BARODAN HABERLER

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

1280 görüntülenme
20/08/2013
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI Yeni Tapu Sicili Tüzüğü, 17.08.2013 gün ve 28738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 TÜZÜKKarar Sayısı : 2013/5150Ekli "Tapu Sicili Tüzüğü"nün yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22/1/2013 tarihli ve 400sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 913 üncü, 997 nci, 998 inci, 1000 inci, 1012 nci ve 1017nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.AbdullahGÜLCUMHURBAŞKANIRecep Tayyip ERDOĞANBaşbakanB. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞBaşbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan YardımcısıS. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜNAdalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanıF. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z.ÇAĞLAYANÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi BakanıT. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H.YAZICIEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret BakanıM. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEKİçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye BakanıN. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLUMillî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri BakanıM. MÜEZZİNOĞLU B. YILDIRIMSağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanıTAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 - (1) Bu Tüzüğün amacı, 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğütapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.KapsamMADDE 2 - (1) Bu Tüzük, taşınmazlarla ilgili mülkiyet hakkı, sınırlı aynî haklar ve kişisel hakların tapusiciline tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sicil ve belgelerin arşivlenmesinin usûl ve esaslarını kapsar.DayanakMADDE 3 - (1) Bu Tüzük, 4721 sayılı Kanunun 913 üncü, 997 nci, 998 inci, 1000 inci, 1012 nci ve 1017 ncimaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4 - (1) Bu Tüzükte geçen;a) Bölge müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerini,b) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,c) İstem belgesi: Tescil veya terkin istem belgesini,ç) Kütük: Tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğünü,d) Müdür: Tapu müdürünü,e) Müdürlük: Tapu müdürlüğünü,f) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini,g) Tapu görevlisi: Tapu müdürlüklerinde işlem hazırlama ve kontrol işlerini yürüten memur veya sözleşmeliBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 13http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-2.htm 19.08.2013personeli,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMGenel HükümlerTapu siciliMADDE 5 - (1) Tapu sicili, Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ileüzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.Sicil bölgeleriMADDE 6 - (1) Her ilçenin idarî sınırları bir tapu sicili bölgesidir. Taşınmazlar, bulundukları bölgenin tapusiciline kaydedilir.(2) Tapu sicili, her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir ve taşınmazlara Genel Müdürlük tarafındanTürkiye Cumhuriyeti taşınmaz numarası verilir.(3) Birden çok bölgede bulunan taşınmaz, diğer bölge sicillerine kayıtlı olduğu belirtilmek suretiyle herbölgedeki sicile ayrı ayrı kaydedilir. Böyle bir taşınmaza ilişkin tescil istemleri ve tescil işlemleri taşınmazın büyükkısmının bulunduğu bölgede yapılır ve yapılan tescil kütüğe işlenmek üzere diğer bölgelerdeki ilgili müdürlüklerebildirilir.Tapu sicilinin unsurlarıMADDE 7 - (1) Tapu sicili, aşağıda belirtilen ana ve yardımcı sicillerden oluşur:(2) Ana siciller:a) Tapu kütüğü,b) Kat mülkiyeti kütüğü,c) Yevmiye defteri,ç) Resmî belgeler (resmî senet, mahkeme kararı ve diğerleri),d) Plân.(3) Yardımcı siciller:a) Aziller sicili,b) Düzeltmeler sicili,c) Kamu orta malları sicili,ç) Tapu envanter defteri.Tapu siciline kaydı gereken taşınmazlarMADDE 8 - (1) Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir:a) Arazi,b) Bağımsız ve sürekli haklar,c) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler.(2) Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gereklibir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz.(3) Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden terkin edilir.AraziMADDE 9 - (1) Arazi, sınırları hukukî ve geometrik yöntemlerle belirlenmiş yeryüzü parçasıdır. Arazinintapu siciline kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir.Bağımsız ve sürekli haklarMADDE 10 - (1) Süresiz veya en az otuz yıl süreli olan ve tasarrufları kısıtlanmayan ve izne tâbi kılınmayanbağımsız ve sürekli irtifak hakları, hak sahibinin yazılı istemi üzerine tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmazolarak tescil edilir.(2) Tapu kütüğüne taşınmaz olarak tescil edilen bağımsız ve sürekli haklar, üçüncü kişilere devredilebilir,mirasçılara geçebilir ve üzerinde her türlü aynî veya kişisel hak kurulabilir.Bağımsız bölümMADDE 11 - (1) Ana taşınmazın bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri, kat mülkiyeti kütüğünün ayrısayfalarına kaydedilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMTapu Sicilinin Elektronik Ortamda TutulmasıSicillerin elektronik ortamda tutulmasıMADDE 12 - (1) Tapu kayıtlarının elektronik ortamda tutulması hâlinde, ana ve yardımcı siciller TAKBİSiçerisinde saklanır ve yönetilir. TAKBİS'te saklanan ve güvenliği sağlanan taşınmaza ilişkin bilgiler, sicilde esasalınır.(2) TAKBİS üzerindeki kayıtlar, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı tarihten sonraki bilgilerigösterir.Elektronik ortamda işlem yapılmasıMADDE 13 - (1) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek resmî şekle tabî olmayan belge ve kayıt örneğiverilmesi gibi işlemler, elektronik ortamda başvuru yapılarak ve elektronik imza dâhil diğer kimlik doğrulamaBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 2 / 13http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-2.htm 19.08.2013yöntemleri kullanılarak tamamlanabilir.Elektronik ortamda verilere erişim hakkıMADDE 14 - (1) Mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum vekuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol düzenlenerek sağlanabilir. Erişim hakkına sahipkuruluşlar, taşınmaz ile ilgili verileri TAKBİS üzerinden alırlar.(2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek vetüzel kişiler, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilirler.(3) TAKBİS üzerinden sorgulama yapılabilmesi için, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek sözleşmeimzalanır. Bu sözleşmede, erişimin türü ve şekli, erişim kontrolü, verilerin kullanım amacı, üçüncü kişilerekullandırılmasına ilişkin sınırlamalar ve amacı dışında kullanımın sonuçları yer alır.(4) Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, düzenlenecek sözleşme şartları dahilindeverilere erişebilirler.(5) Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın tanımlayıcı bilgileri herkes tarafından sözleşme şartları kapsamındasorgulanabilir.(6) Verilere erişim hakkının kötüye kullanılması hâlinde, özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, TAKBİS'eerişim derhâl durdurulur.(7) TAKBİS verilerine erişime ilişkin döner sermaye katılma payını ve bunun istisnalarını belirlemeye GenelMüdürlük yetkilidir.Erişim ve bilgi güvenliğiMADDE 15 - (1) TAKBİS üzerinden yapılacak her türlü sorgulama ve sorgulayan bilgisi kayıt altına alınır.Bu kayıtlar iki yıl süreyle saklanır.(2) TAKBİS üzerindeki verilere erişimi durdurmaya veya kısıtlama yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.(3) TAKBİS üzerinde, tapu görevlileri hariç olmak üzere, verilerin ardı ardına sorgulanmasına ilişkin her türlügüvenlik önlemi alınır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMİstem ve İşlemin SonuçlandırılmasıİstemMADDE 16 - (1) Kanunlarda veya bu Tüzükte belirlenen istisnalar dışında, yazılı istem olmadıkça tapu siciliüzerinde işlem yapılamaz,(2) İstem, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamaz,(3) Müdürlüklere her türlü tapu işlemi için yapılacak istemde, başvuru istem belgesi düzenlenir.(4) Tapu sicilinde yapılacak haciz dahil her türlü kayıt sorgulaması istemlerinde, Türkiye Cumhuriyeti kimliknumarası veya taşınmazın ada ve parsel numarasının belirtilmesi zorunludur. Aksi hâlde istem reddedilir.İstemde bulunacaklarMADDE 17 - (1) Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabilir.Tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek istemde bulunabilirler.(2) Aile konutu olarak özgülenen taşınmazın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğunadair şerhin verilmesini isteyebilir.Hak sahibinin belirlenmesiMADDE 18 - (1) İstem, müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi tarafından incelenir ve istemin hak sahibitarafından yapılıp yapılmadığı belirlenir.(2) İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı istenir,ibraz edilen kimlik bilgileri ile tescile esas belgelerde yer alan nüfus bilgileri karşılaştırılarak istemde bulunan ile haksahibinin aynı kişi olup olmadığı tespit edilir.(3) Hak sahibinin tespit edilmesine yönelik kimlik doğrulama yöntemlerini belirleyerek her türlü teknolojikgüvenlik önlemlerini almaya Genel Müdürlük yetkilidir.(4) İstem vekâleten yapılmışsa, vekilden 18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre düzenlenmişve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekâletname istenir. Tapu işlemi için düzenlenecekvekâletnamelerde, vekâlet verenin imzasının bulunması zorunludur. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasınıvekil tayin etmiş ise, dayanağı olan vekâletname de aranır. Vekilin kimliği belirlendikten sonra, tapu sicilindeki haksahibi ile vekâletnamedeki vekâlet verenin kimliği ikinci fıkra hükmüne göre karşılaştırılır.(5) İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, tüzel kişinin istemde bulunulan işlemi yapabileceğini vetemsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri aranır. Yetki belgesinde,temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da bulunması zorunludur.(6) İstemde bulunan kişi kanunî temsilci ise, yetkili olduğunu belirten karar veya belge istenir.(7) İstem, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılırsa, bu kamu kurum ve kuruluşlarının ve temsilcilerininyetkilerinin olup olmadığı belirlenir.(8) Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzelkişiliğe sahip ticaret şirketlerinin tapu ve kadastro işlemlerinde kullanılacak belgeleri belirlemeye Genel Müdürlükyetkilidir.Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 3 / 13http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-2.htm 19.08.2013Tasarruf yetkisinin belirlenmesiMADDE 19 - (1) İstemde bulunanların fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır.(2) Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususundaşüpheye dûşerse resmî veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkındafotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporunaslı işlem dosyasında saklanır.Resmî senet düzenlenmesini gerektirmeyen işlemlerMADDE 20 - (1) Resmî senet düzenlenmesini gerektirmeyen işlemlerde aynî hakların tescili için;a) İstem, yasal veya atanmış mirasçılar tarafından yapılırsa yetkili merciler tarafından verilmiş mirasçılıkbelgesi,b) İstem, vasiyet alacaklısı tarafından yapılırsa taşınmazın tanımlandığı ve tescil hükmünü de içerir tenfizkararı veya hâkim tarafından tescil için yazılan yazı ile birlikte tenfiz kararı ve vasiyetnamenin onaylı bir örneği;vasiyet alacaklısı, yasal ve atanmış mirasçılar tarafından birlikte yapılırsa vasiyetnamenin açılıp okunduğuna dairkarar ile birlikte vasiyetnamenin onaylı bir örneği,c) Miras taksim veya miras payının devri sözleşmesinde tescil yetkisini içerir noterce düzenlenmiş sözleşme;miras taksim sözleşmesi mirasçılar arasında yazılı olarak yapılmış olup da mirasçıların imzaları noterceonaylanmamışsa tüm mirasçıların; imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanların istemleri,ç) Hükmen yapılan kamulaştırmalarda; mahkeme kararı,d) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda; gerçek kişi ihale alıcısının TürkiyeCumhuriyeti kimlik numaralı nüfus bilgilerini ve fotoğrafını içeren, tüzel kişi ihale alıcılarında ise kanunlarda yazılımercilerden alınmış yetki belgesi ile birlikte ihale alıcısı tüzel kişiliğin unvanını içeren ihalenin kesinleştiğini ve tescilibelirten yetkili merciin yazısı,e) Mahkeme kararına dayalı tescillerde; kesinleşmiş mahkeme kararı,f) İmar uygulamalarında; kesinleşmiş imar parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve gerekli diğer belgeler,g) Devlet veya kamu kurumlarınca taşınmazın tahsis veya devir yoluyla dağıtımında; ilgili kanuna uygunşekilde yetkili mercilerce verilen karar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerirdağıtım cetvelleri,ğ) Arazi toplulaştırmalarında; yetkili mercilerce onanan kesinleşmiş toplulaştırma planları, TürkiyeCumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlik bilgilerini içerir dağıtım cetvelleri,h) Kooperatiflerin ferdileşme işlemlerinde; üyelerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve diğer kimlikbilgilerini içerir liste,aranır.Resmî senet düzenlenmesiMADDE 21 - (1) Sözleşme düzenlenmesi gereken işlemlerde resmî senet düzenlenir.(2) Resmî senetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.İstem belgesi düzenlenmesiMADDE 22 - (1) Sözleşme düzenlenmesini gerektirmeyen işlemlerde, istem sahibinin kimlik bilgileri ilemerkezi nüfus idaresi sisteminden alınan yerleşim yeri bilgilerini içeren istem belgesi düzenlenir.(2) Müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi, istem belgesinin imzalanmasından önce işlemle ilgili tümbelgeleri kontrol eder. İşlemi hazırlama ve kontrol etme görevleri aynı kişide birleşemez. Bu hüküm tek personelbulunan müdürlüklerde uygulanmaz.(3) İşlemde eksiklik ve yanlışlık bulunmuyorsa, kontrol görevini yapan, istem belgesinin "işlem kontrolüyapıldı" sütununa adını ve soyadını yazarak imzalar, işlemde eksiklik veya yanlışlık tespit edilmiş ise, bunlargiderilmeden imza aşamasına geçilmez.(4) İstem sahibi belgeyi, "okudum" ibaresini yazarak imzalar. İstem belgesi, müdür veya görevlendireceği tapugörevlisi ile belgeyi düzenleyen tapu görevlisi tarafından imzalanarak müdürlük mührü ile onanır.(5) İstem belgesinde silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamaz.Yevmiye defterine kayıtMADDE 23 - (1) Yevmiye defterine, tapu sicili üzerinde işlem yapılmasını gerektiren veya reddedilenistemler kaydedilir. Tapu sicili üzerinde kayıtlı hakların birbirlerine üstünlüğü, bu deftere yazım tarih ve sıranumarasına göre belirlenir.(2) Müdürlüğe gelen istemler;a) Sözleşme düzenlenmesi gereken işlemlerde usulüne uygun resmî senet düzenlenerek taraflarcaimzalanmasından,b) Sözleşme düzenlenmesi gerekmeyen işlemlerde istem belgesinin imzalanmasından,c) Resmî kurumlara ait yazıların alınmasındansonra yevmiye defterine kaydedilir.(3) Yevmiye defterine; işlemin yevmiye numarası, saat ve dakikası, istemde bulunanın adı ve soyadı, isteminniteliği, isteme konu taşınmazın köy veya mahalle adı, cilt ve sayfa numaraları ile işlemi hazırlayan, kontrol eden veonaylayanın adı ve soyadı yazılır.(4) Yevmiye defteri müdür tarafından her iş günü tarih atılarak açılır ve iş günü sonunda kapatılarak imzalanır.Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 4 / 13http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-2.htm 19.08.2013Yevmiye defteri işlem olmadığı günlerde açılıp kapatılmaz.(5) Yevmiye defterine her sene başında, birden başlayan sıra numarası verilir.(6) Müdür, müdürlük dışına çıkarken veya izin ve rapor gibi nedenlerle görevinden ayrılırken yetki verdiğimemuru yevmiye defterine yazar ve imza eder. Müdür göreve dönünce, göreve başladığını yine yevmiye defterineyazar ve imza eder.Tanık bulundurulması gereken hâllerMADDE 24 - (1) Tapu işlemlerinde, istem sahiplerinden biri veya birkaçının imza atamaması, okuma veyazma bilmemesi, kimliklerinde şüpheye düşülmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mevzuatın öngördüğü diğerhâllerde iki tanık bulundurulur.(2) İstem sahibinin, işitme, konuşma veya görme engelli olması hâlinde, işlemler isteğe bağlı olarak iki tanıkhuzurunda yapılır. Engellinin tanık istememesi hâlinde, bu husus istem belgesinde veya resmî senette belirtilir.İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması hâlinde, işaret dilindenanlayan yeminli bilirkişi bulundurulur.(3) İstem sahiplerinden biri veya birkaçının Türkçe bilmemesi hâlinde, yeminli tercüman bulundurulur.(4) Yeminli tercüman ve bilirkişinin, 12/1/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göremahkeme huzurunda yaptıkları yemine ilişkin tutanağı müdürlüğe ibraz etmeleri gerekir.(5) Tanıklar, bilirkişi ve tercüman da resmî senedi veya istem belgesini imzalarlar. Resmî senede veya istembelgesine, tanık, bilirkişi ve tercümanın yerleşim yeri ve kimlik bilgileri yazılır. Tanık, bilirkişi ve tercümanın okumayazma bilmesi ve fiil ehliyetine sahip olması gerekir.(6) İşlemin yapıldığı müdürlükte görev yapanlar tanıklık ve tercümanlık yapamazlar.İmza bilmeyenin işaretiMADDE 25 - (1) İstem sahiplerinden biri veya birkaçı imza bilmiyorsa, sol elin başparmağı, yoksa sağ elinbaşparmağı o da yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır. Sol el başparmağı dışında bir parmakkullanılmışsa, hangi parmağın bastırıldığı yazılır.(2) Mühür kullanılması hâlinde parmağın da bastırılması zorunludur.(3) Tanıklar, mühür ve parmak izini onaylarlar.İstemin reddedilmesiMADDE 26 - (1) Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve 4721 sayılı Kanunun 1011inci maddesine göre geçici tescil şerhine de imkân bulunmayan istemler geciktirilmeden, gerekçesi, itiraz yeri vesüresi de belirtilmek suretiyle reddedilir.(2) Ret kararının varlığı, tarih ve yevmiye numarası esas alınarak kütüğün beyanlar sütununda belirtilir.İstemin reddi halinde, ret gerekçesi giderilmeden reddin konusu tapu işlemi yapılamaz.(3) Ret kararı, istem sahibine elden veya 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göretebliğ edilir.(4) Ret kararına, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne,bölge müdürlüğünün kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.BEŞİNCİ BÖLÜMMülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların TesciliTescilin şekliMADDE 27 - (1) İstem, yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı tarih ve yevmiye numarası ile kütüğetescil edilir. Tescil, siyah veya mavi mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle okunaklı şekilde yazılır. Kütük üzerindekazıntı, silinti ve çıkıntı yapılamaz.Mülkiyet hakkının tesciliMADDE 28 - (1) Kütük sayfası malik sütunundaki devreden kişinin adı ve soyadı, baba adı ile edinmenedeni, tarih ve yevmiye numarası kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve yine kırmızı mürekkepli kalemle tarih veyevmiye numarası yazılır. Malik sütununun ilk beş satırına yeni malikin adı, soyadı ve baba adı, edinme nedeni, tarihve yevmiye numarası yazılır.(2) Tüzel kişilerin unvanı tam olarak yazılır.(3) Paylı mülkiyette pay miktarı; paydaşların adı, soyadı ve baba adından sonraki kısımda, kesirli olarakgösterilir.(4) Bir paydaş sonradan başka bir paya sahip olduğu takdirde, paylar üzerinde herhangi bir kısıtlamabulunmaması hâlinde payın tescili sırasında payların toplamı yazılır. Kısıtlamanın terkin edilmesi durumunda, paylarre'sen birleştirilerek edinme sebebi sütununa pay birleştirmesi ifadesi yazılır.(5) Elbirliği mülkiyette elbirliğini doğuran neden, malik adlarının ortak paranteze alınmasından sonra belirtilir.(6) Aynı malike ait birden çok taşınmaz birbirine bitişik olmasa da, malikin istemiyle TAKBİS üzerindemüşterek tapu kütüğüne kaydedilerek, taşınmaz sayfa numaraları ile bağlantı sağlanır. Bu durumda, müşterek tapukütüğüne kaydedilen taşınmazların asıl sayfaları üzerinde, herhangi bir işlem yapılamaz. Müşterek tapu kütüğündençıkarılan taşınmazlar üzerindeki mevcut hak ve yükler, taşınmazların asıl sayfalarına nakledilir.Ortaklaşa kullanılan yerlerin tesciliMADDE 29 - (1) Sosyal tesis, ticarî mahal, yüzme havuzu, tenis kortu gibi taşınmaz veya bağımsız bölümlerBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 5 / 13http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-2.htm 19.08.2013ortaklaşa kullanıma ayrılmış ise, malik sütununa yararlanan taşınmazların ada ve parsel veya bağımsız bölümnumaraları yazılır.(2) Ortaklaşa kullanılan yerler, yararlanan taşınmazlarla aynı ada ve parsel içerisinde olabileceği gibi, ortaksınırı olmaksızın ayrı ada ve parsellerde de bulunabilir.(3) Yararlanan taşınmazların kütük sayfasının beyanlar sütununa, ortaklaşa kullanılan taşınmazın, hangi ada veparsel veya bağımsız bölümle ortak olduğu belirtilir.(4) Ortaklaşa kullanılan yerler, kanunî istisnalar dışında, yararlanan bütün taşınmaz maliklerinin birlikteistemleri olmadan paylı mülkiyete dönüştürülemez.İrtifak hakları ve taşınmaz yükünün tesciliMADDE 30 - (1) İrtifak hakları, kütük sayfasında ayrılan özel sütununa tescil edilir.(2) Kişisel irtifak hakları, ilgili taşınmazın kütük sayfası irtifak hakları sütununda mükellefiyet anlamına gelen"m" harfi ile gösterilir. Hak sahibinin adı, soyadı ve irtifak hakkının çeşidi belirtilerek ve varsa süresi yazılarak tesciledilir. Bu hakları tescilinde, ayrıca her bir irtifak hakkı için "a" harfinden başlamak üzere alfabenin tüm harfleri (a, b,c, ç, ... g, ğ, ... ı, i, j... gibi) kullanılır.(3) Taşınmaz lehine kurulan irtifak hakları, lehine irtifak hakkı kurulan taşınmazın kütük sayfasında hakanlamına gelen "h" harfi ile aleyhine irtifak hakkı kurulan yüklü taşınmazın kütük sayfasında ise, "m" harfi ilegösterilir. Yararlanan taşınmazın kütük sayfası irtifak hakları sütununda, yüklü taşınmaz üzerinde tescil edilecekirtifak hakkının niteliği belirtilir. Yüklü taşınmazın kütük sayfasında ise, yararlanan taşınmaz lehine kurulan irtifakhakkının niteliği tescil edilir. Taşınmaz lehine kurulacak irtifak hakları planında da gösterilir.(4) Taşınmaz yükü, yüklü taşınmazın kütük sayfası irtifak hakları sütununa tescil edilir. Hak sahibi ve kıymetibelirtilir. Belirli bir taşınmaz lehine yük söz konusu ise, aynı zamanda yararlanan taşınmaz kütük sayfası irtifaksütununda niteliği de belirtilerek tescil edilir.(5) Bağımsız ve sürekli irtifak hakları ise, tapu kütüğünün en son sayfasına tescil edilir, taşınmaz ve üzerindekihakların tapu kütüğü sayfaları arasında bağlantı sağlanır.Rehin haklarının tesciliMADDE 31 - (1) Taşınmaz rehni, kütük sayfasının ilgili sütununa aşağıdaki şekilde tescil edilir:a) Her bir rehin hakkı için, "A" harfinden başlamak üzere alfabenin tüm harfleri (A, B, C, Ç, ... G, Ğ,... I, İ, J...gibi) kullanılır.b) Tescilde, ipotek "İ", ipotekli borç senedi "İ.B.S.", irat senedi "İ.S." harfleriyle gösterilir.c) Alacaklının adı, soyadı ve baba adı, tüzel kişinin unvanı tam olarak yazılır, ipotekli borç senedi hamilineyazılı ise bu durum belirtilir.ç) Rehin miktarı, varsa faiz oranı, rehin derecesi, rehin süresi ile tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılır. Faizoranı değişken ise, düşünceler sütununda belirtilir. Rehin haklarının terkini için sonraki ilk satır boş bırakılır.(2) Rehin hakkının kuruluşundaki şartlarda yapılan değişikliğe ait sözleşmeler, alacağın kısmen ödenmesineilişkin istemler, 11/1/2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 183 üncü maddesi uyarınca yapılacakalacağın devri sözleşmeleri ve benzerleri düşünceler sütununda belirtilir.(3) Boşalan dereceye geçme hakkı veren sözleşmeler, şerhler sütununda gösterilir.Müşterek rehnin tesciliMADDE 32 - (1) Birden çok taşınmazın aynı alacak için rehnedilmesi hâlinde, tescil aşağıdaki şekilde yapılır;a) Aynı malike ait birden çok taşınmaz veya pay aynı alacak için rehin edilirse; ilgili taşınmazların kütüksayfaları rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte, düşünceler sütununda hangi taşınmazlarlamüşterek rehinli olduğu belirtilir.b) Müştereken ve/veya müteselsilen borçlu kimselere ait birden çok taşınmaz veya pay aynı alacak için rehinedilirse; ilgili taşınmazların kütük sayfaları rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte,düşünceler sütununda hangi taşınmazlarla müşterek rehinli olduğu belirtilir.c) Müşterek ve/veya müteselsil borç durumu söz konusu olmaksızın aynı alacak için birden çok kişiye aittaşınmaz veya pay rehnedilirse; taşınmaz veya paylardan her birinin bu alacağın belli bir kısmı için rehin edilmesigerekir. İlgili taşınmazların kütük sayfaları rehin sütununa, rehin miktarından taşınmaza isabet eden miktarı tesciledilir. Her bir taşınmaz veya payın ne miktar için rehnedildiği belirtilmezse istem reddedilir.ç) Bir rehin hakkı, 28 inci maddenin altıncı fıkrası gereğince oluşturulan müşterek tapu kütüğü sayfasınakaydedilen taşınmazların tamamını kapsamadıkça, bu sayfaya tescil olunamaz. İstem konusu rehin hakkı müşterektapu kütüğü sayfasında tescilli bulunan taşınmazlardan bazılarını kapsamakta ise, rehin kapsamı dışında kalantaşınmaz, müşterek tapu kütüğü sayfasından çıkartılarak kayıtların taşınması hükümleri dikkate alınmak suretiyle tapukütüğüne re'sen nakledilir.Paylı mülkiyete konu taşınmazlarda payın rehniMADDE 33 - (1) Paylı mülkiyete konu taşınmazlarda payın rehnedilmesi hâlinde, hangi payın rehinli olduğudüşünceler sütununda belirtilir.(2) Taşınmaz, paylara ayrılarak rehnedilemeyeceği gibi, bir paydaşın payı da bölünerek rehnedilemez.(3) Pay üzerinde rehin kurulduktan sonra, paydaşlar taşınmazın tamamını rehnedemezler.(4) Elbirliği mülkiyeti, paylı mülkiyete çevrilmeden herhangi bir ortağın payı rehnedilmez.Korunmuş miktarBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 6 / 13http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-2.htm 19.08.2013MADDE 34 - (1) Sonradan kurulacak rehin hakkı için boş derece bırakılmak istenirse, rehindeki şekleuyulmak kaydıyla, kütüğün rehin sütunu alacaklı adı kısmına "korunmuş miktar" ibaresi ve alacak sütununa da miktarıyazılır. Faiz ve müddet sütunu boş bırakılır.Düşünceler sütunuMADDE 35 - (1) Rehin haklarına ilişkin düşünceler sütunundaki rehinle ilgili belirtmeler, rehin hangi harf iletescil edilmiş ise, o harf kullanılarak yazılır.(2) Aynı rehin için birden fazla belirtme yazılması hâlinde de aynı harf kullanılır.