcut olduğu halde, eksikliklerin giderilmediği ve TC kimlik numarasının bulunmadığından bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. SONUÇ :Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 13.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler