BARODAN HABERLER

TBB 8. Stajyer Avukatlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi

887 görüntülenme
16/10/2015
TBB 8. Stajyer Avukatlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi
10-11 Ekim tarihlerinde Antalya Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen TBB 8. Stajyer Avukatlar Kurultayı'nınsonuç bildirgesi yayınlandı. TÜRKİYE VIII. STAJYER AVUKATLAR KURULTAYI DEĞERLENDİRME RAPORU: Kurultayda Öne Çıkan Problemler ve Çözüm Önerileri 1- Stajyer Avukatlara staj döneminde verilen kredilerin yetersizliği ve geri ödemesi, Çözüm Önerisi: Staj döneminde Türkiye Barolar Birliğince verilen staj kredileri kurultaya katılan baro temsilcilerince yeterli görülmemiş ve geri ödeme süresi olan 2 yıllık sürenin uzatılması 5 yıla çekilmesinin gerektiği vurgulanmıştır. Maddi olarak hiçbir desteği olmayan stajyer avukatların bu dönemde aldıkları kredilerin en azından maddi durumu kötü olan stajyer avukatlar için burs olarak verilmesi bunun yanı sıra geri ödeme planlarının daha uzun vadeli ve taksitlendirme seçeneklerinin uygulanması önerilmiştir. 2- Avukatlık Sınavının uygulamaya geçirilmemesi, Çözüm Önerisi: Ülkemizde gün itibariyle 100'den fazla hukuk fakültesinin olması ve verilen eğitimin her geçen gün kalitesinin düşmesi nedeniyle stajyer avukatlara yönelik olarak uygulanacak avukatlık sınavının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanmış olup sınavın iki aşamalı olarak pratik ve teorik sınav sisteminde yapılması gerektiği önerilmiştir. 3- Barolar bünyesinde Stajyer Avukatlara yönelik örgütlenmenin eksikliği, Çözüm Önerisi: Geçmiş yıllarda düzenlenen kurultaylarda stajyer avukatlar tarafından ele alınan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin tespitlerin yalnızca tavsiye niteliğinde kalması ve çözüm yollarının birkaç istisna dışında hayata geçirilememesi nedeniyle yalnızca stajyer avukatlardan oluşan bir Stajyer Avukatlar Kurulu'nun kurulması ve stajyer avukatlar arasında örgütlenmenin oluşturulması önerilmiştir. Kurulun asli görevinin kurultayda alınan kararların icrasına yönelik olmakla birlikte stajyer avukatlar arası örgütlenmeye ağırlık vermelidir. Bu örgütlenme modeli sayesinde stajyer avukatların sorunlarının çözümünde bir yönetim mekanizması oluşmuş olacak ve sorunların çözümünde daha etkili adımlar atılmış olacaktır. 4- Staj döneminde verilen staj eğitiminin teoriye dayanması ve yeterince faydalı olmaması, Çözüm Önerisi: Staj döneminde verilmesi gereken 120 saatlik eğitimin fiilen gerçekleştirilmesinin yanı sıra eğitimde teorik ve pratik dersler arasında bir denge oluşturulması, sabit ve kaliteli bir eğitim kadrosunun mevcudiyetinin önemi vurgulanmıştır. Bu eğitimler çerçevesinde üniversite-baro etkileşimi sağlanmalı, alanında uzman eğitmenlerin staj eğitim derslerine katılımının sağlanması önerilmiştir. 5- Staj döneminin ilk 6 ayında Adliyelerde yapılan stajın verimsizliği Çözüm Önerisi: Tüm baroların ortak kanaatine göre adliyelerde yapılan staj dönemi gerek adliye personeli gerek hakim ve savcılarımızın yoğun iş temposu nedeniyle ilgisizliği nedeniyle verimsiz geçmektedir. Bu aşamada yasal düzenlemelerde değişiklik yapılarak adliye staj döneminde stajyer avukatlarca yapılması gereken işlerin belirlenmesi ve bunun bir zorunluluk haline getirilmesi bunun yanı sıra adliye personeli ve hakim savcılarımızın daha özverili davranması talep edilmiştir. 6- Staj döneminin ikinci 6 aylık kısmında avukat yanında yapılan staj için düzenlemenin yeterince detaylı ve stajyer avukatları koruyucu hükümler içermemesi, Çözüm Önerisi: Stajyer avukatların önem arz eden bir diğer sorunu ise avukat yanında yapılan stajın verimsiz geçmesidir. Bu aşamada yanında stajyer avukat çalıştıracak avukatların Avukatlık Kanununda sayılı şartlar dışında fiili imkanlar, stajyer avukata verilecek sabit ücret gibi belirli koşulları da barındırması zorunlu hale getirilmesi önerilmiştir. Yanında staj yapılan avukatın stajyer avukata gerekli önemi göstermesi gerektiği vurgulanmıştır. 7- Staj döneminin bitiminden sonra ruhsatname bekleme süresinin uzun olması ve bu sürede stajyer avukatların staj döneminde yaptıkları işlemleri yapamaması ve sahip oldukları haklardan faydalanamaması, Çözüm Önerisi: Staj bitiminin ardından ruhsatnamenin gelişine kadar olan yaklaşık 2 aylık dönemde stajyer avukatların ekonomik olarak tamamen güvencesiz kalması nedeniyle bu sürenin mümkün olduğunca kısaltılması talep edilmiştir. Ayrıca ruhsatname başvuruları sırasında ekonomik bağımsızlığını kazanmamış olan stajyer avukatların karşılayamayacağı büyüklükte paraların talep edilmesi büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Ruhsatnameler için talep edilen paraların makul miktarlara çekilmesinin ve taksitlendirme seçeneklerinin sunulmasının adaleti sağlayacağı vurgulanmıştır. Yine bu bekleme döneminde stajyer avukatların staj döneminde yaptıkları işlemleri devam ettirebilmesi ve sahip oldukları haklardan örneğin genel sağlık sigortasından ruhsatnamenin geldiği zamana kadar faydalanmasının gerektiği bu anlamda Barolar Birliğince çalışmaların yapılması talep edilmiştir. 8- Avukat yanında yapılan staj döneminde stajyer avukatların fazla çalıştırılması ve karşılığında alacağı standart bir ücretin belirlenmemiş olması, Çözüm Önerisi: Kurultaya ev sahipliği yapan Antalya Barosundaki meslektaşlarımızın yaptığı anket neticesinde %5'lik kesimin 3-5 saat çalıştığı, %30'luk kesimin 5-8 saat çalıştığı, %65'lik kesimin ise 8 saat ve üzeri çalıştığı tespit edilmiştir. Bu oranlardan da anlaşılacağı üzere stajyer avukatların çalışma süreleri makul saatlere çekilmeli ve çalışmalarına karşılık olarak Barolar Birliğince belirlenecek sabit bir ücret verilmelidir. 9- Ülkemizdeki hukuk fakültelerinin sayısının her geçen gün artmasıyla verilen eğitimin kalitesinin düşmesi bu sebeple yeterli bilgi donanımına sahip olmayan hukukçuları yetişmesi, Çözüm Önerisi: Yasal düzenlemelerin yapılması için Barolar Birliğince gerekli adım atılması ve Türkiye genelinde konuyla ilgili Baroların desteği sağlanmalıdır. Her geçen gün artan hukuk fakültelerinde verilen eğitimin kalitesinin düşmesi yeterli bilgi donanımına sahip olmayan avukatların yetişmesi bunun önüne geçilmesi adına öne sürülen Avukatlık Sınavının uygulanmaması büyük sorunlar doğurmaktadır. Bu sebeple hukuk fakültelerine yasal olarak kontenjan sınırı, eğitim standartları, eğitim kadrosunun kalitesi gibi zorunluluklar getirilmesi önerilmiştir. 