(3) Rehinli pay devredilirse, düşünceler sütunundaki eski malikin adı çizilip, devir işlemine ilişkin tarih veyevmiye ile rehne ait harf kullanılmak suretiyle yeni malikin adı yazılır.(4) Rehnin terkini hâlinde, düşünceler sütunundaki rehne ilişkin belirtmeler ve varsa boşalan dereceye geçmehakkı şerhi de terkin edilir.(5) Zanaatkârlar ve yüklenicilerin kanunî ipoteklerinin tescilinde, düşünceler sütununa "zanaatkâr ve yükleniciipoteği" olduğu belirtilir.Tescilin kontrolüMADDE 36 - (1) Müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi, tescil kontrolünü yapar. Tescil ve tescilikontrol etme görevleri aynı kişide birleşemez. Bu hüküm tek personel bulunan müdürlüklerde uygulanmaz.(2) Tescilde eksiklik ve yanlışlık bulunmuyorsa, kontrol görevini yapan, istem belgesinin ilgili sütununa "tescilkontrolü yapıldı" ibaresiyle birlikte adını ve soyadını yazarak imzalar.ALTINCI BÖLÜMİpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz KarşılıkGösterilerek Çıkarılan SenetlerDeğerleme yapılması ve taşınmaz değerleme komisyonuMADDE 37 - (1) İpotekli borç senedi veya irat senedi yoluyla rehin hakkı kurulması için rehin konusutaşınmazın değeri komisyon tarafından tespit edilir.(2) Taşınmaz değerleme komisyonu; müdürün başkanlığında, kadastro müdürlüğünden varsa mühendis yoksakontrol memuru, defterdarlık veya malmüdürlüğünden bir temsilci, ilgisine göre belediye encümeni veya il veya ilçeidare kurulu tarafından belirlenecek bir teknik eleman, değeri tespit edilecek taşınmaz tarım arazisi ise tarımmüdürlüğünce, konut veya arsa ise ticaret veya sanayi odası tarafından belirlenecek bir teknik eleman olmak üzere beşkişiden oluşur.(3) Komisyon üyeleri, müdürün yazılı talebi üzerine ilgili idarelerce yedi gün içerisinde belirlenerekmüdürlüğe bildirilir. Komisyon; müdürün üyelere yazılı olarak bildireceği yer, gün ve saatte, üye tam sayısı iletoplanır ve salt çoğunlukla alacağı kararla değeri belirler. Karara katılmayan üye katılmama gerekçesini yazmakzorundadır.(4) Komisyon üyelerine, çalışacakları günler için ücret ödenir. Bu ücret, 10/2/1954 tarih ve 6245 sayılıHarcırah Kanununun birinci derecedeki memurlara öngördüğü miktarın üç katından fazla olmamak üzere GenelMüdürlükçe belirlenir.(5) Değer tespitiyle ilgili ücret, keşif ve inceleme giderleri ilgililer tarafından ödenir.(6) Taşınmazın kayıtlı bulunduğu müdürlüğün yetki alanı dışındaki taşınmaza yönelik ipotekli borç senediveya irat senedi kurulması talep edilirse, değer tespiti taşınmazın kayıtlı bulunduğu müdürlük tarafından yapılır.İpotekli borç senedi için değer tespitiMADDE 38 - (1) Taşınmazın değeri;a) Cinsi,b) Yüzölçümü,c) Emlak vergisi beyan değeri,ç) Varsa resmî makamlarca yapılmış değer takdiri,d) Getireceği gelir,e) Arsa ve arazilerde emsal satış değerleri,f) Binalarda resmî maliyet değeri ve yıpranma payı,g) Değerini etkileyecek diğer nitelikleri,esas alınarak bir rapora dayalı olarak tespit edilir.(2) Taşınmazın komisyon tarafından tespit edilmiş değerini aşan miktar için ipotekli borç senedi yoluyla rehinhakkı kurulamaz.İrat senedi için değer tespitiMADDE 39 - (1) İrat senedi, tarım arazisi, binalar veya üzerinde bina yapılabilecek arsalar üzerinde kurulur.(2) İrat senedindeki alacak miktarı; irat senedi tarım arazisi üzerinde kurulacaksa, arazinin gelir değerinin, binaveya arsa üzerinde kurulacaksa gelir değeri ile bina veya arsanın rayiç değeri ortalamasının beşte üçünü aşamaz.Gelir değerinin tespit edilmesiMADDE 40 - (1) Tarım arazisinin gelir değeri, yıllık olağan kira ile ortalama kira bedeli toplamının yarısının(10) rakamı ile çarpımından elde edilecek tutardır. Olağan kira, araziyi işleten kimsenin emek ve masrafına karşılıkmakul bir kazanç elde etmesine elverişli olan kiradır. Ortalama kira, değeri belirlenecek arazinin geriye doğru onBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 7 / 13http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-2.htm 19.08.2013senelik getirdiği kira toplamının onda biridir.(2) Gelir değeri tespit edilecek taşınmaz kiraya verilmemiş olur ve bulunduğu bölge içinde veya civarbölgelerde karşılaştırma yoluyla olağan ve ortalama kirayı da belirleme mümkün olmaz ise, genel hâsılatın ortalamasıbulunur. Hâsılat ortalamasının bulunmasında, on yılda getirdiği hâsılat gözönüne alınır. Tarımın gerektirdiği masrafdüşülüp, kalan net hâsılat kabul edilerek on yıllık toplamı, gelir değeri kabul edilir.İpotekli borç senedi veya irat senedinin düzenlenmesiMADDE 41 - (1) ipotekli borç senedi ve irat senedi nama veya hamile yazılı düzenlenebilir. Bu senetler yüklütaşınmazın maliki adına da düzenlenebilir.(2) İpotekli borç senedi ve irat senedinin şekli Genel Müdürlükçe belirlenir.(3) Bu senetlerde taşınmazın kayıtlı bulunduğu kütüğün; il ve ilçesi, mahallesi veya köyü, pafta, ada ve parselnumaraları, cinsi, cilt ve sayfa numarası, tespit edilen resmi değeri, rehin hakkı ile ilgili bilgiler ve taşınmaz üzerindekitüm kısıtlamalar yer alır.(4) Bir senet iptal edilip de yerine yeniden senet verildiğinde, yeni senette eski senedin yerine verildiğibelirtilir.(5) İpotekli borç senedi ve irat senedi, taşınmaz maliki ve borçlu tarafından birlikte imzalanır.(6) İpotekli borç senedi ve irat senedi tapu siciliyle karşılaştırılarak, kapsamı sicil içeriğine uygun olduğutakdirde müdür ile defterdar veya malmüdürü tarafından imzalanır.(7) İpotekli borç senedi veya irat senedi düzenlenirken, alacaklı, borçlu ve taşınmaz malikinin birlikte ortak birtemsilci atamaları halinde temsilcinin adı ve soyadı, ipotekli borç senedi veya irat senedinde ve kütüğün düşüncelersütununda belirtilir.(8) Müdür, borçlunun ve kısıtlanan taşınmaz malikinin yazılı istemiyle senedi alacaklıya veya temsilcisineteslim eder.Birden çok taşınmazın kısıtlanmasında senetlerMADDE 42 - (1) Aynı alacak için aynı malike veya müşterek ve/veya müteselsil borçlu olan kimselere aitbirden çok taşınmaz üzerinde ipotekli borç senedi veya irat senedi kurulursa tek bir senet verilir.(2) Aynı alacak için birden çok kişiye ait taşınmaz veya payı üzerinde müşterek borç durumu söz konusuolmaksızın ipotekli borç senedi veya irat senedi kurulursa, taşınmazı kısıtlayan her alacak için ayrı senet verilir.Rehin kapsamına sonradan taşınmaz ilavesiMADDE 43 - (1) Bir ipotekli borç senedinin ve irat senedinin kurulmasından sonra, başkaca taşınmazlarınaynı rehin hakkına dahil edilmesi, bu bölümdeki hükümlere göre yapılır.İpotekli borç senedi ve irat senedi üzerinde yapılacak değişikliklerMADDE 44 - (1) İpotekli borç senedi ve irat senedi kayıtlarının değiştirilmesi tarafların anlaşması vesenetlerin müdürlüğe verilmesi ile yapılabilir. Anlaşma olmazsa mahkeme kararı olmadan değişiklik yapılamaz.