10- Stajyer Avukatların baro yönetimiyle kaynaşmasını sağlayacak ve stajyer avukatlara özgüven kazandıracak çalışmaların yetersizliği, Çözüm Önerisi: Mesleki sorunlarla ilgili olarak mesleğe yeni adım atmış olan stajyer avukatlara baro yönetiminin destek olması bu amaçla çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlemesi önerilmiştir. Türkiye genelinde Barolar Birliğinin öncülüğünde çeşitli çalışmaların yapılması bunun yanı sıra baroların da kendi içinde stajyer avukatlara yönelik özgüven kazanmaları amacıyla çeşitli programların düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 11- Fakültelerde alınan eğitimin ve sonrasında staj döneminin verimsiz geçmesi nedeniyle gerek stajyer avukatların gerek mesleğe yeni başlamış olan avukatların meslek içi eğitimlere katılımının çeşitli zorluklar içermesi, Çözüm Önerisi: Avukatlık mesleğinin sürekli gelişim isteyen ve bilen kişilerce yapılması gereken bir meslek olduğu vurgulanmış bu amaçla meslek içi eğitim programlarının arttırılması ve herhangi bir ekonomik desteği olmayan stajyer avukatların, mesleğe yeni başlamış belirli bir kıdem yılına erişmemiş avukatlara meslek içi eğitimlerin ücretlerini ödeme konusunda destek olunmasının fırsat eşitliğini sağlayacağı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra baromuz gibi büyükşehir baroları dışındaki barolarca meslek içi eğitim programlarına katılımın ulaşım zorluğu nedeniyle gerçekleşmediği vurgulanmış bu amaçla meslek içi eğitim programlarının bölgesel olarak yapılması önerilmiştir. TBB VIII. STAJYER AVUKATLAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ: VIII. Stajyer Avukatlar Kurultayı Antalya Barosu ev sahipliğinde 10-11 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kurultay sırasında 10.10.2015 günü Ankara'da meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve bu menfur saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü sorunun çözümünün hukuk çerçevesinde aranması gerektiği düşüncesi ile bu tür saldırıların Hukuk Devletine, birlik ve beraberliğimize olan inancımızı sarsmayacağını, mücadele azmimizi azaltmayacağını ifade ediyoruz. Kurultay sürecinde elde edilen veriler ışığında: 1. Stajyerlerin Staj Yürütme Kurulu üyeleri ve diğer stajyerler ile iletişimlerini arttıracak etkinlikler düzenlenmelidir. 2. Stajyerlere Staj Eğitim dönemi beklenmeksizin Staj Yönetmeliği ve Avukatlık Kanunu ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. 3. Adli Yardım nöbet ücreti arttırılmalı ve Staj Eğitim süresi içerisinde avukat stajyerlerine CMK ve Adli Yardım eğitimleri verilmelidir. 4. Avukatlık Sınavı en kısa zamanda hayata geçirilmelidir. Bu amaçla bir komisyon kurulmalı ve bu Komisyon; a) İvedilikle tüm siyasi parti temsilcileri ile görüşülmeli ve meselenin ehemmiyeti izah edilmelidir. b) Komisyon, baro temsilcileri ve TBB yetkilileri ile Stajyer Avukatlardan oluşmalıdır. c) Komisyon, sonuca ulaşmak için her yolu denemeli, gerekirse Avukatlar gününde bir protesto yürüyüşü yapılmalıdır. d) Tüm bu çabaların bir sonuç vermemesi halinde gerekirse TBB tarafından Staj başvurularının askıya alınması da dâhil olmak üzere net ve somut adımlar atılması için Olağanüstü Genel Kurul çağrısı da yapılarak adımlar atılmalıdır. ( İstanbul Barosu bu madde bendine katılmamaktadır) 5. Staj Kredisi Avukatlık Sınavının da getirilmesinin ardından bursa dönüştürülmeli ve an az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. 6. Avukatlık Hukuku dersinin Hukuk Fakültelerinde zorunlu ders olarak okutulması sağlanmalı bunun için çalışmalar yapılmalıdır. 7. Avukatlar, adliye personeli, Hâkim ve Savcılar tarafından stajyer avukatlara karşı olumsuz davranışların önlenmesi için denetim mekanizması ve yaptırımlar uygulanması sağlanmalı. İzleme komiteleri oluşturulmalıdır. 