(2) Kayıt üzerinde yapılan değişiklikler, senetler üzerine de yazılmak suretiyle müdür ile defterdar veyamalmüdürü tarafından imzalanır.Seri halinde senet çıkarılmasıMADDE 45 - (1) 4721 sayılı Kanunun 931 inci maddesi uyarınca seri halinde senet çıkarılırsa, rehinle ilgiliişlemlerden başka, çıkarılan senetlerin adedi, taşınmazın kayıtlı olduğu kütük sayfasının rehin haklarına ait düşüncelersütununda belirtilir.(2) Tahvilleri güvence altına almak üzere çıkarılan ipotekli borç veya irat senetleri, rehin olarak tesciledilirken, tahvillerin nama veya hamiline yazılı olduğu alacaklılar sütununda ayrıca belirtilir. Tahvillerin adet veniteliği ile varsa alacaklı ve borçluyu temsil eden kişinin adı rehin haklarına ait düşünceler sütununda belirtilir.YEDİNCİ BÖLÜMŞerhler ve BeyanlarŞerhler sütunuMADDE 46 - (1) Kütüğün şerhler sütununa kişisel haklar, tasarruf yetkisini kısıtlayan veya yasaklayanşerhler, geçici tescil şerhleri ile kanunlarda öngörülen diğer hususlar yazılır.Kişisel hakların şerhi için aranacak belgelerMADDE 47 - (1) Kişisel hakların, şerhler sütununa kaydı için;a) Satışla birlikte kurulan gerialım hakkı, bağışla birlikte kurulan bağışlayana dönme hakkı, rehinle birliktekurulan boşalan dereceye geçme hakkı ve irtifak hakkı vaadi için resmî senet,b) Satış sözleşmesinden ayrı olarak düzenlenen gerialım hakkı, bağış sözleşmesinden ayrı olarak düzenlenenbağışlayana dönme hakkı ve rehinden ayrı olarak düzenlenen boşalan dereceye geçme hakkı için noterce düzenlenensözleşme,c) Alım, taşınmaz satış vaadi, bağışlama vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenensözleşme,ç) Sözleşmeden doğan önalım hakkı ve taşınmaz kiraları için yazılı sözleşme,aranır.Tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler için aranacak belgelerMADDE 48 - (1) Tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler için;Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 8 / 13http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-2.htm 19.08.2013a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmî yazısı,b) Devretmekle yükümlü önmirasçı atama hâlinde vasiyetnamenin onaylı bir örneği ve şerhi içeren mahkemeyazısı,c) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin hâllerde mahkeme kararı,ç) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü diğer hâllerde kanunda belirtilen belgeler,aranır.Tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için aranacak belgelerMADDE 49 - (1) Tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için;a) İhtiyatî tedbir için mahkeme kararı veya yazısı,b) Kamu haczi, iflas veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmî yazısı,c) Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeribelgesi ile medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği,ç) Aile yurdu kurulması hâlinde mahkeme kararı veya yazısı,d) Eşlerden birinin taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması hâlinde mahkeme kararı,e) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü diğer hâllerde kanunda belirtilen belgeler,aranır.Geçici tescil şerhiMADDE 50 - (1) İddia edilen bir aynî hakkın güvence altına alınmasının gerektiği veya tasarruf yetkisinibelirleyen belgelerdeki eksikliklerin sonradan tamamlanmasına kanunun olanak tanıdığı hâllerde, bütün ilgililerinistemi veya hâkim kararı ile geçici tescil şerhi verilebilir.Şerhin şekliMADDE 51 - (1) Şerhler, kütük sayfasındaki özel sütuna, konusu, süresi, tarih ve yevmiye numarası ile varsadeğeri gösterilerek yazılır, terkini için sonraki ilk satır boş bırakılır.(2) Geçici tescil şerhleri "G.T.Ş." harfleriyle gösterilir. Kesin tescil, terkin olunacak geçici tescil şerhinin tarihve yevmiye numarası ile yapılır.(3) Şerhle yükümlü taşınmaz devre konu olursa, varsa şerhler sütunundaki eski malikin adı çizilip, şerhin tarihve yevmiye numarası değiştirilmeksizin, devir işlemine ilişkin tarih ve yevmiye numarası ile yeni malikin adı yazılır.Beyanlar sütununda belirtmeMADDE 52 - (1) Kütüğün beyanlar sütununa, mevzuatın yazılmasını öngördüğü hususlar tarih ve yevmiyenumarası belirtilerek yazılır.(2) Tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukukî veya teknik sebeplerinMüdürlükçe tespiti hâlinde, bu husus kütüğün beyanlar sütununda re'sen belirtilir.Eklentilerin yazımıMADDE 53 - (1) Eklentiler, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine, kütüğün beyanlar sütununa tarihve yevmiye numarası ile yazılır.(2) İstem sahibinin dilekçesinde eklentinin adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir.(3) 23/6/1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun eklentiye dair hükümleri saklıdır.Kurulmaları artık mümkün olmayan aynî hakların yazımıMADDE 54 - (1) 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmaları artık mümkün olmayan aynî haklar, ilgilitaşınmaz kütüğünün beyanlar sütununa yazılır. Bu hakların tasarruf işlemleri, bağımsız ve sürekli hakların kayıtusulüne tâbidir.Vesayet kararlarının yazımıMADDE 55 - (1) Müdürlüğün, hak sahibinin vesayet altına alındığına veya vesayetin kaldırıldığına dairmahkeme kararlarından yazılı olarak bilgisi olursa, bu durum taşınmazın kütüğünün beyanlar sütununa tarih veyevmiye numarası ile yazılır.Zanaatkârlar veya yüklenicilerin işe başlama tarihinin yazımıMADDE 56 - (1) İşe başlama tarihi, hak sahibi, zanaatkâr veya yüklenicinin bildirimi üzerine beyanlarsütununa yazılır.SEKİZİNCİ BÖLÜMTaşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve Kayıtların TaşınmasıTaşınmazın bölünmesiMADDE 57 - (1) Bir taşınmazın bölünmesi sonucunda oluşan her yeni taşınmaz için bir kütük sayfasıaçılarak tescil edilir.Yararlanan taşınmaz yönünden irtifak haklarının taşınmasıMADDE 58 - (1) İrtifak hakkından yararlanan taşınmazın bölünmesi hâlinde kural olarak, irtifak hakkı hertaşınmaz yararına devam eder. Ancak bu haktan bir veya birden fazla taşınmaz yararlanıyorsa, yüklü taşınmaz malikiirtifak hakkının diğer taşınmazlardan terkinini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi irtifak hakkı sahibine bildirir vebildirim tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin edilir.Yüklü taşınmaz yönünden irtifak haklarının taşınmasıMADDE 59 - (1) Yüklü taşınmazın bölünmesi hâlinde kural olarak, irtifak hakkı her taşınmaz üzerindeBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 9 / 13http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-2.htm 19.08.2013devam eder. Ancak, irtifak hakkı belirli taşınmazlar üzerinde kullanılmazsa, bu taşınmazların maliklerindenher biri kendi taşınmazı üzerindeki irtifak hakkının terkinini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi irtifak hakkı sahibinebildirir ve bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin edilir.Taşınmazların bölünmesinde rehnin taşınması veya paylaştırılmasıMADDE 60 - (1) Taşınmazların bölünmesinde, rehin hakları yeni taşınmazların tamamına aynen nakledilir.Bu durumda, yeni oluşan taşınmazların kütük sayfalarının düşünceler sütununda, rehinlerin birbirleriyle bağlantılarıbelirtilir ve taşınmazın bölünmesi ile rehnin taşınması alacaklılara hemen bildirilir.(2) Taşınmazların bölünmesi sırasında, rehnin ayrılan parçaların kıymeti oranında veya farklı oranlardapaylaştırılması istenilirse; taraflar arasında sözleşme varsa sözleşme hükümlerine, rehin alacaklısının onayınınbulunması hâlinde ise bu onaya göre rehin hakları oluşan taşınmazlara nakledilir.Bölünme yolu ile taksimde rehnin taşınmasıMADDE 61 - (1) Paylı mülkiyete konu bir taşınmazın paydaşlarından biri veya birkaçının payı üzerinde rehinhakkı olup da, bu taşınmazın bölünerek taksimi istenilirse, rehin alacaklısının onayı alınır. Rehin alacaklısı onayvermezse, istemde bulunan tarafın mahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır ve işlem sonucu alacaklılara hemenbildirilir.(2) Paydaşlar, rehin haklarının hukukî sonuçlarını kabul ederek rehnin bölünme sonucunda oluşacaktaşınmazlarına müşterek rehin olarak aynen taşınmasına onay verirlerse, bu duruma göre işlem yapılır.Aynen taksimde rehin hakkının taşınmasıMADDE 62 - (1) Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz, müşterek ve müteselsil rehinli olup, bölünmesöz konusu olmaksızın taksim edilir ise, rehin bütün taşınmazlar üzerinde olduğu gibi korunur, işlemin sonucualacaklıya hemen bildirilir,(2) Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz, müşterek ve müteselsil sorumlu olmaksızın ayrı ayrı rehinliolup, aynen taksimi istenirse, rehin alacaklısının onayı alınır. Rehin alacaklısı onay vermezse, istemde bulunan tarafınmahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır ve işlem sonucu alacaklılara hemen bildirilir.(3) Hissedarlar, rehin haklarının hukukî sonuçlarını kabul ederek rehnin aynen taksim sonucunda oluşacaktaşınmazlarına müşterek rehin olarak aynen taşınmasına onay verirlerse, bu duruma göre işlem yapılır.Yararlanan ve yüklü taşınmazın bölünmesiMADDE 63 - (1) Yararlanan ve yüklü taşınmazın bölünmesinde kütük sayfasında mevcut hak ve yükler,oluşan yeni taşınmazların kütük sayfalarına aynen nakledilir ve beyanlar sütununda aralarındaki bağlantı gösterilir.Şerhler ve beyanların taşınmasıMADDE 64 - (1) Bir taşınmazın bölünmesinde, üzerindeki bütün şerh ve beyan kayıtları, oluşan taşınmazlarınsayfalarına aynen nakledilerek aralarında bağlantı sağlanır. Şerh veya beyan kaydının hangi taşınmaz üzerinde devamettiği hukuken ve teknik açıdan belirlenebiliyorsa, kaydın sadece o taşınmaza nakledilmesiyle yetinilir.(2) Taşınmazın bölünme yolu ile taksiminde, şerhler ve beyanlar 60 ıncı ve 61 inci madde hükümleri uyarıncanakledilir.Yeni parsel oluşumunu gerektirmeyen bölünmelerde hakların durumuMADDE 65 - (1) Taşınmazın kamulaştırma nedeniyle, hakların ve yüklerin aktarılmasına gerek olmaksızınbir parçasının ayrılarak sicilden terkini gerekiyor ise, kütük sayfası, taşınmazın diğer kısmı için olduğu gibi bırakılır.Ayrılan parçanın yüzölçümü, ayırma tarihi ve yevmiye numarası ile ayırma nedeni taşınmazın yüzölçümü kısmındagösterilir ve miktarından düşülür. İşlemin sonucu, kütükteki bütün hak sahiplerine ve kamulaştırmayı yapan idareyebildirilir.(2) Malikin istemiyle kamuya ayrılan alanlara terk hâlinde ise, kütükteki bütün hak sahiplerinin onayı aranır.Birleştirme ve hakların taşınmasıMADDE 66 - (1) Aynı veya değişik maliklere ait birbirine bitişik taşınmazların birleştirilmesi mümkündür.(2) Birleştirilecek taşınmazların üzerinde sınırlı aynî haklar ile şerhedilmiş kişisel haklar var ise, bütün haksahiplerinin onayı alınır.(3) Aynı malike ait yüklü olmayan bir taşınmaz ile yüklü bir taşınmazın birleştirilmesi istenildiğinde, haksahiplerinin onayı aranmaz.(4) Yapılacak planlarla yola cepheli duruma gelen taşınmazlar üzerinde geçit hakkı bulunması hâlinde,birleştirme işleminde geçit hakkı lehtarının onayı aranmaz. 4721 sayılı Kanunun 1026 ncı maddesi uyarınca yüklütaşınmaz malikinin istemine istinaden birleştirme sonucu yola cepheli hâle gelen taşınmazların lehine olan geçit hakkıterkin edilir ve geçit hakkı lehtarına hemen bildirilir.(5) Birleştirilen taşınmazlar üzerindeki hak ve yükler, yeni oluşan taşınmazın kütük sayfasına aynen nakledilir.Nakledilen haklar ve yüklerin paydaşlardan hangisine ait olduğu da ayrıca belirtilir ve eski sayfalar kapatılır.Sayfa kapatılması ve yeni sayfa açılmasıMADDE 67 - (1) Bölünme, birleştirme, taşınmaz kaydının terkini ve aktarılması durumlarında kütük sayfasıkapatılır. Bunun için "Sayfa No" sütunu sol üst köşeden sağa çapraz tek çizgiyle, "Mülkiyet" sütununda maliklerdensonra gelen ilk boş satır da yatay olmak üzere kırmızı mürekkepli kalemle ve çift çizgi ile çizilir. Beyanlar sütunundakütük sayfasının kapatılma nedeni yine kırmızı mürekkepli kalemle açıklanarak, işlemle ilgili tarih ve yevmiyenumarası yazılır.(2) Kapatılan kütük sayfası ile birlikte varsa ek sayfalar da aynı şekilde kapatılır.Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 10 / 13http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-2.htm 19.08.2013(3) Bir taşınmaza ait kütük sayfası yıpranma veya kopma gibi nedenlerle kullanılamaz veya okunamaz hâlegelirse, re'sen kapatılır ve yeni sayfa açılır.(4) Kapatılan sayfa ve sayfalar üzerindeki terkin edilmemiş haklar ve beyanlar, açılan yeni sayfaya kendi tarihve yevmiye numaraları değiştirilmeden aynen nakledilir. Kapatılan sayfa üzerinde işlem yapılamaz.(5) Kat mülkiyeti veya kat irtifakına tâbi taşınmazların tescilinde ve kütük sayfalarının açılıp kapatılmasında634 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.Ek sayfa açılmasıMADDE 68 - (1) Bir taşınmazın kayıtlı olduğu kütük sayfasının sütunlarından herhangi birisinin dolmasıhâlinde, ilgili mahalle veya köyün son kütüğünde ilk boş sayfa açılır ve sayfanın numara sütunundaki ek sayfanumarası ile karşılıklı bağlantı sağlanır. Açılan ek sayfalarda taşınmazın yüzölçümü ve niteliği belirtilmez.DOKUZUNCU BÖLÜMTerkin, Değişiklik ve DüzeltmelerTerkinMADDE 69 - (1) Tapu sicilinde terkin, tescilin kendisine hak sağladığı kimsenin istemine ya da yetkilimakam veya mahkeme kararına istinaden yapılır.(2) Kayıtların terkininde, tescil istemleriyle ilgili hükümler uygulanır.