8. Tüm baroların Staj Eğitimlerini bağımsızlıklarına uygun olarak kendilerinin gerçekleştirmesi, Bölgesel Staj Eğitim Merkezlerinin oluşturulmasının sağlanması ve staj eğitimlerinde gerek müfredat ve gerekse de takvim açısından asgari benzerliklerin oluşturulması için çalışma yapılmalıdır. 9. Staj bitimi ile Ruhsat alma süresi arasında kalan süreçte yaşanan sorunların giderilmesi sağlanmalıdır. Bu süre içerisinde Genel Sağlık Sigortasının devam ettirilmesi için çalışma yapılmalıdır 10. Kurultayın, Stajyerlerin tecrübe kazandıktan sonraki dönemde yapılması ve daha verimli geçmesi amacıyla her yıl Mayıs veya Haziran aylarında yapılması tercih edilmelidir. 11. Hukuk Fakültelerinde Lisans eğitimi aşamasında Avukatlığı ve Avukatlık Stajını tanıtıcı Ön Staj veya benzeri çalışmaların yapılması sağlanmalıdır 12. Mesleki kalitenin arttırılması amacıyla Stajyer Avukatlara yönelik mesleki yabancı dil eğitim çalışmaları ve bu yönde yurtdışı eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 13. Oluşan yeni yasal düzenleme Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldırılması ile yaşanan Stajyer avukatların duruşmaya girebileceği mahkemeler sayısı azalmıştır. Mesleki tecrübe kazanmak amacı ile Stajyer Avukatların diğer başka mahkeme ve davalara katılarak duruşma tecrübesi kazanması amacıyla Avukatlık Kanunu dâhil gerekli yasal düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır. 14. Avukatlık Kanunu kapsamında A.Ş.'ler ve Kooperatiflerde bulunan Avukat Bulundurma Zorunluluğu olan şirketlerin kapsamı genişletilmeli ve Baroların bu husustaki denetleme görevini aktif olarak yerine getirmesi sağlanmalıdır. 15. İlk kez büro açan avukatlara büro açma yardımı yapılmalıdır. 16. TBB tarafından SYDF'undan 69 yaş üzeri avukatlara ödenmekte olan munzam emeklilik yardımını halen aktif olarak meslek yaşamına devam eden avukatlara ödenmemesi ve bu sayede elde edilecek gelirin Staj Eğitimleri için kullanılması, 17. CMK ve Adli Yardım işlerinde meslek yaşı genç avukatlara öncelik tanınmalıdır. Her takvim yılı başında Vergi Kayıtları esas alınmak sureti ile belli bir gelir seviyesinin üzerine çıkan avukatlara ya da belli meslek kıdeminin üzerinde olan avukatlara CMK ve Adli Yardım görevlendirmesi yapılmaması için yönetsel çalışmalar yapılmasına. 18. Staj Yürütme Kurullarında Stajyer Avukatlar temsilcisinin de bulunması sağlanarak oy ve söz hakkı bulunması gerçekleştirilmelidir. Bunun için Yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 19. TBB tarafından verilen Staj Kredi tutarının maktu olmaması ve belirlenecek aralıklara göre ve talebe uygun aylık kredi miktarının belirlenmesi için çalışma yapılmalıdır. Başvuru tarihine göre değil geriye yönelik kredi verilmesi amacıyla ilgili yönetsel değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 20. Avukatlık Ruhsat başvuru ücretlerinin tahsil şeklinin yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır 21. Kurultayda ilk kez bildiri metnine yansıyan görüş ve kararların takibinin sağlanması için bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiş ve bu amaçla, 2(iki) Asil 2(iki) Yedek stajyerin bulunduğu TBB İzleme Temsilcisi tüm katılan baroların oy kullanması suretiyle seçilmiştir. Bir sonraki TBB Stajyer Avukat Kurultayı'nın yapılan oylama sonucu MERSİN BAROSU ev sahipliğinde gerçekleşmesine ve bu kurultayda izleme temsilcilerinin vereceği rapor ve bilgilerin değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Diğer Haberler