(3) Kanunda açıkça gösterilen hâller ile şerhedilmiş kişisel haklarda ve tescil edilmiş taşınmaz lehine veyakişisel irtifak haklarında belli bir süre söz konusu ise, bu sürenin dolması hâlinde taşınmaz malikinin istemi üzerineterkin işlemi yapılır.(4) Bir aynî hakkın veya şerhedilmiş kişisel hakkın diğer sebeplere dayalı olarak sona ermesiyle kayıt hukukîdeğerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi yerine getirirse her ilgili,bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir.(5) 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarıncatakip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas, konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra veİflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren ikiyıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkinedilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir.Terkinin şekliMADDE 70 - (1) Tapu sicili üzerinde yapılacak terkinler, terkin edilecek hakla ilgili kaydın üzerinin kırmızımürekkepli kalemle çizilmesi ve altındaki satıra yine kırmızı mürekkepli kalemle "terkin edildi" ibaresi ile tarih veyevmiye numarasının yazılması ve müdürün veya görevlendireceği tapu görevlisinin imzalamasıyla olur.(2) Hakkın tescilinde harf kullanılmış ise, terkininde de aynı harf kullanılır.İpotekli borç senedi ve irat senedinin iptaliMADDE 71 - (1) İpotekli borç senedi veya irat senedinin iptali, kırmızı mürekkepli kalemle çapraz çizgiçekilmek ve terkin edildiği hususu yazılmak, terkine ilişkin tarih ve yevmiye numarası belirtilmek ve müdür tarafındanimzalanmak suretiyle yapılır.(2) İpotekli borç senedi veya irat senedi yıpranmış ve okunamayacak hale gelmiş ise, aynı usulle ve üzerineiptal nedeni yazıldıktan sonra iptal edilip, yeniden verilme nedeni belirtilmek suretiyle yeni senet verilir. Yeni senetmüdür ile defterdar veya malmüdürü tarafından imzalanır. İptal edilen senetler kütük sayfasına ait dosyada saklanır.Kaydın değiştirilmesiMADDE 72 - (1) Tapu sicilinde değişiklik, hak sahibinin istemine ya da yetkili makam veya mahkemekararına istinaden yapılır.(2) Tapu sicilindeki değişiklikler, üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilip, değişiklik tarih ve yevmiyenumarasıyla yeni kaydın yazılması suretiyle yapılır.(3) Önceki kayıt bir harfle yazılı ise, değişiklikte de aynı harf kullanılır.(4) Rehinli alacağın kısmen ödenmesi veya rehnin miktar, faiz, derece, süre gibi unsurlarında yapılacakdeğişiklikler, düşünceler sütununda ilgili rehnin harfi kullanılmak suretiyle belirtilir.Rehinli alacağın devriMADDE 73 - (1) Rehinli alacağın devri hâlinde; kütük sayfasının ilgili sütununda eski alacaklının adı, soyadıve baba adı kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve üzerine düşüncelere bakınız anlamına gelen "D.B." harfleri,düşünceler sütununda da rehinle ilgili harfle yeni alacaklının adı, soyadı, baba adı ile işleme ait tarih ve yevmiyenumarası yazılır.Ana veya yardımcı siciller üzerindeki düzeltmelerMADDE 74 - (1) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı basit yazım hatasıyapıldığının tespit edilmesi hâlinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re'sen düzeltmeyapılır.(2) İstem belgesinde yapılan yanlışlık veya eksiklik düzeltilerek belgenin uygun bir yerine yazılmak suretiyletaraflar ve tapu görevlilerince imzalanır ve sicilde buna uygun düzeltme yapılır.(3) Ana veya yardımcı siciller üzerinde yapılmış hata veya eksikliklerin, ilgililerce sunulan veya başkaidarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması hâlinde, ilgililerin gerçek durumu kanıtlayıcı belgelere dayalıBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 11 / 13http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130817-2.htm 19.08.2013başvuruları üzerine, istem yevmiye defterine kaydedilerek gerekli düzeltme yapılır.(4) Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı tescil veya esaslı yazım hatasınındüzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması gerekir. İlgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu durumbeyanlar sütununda belirtilerek, 26/9/2011 tarih ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlemyapılır.(5) Yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını etkileyici nitelikte ise, buhak sahiplerinin de yazılı olurları aranır.(6) Müdürlük, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri tebliğ etmekle yükümlüdür.Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesiMADDE 75 - (1) Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adınailişkin tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine;a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya muhtarlıktan alınacakfotoğraflı ilmühaber,b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler,incelenmek ve gerektiğinde tanık ve varsa tespit bilirkişileri dinlemek ve zeminde inceleme yapmak suretiyleistemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse, istem yevmiye defterine kaydedilerek düzeltilir.(2) Zeminde inceleme, kadastro müdürlüğü teknik personeli ile birlikte yapılır ve inceleme neticesinde teknikrapor düzenlenir. Zeminde incelemede, komşu parsel malikleri, muhtar ve diğer ilgililer dinlenir; vergi kaydı ve diğerher türlü bilgi ve belgeden yararlanılır.(3) Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi ve eksikliklerin giderilmesinde de yukarıdaki fıkralar uygulanır.(4) Bu madde hükümleri uyarınca kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapılması zorunludur.Düzeltmenin şekliMADDE 76 - (1) Yanlış yazım okunacak şekilde, kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve ilk boş satıra doğrusuyazılır.(2) Kazıntı, silinti, satır aralarına veya sayfa kenarına çıkıntı veya kayda ek yapılmak suretiyle düzeltmeyapılamaz.(3) Yevmiye defterine kaydedilerek yapılan düzeltmelerde tarih ve yevmiye numarası, düzeltmeler sicilinekaydedilerek yapılanlarda ise, bu sicilin numarası düzeltilen işlemin üzerine "D.S." şeklinde başlayarak yazılır.Düzeltme ile ilgili belgeler taşınmaza ait dosyada saklanır.ONUNCU BÖLÜMYardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli HükümlerAziller siciliMADDE 77 - (1) Vekâletten aziller, vekâlet verenlerin adının baş harfleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimliknumarasına göre, her harf için sicilde ayrılan bölüme yazılır.(2) Azil belgesi geldiğinde, müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi tarafından üzerine alındığı tarih, saatve dakika hemen yazılarak, aziller siciline kaydedilir.Düzeltmeler siciliMADDE 78 - (1) Yevmiye defterine yazılması gerekmeyen düzeltmelerin sebebi, düzeltmeler sicilinekaydedilir.Kamu orta malları sicil
Diğer Haberler